Quyết định 297/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 297/QĐ-BVHTTDL năm 2012 Phê duyệt Chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 297/QĐ-BVHTTDL lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020


BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 297/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược được bố trí trong dự toán ngân sách sự nghiệp của Bộ và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, TCDL, ĐCT (180).

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

 

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

“CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030”
(Ban hành theo Quyết định số:297 / QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

TT

NHIỆM VỤ

ĐƠN VỊ CHỈ ĐẠO

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

Trực tiếp

Phối hợp

Chủ trì

Phối hợp

1

Xây dựng Chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

Bộ VHTTDL

 

Tổng cục Du lịch

 

VP Bộ,

Quý I-2012

2

Xây dựng Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

Bộ VHTTDL

 

Tổng cục Du lịch

 

VP Bộ

Quý I-2012

3

In sao, phổ biến Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và các văn bản có liên quan tới các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở VHTTDL và đơn vị liên quan.

Bộ VHTTDL

 

Tổng cục Du lịch

 

VP Bộ

Quý I-2012

4

Xây dựng chương trình phối hợp phát triển du lịch giữa Bộ VHTTDL với các Bộ, ngành, đoàn thể liên quan: Giao thông Vận tải, Ngoại giao, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam

Bộ VHTTDL

Các Bộ, ngành có liên quan

Tổng cục Du lịch các Tổng cục, cục, vụ có liên quan thuộc Bộ

Vụ Pháp chế, VP Bộ

Năm 2012 và các năm sau

5

Xây dựng và tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Bộ VHTTDL

Các Bộ, ngành có liên quan

Tổng cục Du lịch

 

Vụ KHTC và các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.

Giai đoạn 2012-2020

6

Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch 7 vùng du lịch và các khu du lịch quốc gia, điểm du lịch quốc gia, đô thị du lịch

Bộ VHTTDL

Các bộ, ngành, địa phương liên quan

Tổng cục Du lịch

 

Vụ KHTC, các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.

Năm 2012 và các năm tiếp theo

7

Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển du lịch các tỉnh; quy hoạch các điểm du lịch địa phương và chương trình liên kết phát triển liên tỉnh trong vùng và liên vùng

Các tỉnh

Bộ VHTTDL và các Bộ, ngành liên quan

Sở VHTTDL các tỉnh

 

TCDL, Vụ KHTC và các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.

Năm 2012 và các năm tiếp theo

8

Xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam

Bộ VHTTDL

Bộ, ngành liên quan

Tổng cục Du lịch

 

Vụ KHTC và các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.

Năm 2012 và các năm tiếp theo

9

Xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược marketing du lịch

Bộ VHTTDL

Bộ ngành liên quan

Tổng cục Du lịch

 

Vụ KHTC và các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.

Năm 2012 và các năm tiếp theo

10

Xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển nguồn nhân lực du lịch

Bộ VHTTDL

Bộ GD ĐT, Bộ , ngành liên quan

Vụ Đào tạo

 

TCDL, Vụ KHTC và các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.

Xong 2011, thực hiện giai đoạn 2011-2020

11

Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2011-2015.

Bộ VHTTDL

Bộ KHĐT, Bộ Tài chính

Tổng cục Du lịch

 

Vụ KHTC và các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.

Giai đoạn 2011-2015

12

Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2011-2015.

Bộ VHTTDL

Bộ KHĐT, Bộ Tài chính

Tổng cục Du lịch

 

Vụ KHTC và các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.

Giai đoạn 2011-2015

13

Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2011-2015.

Bộ VHTTDL

Bộ KHĐT, Bộ Tài chính

Tổng cục Du lịch

 

Vụ KHTC và các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.

Giai đoạn 2011-2015

14

Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình quản lý chất lượng du lịch

Bộ VHTTDL

Bộ, ngành, địa phương liên quan

Tổng cục Du lịch

 

Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.

Năm 2012 và các năm tiếp theo

15

Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình nâng cao nhận thức và văn minh ứng xử du lịch

Bộ VHTTDL

Bộ, ngành, địa phương liên quan

Tổng cục Du lịch

 

Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.

Năm 2012 và các năm tiếp theo

16

Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên du lịch

Bộ VHTTDL

Bộ TNMT, Các Bộ, ngành có liên quan

Tổng cục Du lịch

 

Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.

Năm 2012 và các năm tiếp theo

17

Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình áp dụng tài khoản vệ tinh du lịch

Bộ VHTTDL

Bộ KHĐT, Các Bộ, ngành có liên quan

Tổng cục Du lịch

 

Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.

Năm 2012 và các năm tiếp theo

17

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án phát triển du lịch biển, đảo và vùng ven biển Việt Nam đến năm 2020

Bộ VHTTDL

Các Bộ, ngành có liên quan

Tổng cục Du lịch

 

Vụ KHTC, Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.

Giai đoạn 2011-2020

18

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án phát triển du lịch các tỉnh biên giới Việt Nam-Lào, Việt Nam Căm Pu Chia đến năm 2020

Bộ VHTTDL

Các Bộ, ngành có liên quan

Tổng cục Du lịch

 

Vụ KHTC, Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.

Giai đoạn 2011-2020

19

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án phát triển du lịch cộng đồng kết hợp với xóa đói giảm nghèo và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn đến năm 2020

Bộ VHTTDL

Các Bộ, ngành có liên quan

Tổng cục Du lịch

 

Vụ KHTC, Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.

Giai đoạn 2011-2020

20

Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động thích ứng với biến đổi khí hậu trong ngành du lịch

Bộ VHTTDL

Bộ TNMT, các Bộ, ngành có liên quan

Tổng cục Du lịch

Vụ KHCNMT, Vụ KHTC, Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.

Giai đoạn 2011-2020

21

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án hình thành tổ chức liên kết phát triển du lịch cấp vùng

Bộ VHTTDL

Bộ Nội vụ, các Bộ, ngành, địa phương có liên quan

Tổng cục Du lịch

 

Vụ TCCB, Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.

Năm 2012 và các năm tiếp theo

22

Xây dựng và tổ chức thực hiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành du lịch

Bộ VHTTDL

Bộ KHCN, các Bộ, ngành, địa phương có liên quan

Tổng cục Du lịch

 

Vụ KHCNMT, Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.

Năm 2012 và các năm tiếp theo

23

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án thành lập quỹ xúc tiến phát triển du lịch

Bộ VHTTDL

Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, các Bộ, ngành liên quan

Tổng cục Du lịch

 

Vụ KHTC, Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.

Năm 2012 và các năm tiếp theo

24

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án hoàn thuế giá trị gia tăng cho khách du lịch

Bộ VHTTDL

Bộ Tài chính, các Bộ, ngành, địa phương có liên quan

Tổng cục Du lịch

 

Vụ KHTC,Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.

Năm 2012 và các năm tiếp theo

25

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án thí điểm mở sòng bài tại một số khu du lịch đặc thù

Bộ VHTTDL

Các Bộ, ngành, địa phương có liên quan

Tổng cục Du lịch

 

Vụ KHTC Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.

Năm Giai đoạn 2011-2015

26

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án khai thác giá trị di sản văn hóa phi vật thể phục vụ du lịch

Bộ VHTTDL

Các Bộ, ngành, địa phương có liên quan

Tổng cục Du lịch

 

Cục di sản, Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ.

Năm Giai đoạn 2011-2015

27

Các chương trình xây dựng pháp luật:

Sửa đổi, bổ sung Luật Du lịch.

Xây dựng và ban hành các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật Du lịch.

Bộ VHTTDL

Các Bộ, ngành có liên quan

Tổng cục Du lịch

Vụ Pháp chế, các Vụ, Cục thuộc Bộ

Năm 2012 và các năm tiếp theo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 297/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 297/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/02/2012
Ngày hiệu lực 06/02/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 297/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 297/QĐ-BVHTTDL lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 297/QĐ-BVHTTDL lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 297/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành Thể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
Người ký ***, Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành 06/02/2012
Ngày hiệu lực 06/02/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 297/QĐ-BVHTTDL lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020

Lịch sử hiệu lực Quyết định 297/QĐ-BVHTTDL lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020

  • 06/02/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 06/02/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực