Quyết định 297/QĐ-UBND

Quyết định 297/QĐ-UBND năm 2014 công bố văn bản hết hiệu lực thi hành do huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 297/QĐ-UBND năm 2014 công bố văn bản hết hiệu lực thi hành huyện Nhà Bè Hồ Chí Miinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NHÀ BÈ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 297/QĐ-UBND

Nhà Bè, ngày 05 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Văn bản số 84/PTP ngày 28 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố 01 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè ban hành hết hiệu lực thi hành (theo danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng các phòng-ban, ngành huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo Thành phố;
- TT. Huyện ủy;
- TT. UBND huyện: CT, các PCT;
- Lưu: VT, PTP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tiến

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè)

STT

S, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

Ngày hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

01

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND

15/01/2009

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Nhà Bè.

19/3/2014

Thay thế bằng Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 12/3/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Nhà Bè.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 297/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 297/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/05/2014
Ngày hiệu lực 05/05/2014
Ngày công báo 01/06/2014
Số công báo Số 32
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 297/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 297/QĐ-UBND năm 2014 công bố văn bản hết hiệu lực thi hành huyện Nhà Bè Hồ Chí Miinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 297/QĐ-UBND năm 2014 công bố văn bản hết hiệu lực thi hành huyện Nhà Bè Hồ Chí Miinh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 297/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Nguyễn Văn Tiến
Ngày ban hành 05/05/2014
Ngày hiệu lực 05/05/2014
Ngày công báo 01/06/2014
Số công báo Số 32
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 297/QĐ-UBND năm 2014 công bố văn bản hết hiệu lực thi hành huyện Nhà Bè Hồ Chí Miinh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 297/QĐ-UBND năm 2014 công bố văn bản hết hiệu lực thi hành huyện Nhà Bè Hồ Chí Miinh

 • 05/05/2014

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/06/2014

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 05/05/2014

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực