Quyết định 2971/QĐ-UBND

Quyết định 2971/QĐ-UBND năm 2017 về danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định 2971/QĐ-UBND 2017 danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Nội vụ Huế đã được thay thế bởi Quyết định 483/QĐ-UBND 2019 thủ tục Sở Nội vụ tiếp nhận tại Trung tâm hành chính Thừa Thiên Huế và được áp dụng kể từ ngày 27/02/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 2971/QĐ-UBND 2017 danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Nội vụ Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2971/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ ĐƯA VÀO TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2017.

Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Hành chính công tỉnh đthực hiện niêm yết thủ tục hành chính, công bố tại Cổng dịch vụ công và website Sở Nội vụ theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP và CV;
- Lưu: VT, KSNC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ ĐƯA VÀO TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2971/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I

LĨNH VỰC CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

2/4

1

Thủ tục công nhận kết quả xét tuyển đặc cách viên chức

 

2

Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên

 

II

LĨNH VỰC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

17/17

1

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động cấp tnh trong lĩnh vực nội vụ

LT

2

Thủ tục cho phép thành lập hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện)

LT

3

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện

LT

4

Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện

LT

5

Thủ tục đổi tên hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp

LT

6

Thủ tục tự giải thể đối với hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện

LT

7

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện

LT

8

Thủ tục cho phép hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện đặt văn phòng đại diện

LT

9

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh

LT

10

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động cấp tnh đối với quỹ mới thành lập

LT

11

Thủ tục công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ (đối với quỹ có thời gian hoạt động trên 01 năm) và công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ (đối với quỹ đã đi vào hoạt động

LT

12

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ sửa đổi, bổ sung quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh

LT

13

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động cấp

LT

14

Thủ tục cho phép quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

LT

15

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh

LT

16

Thủ tục đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh

LT

17

Thủ tục tự giải thđối với quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh

LT

III

LĨNH VỰC XÂY DỰNG CHÍNH QUYN

1/1

1

Thủ tục thành lập, chia tách để thành lập và sáp nhập để thành lập thôn mới, tổ dân phmới

 

IV

LĨNH VỰC BAN TÔN GIÁO

17/17

1

Thủ tục đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức tôn giáo phạm vi hoạt động trong tỉnh

LT

2

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng quy định tại khoản 2, Điều 4 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

LT

3

Thủ tục công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động trong tỉnh

LT

4

Thủ tục thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở đối với các trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

LT

5

Thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở đối với các trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 17 Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo

LT

6

Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

LT

7

Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác phạm vi hoạt động nhiều huyện, thị xã, thành phố trong tnh

LT

8

Thủ tục chấp thuận việc mlớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

LT

9

Thủ tục đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu c, suy cử theo quy định tại khoản 2, Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

LT

10

Thủ tục tiếp nhận thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo thuộc trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

LT

11

Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo

LT

12

Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh

LT

13

Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc quy định tại Điều 29 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

LT

14

Thủ tục đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo quy định tại Điều 28 và Điều 29 Nghị định 92/2012/NĐ-CP

LT

15

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, thị xã, thành phố thuộc tnh hoặc từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

LT

16

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện

LT

17

Thủ tục chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam

LT

V

LĨNH VỰC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

6/8

1

Thủ tục cấp đổi hiện vật đối với người công trong kháng chiến

LT

2

Thủ tục khen thưởng hàng năm

LT

3

Thủ tục khen thưởng theo chuyên đề

LT

4

Thủ tục khen thưởng đối ngoại

LT

5

Thủ tục khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân

LT

6

Thủ tục khen thưởng đột xuất

LT

VI

LĨNH VỰC VĂN THƯ - LƯU TRỮ

1/3

1

Thủ tục cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ

 

VII

LĨNH VỰC TỔ CHỨC BIÊN CHẾ

6/6

1

Thủ tục thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

LT

2

Thủ tục giải thể, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

LT

3

Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

LT

4

Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

LT

5

Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân tỉnh

LT

6

Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân tỉnh

LT

VIII

LĨNH VỰC CÔNG TÁC THANH NIÊN

3/3

1

Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

LT

2

Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh

LT

3

Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh

LT

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2971/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2971/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2017
Ngày hiệu lực25/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/02/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2971/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2971/QĐ-UBND 2017 danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Nội vụ Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2971/QĐ-UBND 2017 danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Nội vụ Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2971/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýPhan Ngọc Thọ
        Ngày ban hành21/12/2017
        Ngày hiệu lực25/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/02/2019
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2971/QĐ-UBND 2017 danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Nội vụ Huế

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2971/QĐ-UBND 2017 danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Nội vụ Huế