Quyết định 2972/QĐ-BGTVT

Quyết định 2972/QĐ-BGTVT năm 2014 phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong - Khu bến cảng Đầm Môn (phía Bắc vịnh Vân Phong) thuộc cảng biển Khánh Hòa giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2972/QĐ-BGTVT 2014 Quy hoạch cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong bến cảng Đầm Môn


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2972/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT CẢNG TRUNG CHUYỂN QUỐC TẾ VÂN PHONG - KHU BẾN CẢNG ĐẦM MÔN (PHÍA BẮC VỊNH VÂN PHONG) THUỘC CẢNG BIỂN KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Trên cơ sở Tờ trình số 1050/TTr-CHHVN ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Cục Hàng hải Việt Nam về rà soát, cập nhật Quy hoạch chi tiết cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong; Biên bản Hội đồng thẩm định rà soát, cập nhật Quy hoạch chi tiết cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong ngày 28 tháng 7 năm 2014;

Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong - Khu bến cảng Đầm Môn (phía Bắc vịnh Vân Phong) thuộc cảng biển Khánh Hòa với những nội dung chủ yếu sau:

1. Phạm vi quy hoạch

Phạm vi quy hoạch là khu vực xây dựng cảng thuộc vũng Đầm Môn, phía Bắc vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.

2. Quan điểm quy hoạch

- Khu bến cảng Đầm Môn được quy hoạch phát triển tiềm năng thành trung tâm trung chuyển công-ten-nơ quốc tế, có thể tiếp nhận tàu công-ten-nơ đến 15.000 TEU và lớn hơn.

- Phát triển các bến cảng tổng hợp đa năng trong giai đoạn đầu nhằm phục vụ khu công nghiệp - đô thị Hòn Gốm, hàng hóa xuất nhập khẩu cho khu vực, tạo đà thúc đẩy thu hút đầu tư phát triển Khu kinh tế Vân Phong.

- Quy hoạch toàn bộ quỹ đất và vùng nước còn lại để phát triển các bến cảng trung chuyển công-ten-nơ, trong đó dành vị trí thuận lợi để phát triển các bến trung chuyển đầu tiên khi có đủ điều kiện.

3. Mục tiêu quy hoạch

Quy hoạch phát triển khu bến cảng Đầm Môn bao gồm: khu bến cảng tổng hợp đa năng, công-ten-nơ có thể tiếp nhận tàu có trọng tải đến 100.000 DWT và lớn hơn, có bến chuyên dùng cho tàu khách du lịch quốc tế, phục vụ trực tiếp Khu kinh tế Vân Phong và khu vực lân cận; khu bến cảng tiềm năng phát triển lâu dài để đảm nhận vai trò trung chuyển quốc tế khi có đủ điều kiện, trong đó:

- Khu bến cảng tổng hợp đa năng; Quy hoạch phát triển đáp ứng thông qua lượng hàng trong giai đoạn đến năm 2020 là khoảng 1,0 triệu tấn/năm; giai đoạn đến năm 2025 là khoảng 1,5-2,0 triệu tấn/năm và giai đoạn đến năm 2030 là khoảng 6,0 triệu tấn/năm; phát triển bến khách du lịch quốc tế tại khu vực Hòn Ông khi có điều kiện;

- Khu bến cảng trung chuyển công-ten-nơ quốc tế: Quy hoạch phát triển không gian đáp ứng lượng hàng thông qua cho giai đoạn tiềm năng khoảng từ 14 - 16 triệu TEU/năm.

4. Nội dung quy hoạch

a) Khu bến cảng tổng hợp đa năng:

- Giai đoạn 2020 - 2025: Quy hoạch các bến tổng hợp đa năng ở phía đông bắc vũng Đầm Môn, đáp ứng lượng hàng tổng hợp thông qua khoảng 1,5 - 2,0 triệu tấn/năm, có thể tiếp nhận tàu có trọng tải từ 50.000 - 100.000 DWT. Diện tích khoảng 20 ha, chiều dài tuyến bến là 500 m.

- Giai đoạn 2025 - 2030: Quy hoạch các bến tổng hợp đa năng tiếp theo, đáp ứng lượng hàng tổng hợp thông qua khoảng 6,0 triệu tấn/năm, tiếp nhận tàu có trọng tải từ 50.000 - 100.000 DWT. Diện tích khu bến khoảng 47,25 ha, chiều dài tuyến bến là 1.050 m.

b) Khu bến trung chuyển công-ten-nơ quốc tế:

Quy hoạch tiềm năng quỹ đất khoảng 500 ha đến 600 ha và tuyến đường bờ khoảng 6.500 m đến 7.000 m để phát triển khu bến trung chuyển công-ten-nơ quốc tế, có thể tiếp nhận tàu chở công-ten-nơ có sức chở 15.000 TEU và lớn hơn, đáp ứng thông qua lượng hàng khoảng từ 14 - 16 triệu TEU/năm.

c) Cơ sở hạ tầng công cộng tại khu vực:

Phát triển theo Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 17/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030.

5. Các cơ chế, chính sách và giải pháp thực hiện

- Khuyến khích, kêu gọi và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, đặc biệt các tập đoàn vận tải biển, khai thác cảng công-ten-nơ tầm cỡ quốc tế tham gia đầu tư phát triển cảng trung chuyển quốc tế; Đẩy mạnh quảng bá những lợi thế của khu bến cảng và những cơ chế ưu đãi về đầu tư, kinh doanh dịch vụ tại Khu kinh tế Vân Phong để thu hút đầu tư.

- Khuyến khích các nhà đầu tư hạ tầng cảng biển, dịch vụ logistics tham gia đầu tư tại khu bến cảng Đầm Môn để từng bước hình thành mạng feeder kết nối khu bến cảng với các cảng biển trong khu vực để gom hàng, tạo đà phát triển bến cảng trung chuyển công-ten-nơ quốc tế.

- Kết hợp đẩy mạnh đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, khu kinh tế, khu công nghiệp, trung tâm tài chính, ngân hàng, các cơ sở dịch vụ để tăng cường sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư phát triển cảng trung chuyển quốc tế.

Điều 2. Triển khai thực hiện và quản lý quy hoạch cảng

a) Cục Hàng hải Việt Nam

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa thực hiện việc quản lý quy hoạch phát triển cảng biển tại khu bến cảng Đầm Môn phù hợp với quy hoạch được duyệt.

- Xây dựng phương án huy động các nguồn vốn đầu tư, chủ động kêu gọi nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tham gia đầu tư xây dựng bến cảng trung chuyển công-ten-nơ quốc tế tại khu bến cảng Đầm Môn.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa thực hiện công bố, tổ chức quản lý quy hoạch.

- Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện quy hoạch, tổng hợp, báo cáo, đề xuất với Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hoặc xử những trường hợp vi phạm quy hoạch (nếu có).

b) Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp với Cục Hàng hải Việt Nam quản lý chặt quỹ đất, vùng nước để phát triển cảng phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp với Cục Hàng hải Việt Nam trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch và xúc tiến kêu gọi đầu tư phát triển cảng theo quy hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1714/QĐ-BGTVT ngày 21/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về phê duyệt quy hoạch chi tiết cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg. Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, TN&MT, XD, QP, CA, NT&PTNT;
- Các Thứ trưởng;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, KHĐT (05b).

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2972/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2972/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/08/2014
Ngày hiệu lực05/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2972/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 2972/QĐ-BGTVT 2014 Quy hoạch cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong bến cảng Đầm Môn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2972/QĐ-BGTVT 2014 Quy hoạch cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong bến cảng Đầm Môn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2972/QĐ-BGTVT
       Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
       Người kýĐinh La Thăng
       Ngày ban hành05/08/2014
       Ngày hiệu lực05/08/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2972/QĐ-BGTVT 2014 Quy hoạch cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong bến cảng Đầm Môn

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2972/QĐ-BGTVT 2014 Quy hoạch cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong bến cảng Đầm Môn

          • 05/08/2014

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 05/08/2014

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực