Quyết định 2973/QĐ-UBND

Quyết định 2973/QĐ-UBND năm 2018 đính chính Quyết định 40/2018/QĐ-UBND điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 2973/QĐ-UBND 2018 đính chính Quyết định 40/2018/QĐ-UBND Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2973/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 40/2018/QĐ-UBND NGÀY 25/12/2018 CỦA UBND TỈNH VỀ ĐIỀU CHỈNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 34/2016/NĐ-CP">01/2017/TT-VPCP ngày 31/3/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính một số lỗi về căn cứ, thể thức, kỹ thuật trình bày tại Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố Hà Giang như sau:

1. Tại Điều 2 ghi là Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký" sửa lại tại Điều 2 thành "Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 01 năm 2019".

2. Bỏ căn cứ thứ mười “Căn cứ Thông báo kết luận số 331/TB-UBND ngày 24/12/2018 phiên họp UBND tỉnh tháng 12/2018”. “văn bản làm căn cứ pháp lý nhưng không phải là văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao hơn” tại Quyết định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phn không tách rời của Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang; Chtịch, Giám đốc Công ty CP cấp thoát nước Hà Giang và thủ trưởng các sở, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm t
ra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Thườn
g trực UBND tỉnh;
- Như điều 3 (T/h);
- Sở Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- TT Thông tin - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, CV (KTTH2, KTN).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Đức Quý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2973/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2973/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/12/2018
Ngày hiệu lực 28/12/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2973/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2973/QĐ-UBND 2018 đính chính Quyết định 40/2018/QĐ-UBND Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2973/QĐ-UBND 2018 đính chính Quyết định 40/2018/QĐ-UBND Hà Giang
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2973/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Giang
Người ký Trần Đức Quý
Ngày ban hành 28/12/2018
Ngày hiệu lực 28/12/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 tháng trước
(08/01/2020)

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2973/QĐ-UBND 2018 đính chính Quyết định 40/2018/QĐ-UBND Hà Giang

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2973/QĐ-UBND 2018 đính chính Quyết định 40/2018/QĐ-UBND Hà Giang

  • 28/12/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 28/12/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực