Quyết định 2974/QĐ-UBND

Quyết định 2974/QĐ-UBND năm 2017 về danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2974/QĐ-UBND 2017 danh mục thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Tài chính Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2974/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH ĐƯA VÀO TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một ca, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2017.

Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Hành chính công để thực hiện niêm yết thủ tục hành chính, công bố tại cổng dịch vụ công và website Sở Tài chính theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Trung tâm Hành chính công, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP và các CV;
- Lưu: VT, KSTH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH ĐƯA VÀO TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2974/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Tên TTHC

STTHC đưa vào TTHCC

1. Lĩnh vực Quản lý ngân sách

2/2

1

Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (dùng cho các đơn vị dự toán)

 

2

Thủ tục Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản)

 

2. Lĩnh vực Quản lý tài chính Đầu tư

5/5

1

Kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đu tư xây dựng cơ bản khi đã đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

 

2

Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành - Dự án nhóm A

 

3

Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành - Dự án nhóm B

 

4

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án nhóm C - Dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng

 

5

Phê duyt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án bị hủy bỏ

 

3. Lĩnh vực Quản lý Giá và Công sản

7/7

1

Kê khai giá theo danh mục do STài chính tiếp nhận

 

2

Thu hồi, điều chuyển tài sản các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

 

3

Thanh lý tài sản các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

 

4

Bán, chuyển nhượng tài sản các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

 

5

Đăng ký giá theo danh mục thuộc phạm vi của Sở Tài chính

 

6

Thẩm định phương án giá - Giá do nhà nước quản lý, định giá; phương án trợ giá, trợ cước

 

7

Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 

Tổng số: 14/14 TTHC đưa vào tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2974/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2974/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2017
Ngày hiệu lực25/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2974/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2974/QĐ-UBND 2017 danh mục thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Tài chính Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2974/QĐ-UBND 2017 danh mục thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Tài chính Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2974/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýPhan Ngọc Thọ
        Ngày ban hành21/12/2017
        Ngày hiệu lực25/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2974/QĐ-UBND 2017 danh mục thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Tài chính Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2974/QĐ-UBND 2017 danh mục thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Tài chính Huế

            • 21/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực