Quyết định 2975/QĐ-UBND

Quyết định 2975/QĐ-UBND năm 2017 về danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 2975/QĐ-UBND 2017 danh mục thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Kế hoạch Đầu tư Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2975/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ĐƯA VÀO TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2017.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Hành chính công để thực hiện niêm yết thủ tục hành chính, công bố tại cổng dịch vụ công và website Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Trung tâm Hành chính công, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP và các CV;
- Lưu: VT, KSTH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ĐƯA VÀO TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2975/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Tên TTHC

Số TTHC đưa vào TTHCC

I

Lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp (65 TTHC)

65/65

I.1

Mc 1: Thành lập và hoạt đng của doanh nghiệp (60 TTHC)

60/60

1

Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

 

2

Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

 

3

Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

 

4

Đăng ký thành lập công ty cphần

 

5

Đăng ký thành lập công ty hợp danh

 

6

Đăng ký thay đi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

7

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

8

Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

 

9

Đăng ký thay đi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hn, công ty cổ phn

 

10

Đăng ký thay đi vn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

11

Đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

 

12

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho mt cá nhân hoặc một tổ chức

 

13

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước

 

14

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do thừa kế.

 

15

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do có nhiu hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu, công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên

 

16

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tng cho toàn bộ phn vn góp

 

17

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do chuyn nhượng, tặng cho một phn vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác hoc công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác

 

18

Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mt tích

 

19

Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác

 

20

Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phn, công ty hợp danh)

 

21

Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

 

22

Thông báo thay đổi thông tin của cđông sáng lập công ty cổ phần

 

23

Thông báo thay đổi cđông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty c phn chưa niêm yết

 

24

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế.

 

25

Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin người đại diện theo ủy quyn (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

26

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cphần, công ty hợp danh)

 

27

Thông báo sử dụng, thay đi, hủy mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phn, công ty hợp danh)

 

28

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phn, công ty hợp danh)

 

29

Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phn, công ty hợp danh)

 

30

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đi với doanh nghiệp hoạt động theo Giy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá tr pháp lý tương đương)

 

31

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thay thế cho nội dung đăng ký hoạt động trong Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do cơ quan đăng ký đầu tư cấp mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt động

 

32

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đi với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

33

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đi với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giy tờ có giá tr pháp lý tương đương)

 

34

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

35

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại din (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giy phép đầu tư, Giy chng nhn đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

 

36

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghip hoạt động theo Giy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá tr pháp lý tương đương)

 

37

Thông báo chào bán cphần riêng lcủa công ty c phn không phải là công ty cổ phần đi chúng.

 

38

Thông báo cập nhật thông tin c đông là cá nhân nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cphần)

 

39

Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân

 

40

Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên từ việc chia doanh nghiệp

 

41

Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên từ việc chia doanh nghiệp

 

42

Đăng ký thành lập công ty c phn từ việc chia doanh nghiệp

 

43

Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên từ việc tách doanh nghiệp

 

44

Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên từ việc tách doanh nghiệp

 

45

Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc tách doanh nghiệp

 

46

Hợp nhất doanh nghiệp (đi với công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh)

 

47

Sáp nhập doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty cphần và công ty hợp danh)

 

48

Chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần

 

49

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên

 

50

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

 

51

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn

 

52

Thông báo tạm ngừng kinh doanh

 

53

Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

 

54

Giải thể doanh nghiệp

 

55

Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoc theo quyết định của Tòa án

 

56

Chấm dứt hot đng chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

 

57

Cấp li Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 

58

Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

 

59

Hiu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp

 

60

Cp nht bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp

 

I.2

Mục 2: Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chsở hữu (05 TTHC)

5/5

1

Thành lập công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh quyết định thành lập

 

2

Hợp nht, sáp nhập công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh quyết định thành lập, hoc được giao quản lý

 

3

Chia, tách công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh quyết định thành lập hoc được giao quản lý

 

4

Tm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên

 

5

Giải thcông ty TNHH một thành viên

 

II

Lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội (08 TTHC)

8/9

1

Thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

 

2

Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

 

3

Thông báo chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

 

4

Thông báo tiếp nhận viện trợ, tài trợ

 

5

Thông báo thay đổi nội dung tiếp nhận viện trợ, tài trợ

 

6

Công khai hoạt động của doanh nghiệp xã hội

 

7

Cung cấp thông tin, bản sao Báo cáo đánh giá tác động xã hội và Văn bản tiếp nhận viện trợ, tài trợ

 

8

Chuyn cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành Doanh nghiệp xã hội

 

III

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hợp tác xã (Liên hiệp HTX) (19 TTHC)

19/19

1

Đăng ký liên hiệp hợp tác xã

 

2

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

 

3

Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của liên hiệp hợp tác xã

 

4

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia

 

5

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách

 

6

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất

 

7

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập

 

8

Cấp li giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị mt).

 

9

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bmất).

 

10

Cp li giấy chứng nhn đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

 

11

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bhư hỏng).

 

12

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, (Đối với trường hợp liên hip hợp tác xã giải thtự nguyện)

 

13

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

 

14

Thông báo thay đổi ni dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã

 

15

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã

 

16

Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại din, đa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

 

17

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

 

18

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi đi từ giy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã)

 

19

Thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã

 

IV

Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam (28 TTHC)

28/28

1

Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuc din cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

 

2

Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuc din cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

 

3

Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đu tư không thuc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

 

4

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh đối với dự án đầu tư không thuc din cấp Giấy chng nhận đăng ký đầu tư

 

5

Điều chỉnh quyết định chủ trương đu tư của Thủ tướng Chính phủ đi với dự án đầu tư không thuc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 

6

Cấp Giy chứng nhận đăng ký đầu tư đi với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

 

7

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đi với dự án thuộc diện quyết đnh chủ trương đầu tư của UBND tỉnh

 

8

Cấp giy chng nhận đăng ký đầu tư đi với dự án thuộc diện quyết định chtrương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

 

9

Cấp giấy chng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chtrương đầu tư của Quốc hội

 

10

Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chnhà đầu tư trong Giy chng nhn đăng ký đầu tư

 

11

Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)

 

12

Điều chỉnh Giy chứng nhận đăng ký đu tư đối với dự án đu tư thuộc din điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 

13

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

 

14

Chuyển nhượng dự án đầu tư (Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ)

 

15

Chuyển nhượng dự án đầu tư (Đối với dự án đu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh)

 

16

Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

 

17

Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

 

18

Cấp lại Giy chng nhận đăng ký đu tư

 

19

Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 

20

Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đu tư

 

21

Giãn tiến độ đầu tư

 

22

Tạm ngừng hoạt động của dự án đu tư

 

23

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

 

24

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

 

25

Chm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

 

26

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

 

27

Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

 

28

Góp vn, mua cổ phần, phn vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài

 

V

Lĩnh vực đấu thầu (13 TTHC)

13/13

V.1

Mục 1: Lựa chọn nhà đầu tư hình thức đối tác công tư PPP và nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất (10 TTHC)

 

1

Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án

 

2

Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

 

3

Thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển

 

4

Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư

 

5

Thẩm định hồ sơ mời thu, hồ sơ yêu cu lựa chọn nhà đầu tư

 

6

Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư

 

7

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư

 

8

Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 

9

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 

10

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 

V.2

Mục 2: Đu thầu, lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do UBND tnh là chủ đầu tư (03 TTHC)

 

1

Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

 

2

Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

 

3

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

 

VI

Lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (07 TTHC)

 

VI.1

Mục 1. Nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (02 TTHC)

 

1

Tiếp nhận dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài thuộc thẩm quyền UBND tỉnh

 

2

Tiếp nhận dự án nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài thuộc thm quyền của Thủ tướng Chính phủ

 

VI.2

Mục 2. Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài (05 TTHC)

 

1

Đxuất và lựa chọn Đề xuất chương trình, dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

 

2

Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản

 

3

Quyết định chủ trương đầu tư dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vn ODA viện trợ không hoàn lại thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản

 

4

Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản

 

5

Xác nhận chuyên gia

 

VII

Lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (01 TTHC)

1/1

1

Cấp quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

 

VIII

Lĩnh vực đầu tư xây dựng (04 TTHC)

4/4

1

Thẩm định chủ trương đầu tư dự án

 

2

Trình phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật

 

3

Trình phê duyệt điều chỉnh dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật

 

4

Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình

 

IX

Lĩnh vực đầu tư không xây dựng (05 TTHC)

5/5

1

Thẩm định chủ trương đầu tư dự án

 

2

Thẩm định thiết kế thi công và dự toán

 

3

Trình phê duyệt dự án

 

4

Trình phê duyệt điều chỉnh dự án, thiết kế thi công và dự toán

 

5

Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thu

 

Tổng số: 150/152 TTHC đưa vào tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

* Ghi chú: Bỏ 02 TTHC không đưa vào Danh mục:

1. Thủ tục “Nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu ” thuộc Lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội. Lý do: Cơ quan thực hiện TTHC này là Công an tỉnh.

2. Thủ tục Xin phép sử dụng thẻ ABTC” thuộc Lĩnh vực cho phép sử dụng thẻ ABTC (đi lại của doanh nhân APEC). Lý do: TTHC đã được hủy bỏ để xây dựng mới lại cho phù hợp.

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2975/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2975/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2017
Ngày hiệu lực25/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2975/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2975/QĐ-UBND 2017 danh mục thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Kế hoạch Đầu tư Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2975/QĐ-UBND 2017 danh mục thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Kế hoạch Đầu tư Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2975/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýPhan Ngọc Thọ
        Ngày ban hành21/12/2017
        Ngày hiệu lực25/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2975/QĐ-UBND 2017 danh mục thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Kế hoạch Đầu tư Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2975/QĐ-UBND 2017 danh mục thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Kế hoạch Đầu tư Huế

            • 21/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực