Quyết định 2976/2015/QĐ-UBND

Quyết định 2976/2015/QĐ-UBND về kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh

Quyết định 2976/2015/QĐ-UBND kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy sở văn hóa thể thao du lịch Quảng Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 1270/2016/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Sở Du lịch Quảng Ninh 2016 và được áp dụng kể từ ngày 01/05/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 2976/2015/QĐ-UBND kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy sở văn hóa thể thao du lịch Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2976/2015/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06/6/2008 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 2351/QĐ-UBND ngày 24/7/2008 của UBND tỉnh V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 21/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v Tổ chức lại Ban Quản lý các Di tích trọng điểm tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 858/2014/QĐ-UBND ngày 06/5/2014 của UBND tỉnh V/v ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh;

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 03/3/2015 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về đi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy biên chế; Quyết định số 1922-QĐ/TU ngày 20/3/2015 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy biên chế” của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1875/SVHTTDL-TCCB ngày 04/8/2015 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 129/TTr-SNV ngày 29/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch như sau:

1. Các tổ chức tham mưu giúp việc:

- Văn phòng (trên cơ sở sáp nhập Phòng Kế hoạch-Tài chính, Phòng Tổ chức cán bộ vào Văn phòng Sở);

- Thanh tra;

- Phòng Nghiệp vụ Văn hóa và Gia đình (trên cơ sở sáp nhập Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và gia đình vào Phòng Nghiệp vụ văn hóa);

- Phòng Nghiệp vụ Thể dục thể thao (trên cơ sở sáp nhập Phòng Ththao thành tích cao vào Phòng Nghiệp vụ thể dục thể thao);

- Phòng Quản lý Di sản (thành lập mới trên cơ sở tách nhiệm vụ quản lý nhà nước về di sản từ Phòng Nghiệp vụ Văn hóa).

- Phòng Nghiệp vụ Du lịch;

- Phòng Phát triển tài nguyên du lịch.

2. Đơn vị sự nghiệp:

- Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh;

- Thư viện tỉnh Quảng Ninh;

- Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Ninh;

- Đoàn nghệ thuật Chèo Quảng Ninh;

- Đoàn Kịch Quảng Ninh;

- Đoàn nghệ thuật Cải lương Quảng Ninh;

- Ban Quản trị khu Văn công Quảng Ninh;

- Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Quảng Ninh;

- Trung tâm Lặn cứu nạn và thể thao dưới nước Quảng Ninh;

- Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch Quảng Ninh;

- Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh

- Ban quản lý các di tích và danh thắng tỉnh Quảng Ninh.

- Trường Thể dục thể thao (Trên cơ sở sáp nhập Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao vào Trường Thể dục thể thao);

Điều 2. Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch có trách nhiệm:

1. Thực hiện các công việc liên quan đến kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng biên chế, cán bộ, viên chức, tài sản, tài chính, các vn đkhác có liên quan của Nhà thi đu, luyện tập thể dục ththao và Trường Thdục ththao khi thực hiện sáp nhập Nhà thi đấu, luyện tập thể dục thể thao vào Trường Thể dục thể thao theo quy định.

2. Ban hành Quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ phối hợp của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc theo quy định hiện hành và điều chỉnh nhân sự giữa các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc để bố trí vị trí việc làm phù hợp. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn, Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện theo quy định hiện hành.

Biên chế của các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp được bố trí trong tổng biên chế của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch: Tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06/6/2008 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa Ththao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Quyết định số 2351/QĐ-UBND ngày 24/7/2008 của UBND tỉnh V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh.

Sau khi liên Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế quy định về cơ cấu tổ chức bộ máy tại Quyết định số 2351/QĐ-UBND ngày 24/7/2008 của UBND tỉnh V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa Ththao và Du lịch.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Văn hóa Thể thao và Du lịch, Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Ni vụ; Bộ VHTTDL (b/c);
- TT.TU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND Tnh;
- Như điều 5 (thực hiện);
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các chuyên viên VP UBND tnh;
- Lưu: VT, TH3.
M-QĐ209

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2976/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2976/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/10/2015
Ngày hiệu lực07/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/05/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2976/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2976/2015/QĐ-UBND kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy sở văn hóa thể thao du lịch Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2976/2015/QĐ-UBND kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy sở văn hóa thể thao du lịch Quảng Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2976/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Đức Long
        Ngày ban hành07/10/2015
        Ngày hiệu lực07/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/05/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2976/2015/QĐ-UBND kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy sở văn hóa thể thao du lịch Quảng Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2976/2015/QĐ-UBND kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy sở văn hóa thể thao du lịch Quảng Ninh