Quyết định 2977/QĐ-UBND

Quyết định 2977/QĐ-UBND năm 2017 về danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 2977/QĐ-UBND 2017 danh mục thủ tục hành chính Sở Lao động Thương binh Xã hội Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2977/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC BAN HÀNH DANH MC TH TC HÀNH CHÍNH THUC THM QUYN GII QUYT CA S LAO ĐNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HI ĐƯA VÀO TIP NHN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (Có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2017.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Hành chính công tỉnh để thực hiện niêm yết thủ tục hành chính, công bố tại Cổng dịch vụ công và website Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- Các PCVP và các CV;
- Lưu: VT, KSTTHC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ĐƯA VÀO TIP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2977/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên TTHC

STTHC đưa vào TTHCC

1. Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động

18/18

1.

Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyn người lao động nước ngoài của nhà thu

 

2.

Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

 

3.

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cu sử dụng người lao động nước ngoài

 

4.

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

 

5.

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc ti Việt Nam

 

6.

Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc ti Việt Nam

 

7.

Đăng ký hợp đồng cá nhân

 

8.

Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày

 

9.

Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình đkỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

 

10.

Cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm

 

11.

Gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm

 

12.

Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

 

13.

Đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa.

 

14.

Khai báo thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

 

15.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyn cấp tỉnh quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý).

 

16.

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tnh quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý).

 

17.

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý).

 

18.

Thông báo doanh nghiệp về những điều kiện chưa đảm bảo tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý).

 

2. Lĩnh vực Dạy nghề

2/2

19.

Thẩm định xếp hạng các cơ sở dạy nghề thuộc quyền của UBND tỉnh

 

20.

Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

 

3. Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp

16/16

21.

Công nhận trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

 

22.

Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh

 

23.

Thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập thuộc tỉnh và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh

 

24.

Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh

 

25.

Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh

 

26.

Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh

 

27.

Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh

 

28.

Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 

29.

Cho phép mphân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (tại các tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của trường trung cấp)

 

30.

Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (trong cùng một tỉnh, thành phố với trụ sở chính của trường trung cấp).

 

31.

Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 

32.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

 

33.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

 

34.

Xác nhận mẫu phôi chứng chsơ cấp, mu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp

 

35.

Thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục

 

36.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp

 

4. Lĩnh vực Lao động, tiền lương và Bảo hiểm xã hội

5/5

37.

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia.

 

38.

Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

 

39.

Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

 

40.

Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện đối với người quản lý Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

 

41.

Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do nhà nước nm giữ 100% vốn điều l

 

5. Lĩnh vực Người có công

19/29

42.

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

 

43.

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

 

44.

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chng hoặc vợ khác

 

45.

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

 

46.

Thủ tục giải quyết chế độ đi với thương binh đồng thời là bnh binh

 

47.

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế đmất sức lao động

 

48.

Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

 

49.

Thủ tục giải quyết trợ cấp tin tut hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần

 

50.

Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một ln khi người có công với cách mạng từ trn

 

51.

Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kkháng chiến

 

52.

Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bt tù, đày

 

53.

Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ Tquốc và làm nghĩa vụ quốc tế

 

54.

Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một ln đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

 

55.

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 

56.

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 

57.

Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

 

58.

Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong các trường hợp bị tạm đình chỉ chế độ do: Bị kết án tù đã chp hành xong hình phạt tù; Xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú; Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ; chờ xác minh của cơ quan điều tra

 

59.

Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

 

60.

Thủ tục lập Stheo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

 

6. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

5/7

61.

Cấp giy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tui

 

62.

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi

 

63.

Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

 

64.

Gia hạn quyết đnh công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trlên là người khuyết tật

 

65.

Tiếp nhận đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

7. Lĩnh vực Phòng chng tệ nạn xã hội

5/8

66.

Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

67.

Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

68.

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

69.

Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

70.

Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân

 

Tổng số: 70/95 TTHC đưa vào tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2977/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2977/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2017
Ngày hiệu lực25/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2977/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2977/QĐ-UBND 2017 danh mục thủ tục hành chính Sở Lao động Thương binh Xã hội Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2977/QĐ-UBND 2017 danh mục thủ tục hành chính Sở Lao động Thương binh Xã hội Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2977/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýPhan Ngọc Thọ
        Ngày ban hành21/12/2017
        Ngày hiệu lực25/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2977/QĐ-UBND 2017 danh mục thủ tục hành chính Sở Lao động Thương binh Xã hội Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2977/QĐ-UBND 2017 danh mục thủ tục hành chính Sở Lao động Thương binh Xã hội Huế

            • 21/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực