Quyết định 298/QĐ-UBND

Quyết định 298/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt văn kiện dự án phi Chính phủ nước ngoài: Phát triển nguồn nhân lực để áp dụng kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 298/QĐ-UBND phát triển nguồn nhân lực áp dụng kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến Lâm Đồng 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 298/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 08 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT NỘI DUNG VĂN KIỆN DỰ ÁN PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI: PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ĐỂ ÁP DỤNG KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN TẠI HUYỆN ĐỨC TRỌNG, TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 93/2009/NĐ-CP Quy chế quản lý sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài">07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ;

Xét Báo cáo số 17/BC-KHĐT-KTĐN ngày 17/01/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định nội dung văn kiện Dự án “Phát triển nguồn nhân lực để áp dụng kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng” sử dụng vốn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài do Cơ quan hp tác quốc tế Nhật Bản tài trợ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án phi Chính phủ nước ngoài: “Phát triển nguồn nhân lực để áp dụng kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng” (Văn kiện dự án kèm theo), với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Phát triển nguồn nhân lực để áp dụng kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

2. Đơn vị tài trợ: Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (Tổ chức JICA).

3. Cơ quan chủ quản: y ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

4. Chủ dự án: Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quốc Việt.

- Trụ sở chính: Khu phố 62, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đng.

- Điện thoại: 063.3647067.

5. Đơn vị thực hiện:

- Phía Nhật Bản: Tổ chức Hợp tác giao lưu Hokkaido Hopeland Việt Nam.

- Phía Việt Nam: Trường Trung cấp Kinh tế - Kthuật Quốc Việt.

6. Địa điểm thực hiện: Huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

7. Dự kiến thời gian thực hiện: Từ tháng 11/2016 đến tháng 10/2018.

8. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của dự án:

a) Mục tiêu:

- Mục tiêu dài hạn: Nâng cao năng suất, chất lượng và phát triển nền nông nghiệp bền vững gắn với sản xuất hàng hóa, tăng thu nhập, cải thiện đời sống người nông dân tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

- Mục tiêu ngắn hạn: Đào tạo nguồn nhân lực có khả năng áp dụng các kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến trong nông nghiệp làm hạt nhân đnhân rộng trong cộng đồng sản xut nông nghiệp của địa phương. Các hộ nông dân, các sinh viên ngành trồng trọt của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quốc Việt được tiếp cận những bài giảng mới và kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp tcác chuyên gia của dự án đến từ Nhật Bản.

b) Kết quả chủ yếu:

- Đào tạo 04 học viên là người trẻ đang tham gia sản xuất nông nghiệp tại huyện Đức Trọng và cán bộ hoặc sinh viên trong chương trình đào tạo ngành Trồng trọt của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quốc Việt về kỹ thuật canh tác, quản lý sản xuất, vận hành hệ thống từ sản xuất, thu hoạch, vận chuyển và tiếp thị nông sản trong hệ thống sản xuất nông nghiệp;

- Tổ chức 01 chuyến tham quan, học hỏi và xúc tiến hp tác trong giáo dục và nông nghiệp cho cán bộ quản lý ngành giáo dục và đào tạo, nông nghiệp tại Nhật Bản;

- Tổ chức 03 chuyến công tác và hướng dẫn các kiến thức, kỹ thuật nông nghiệp của chuyên gia Nhật Bản cho người dân và sinh viên nông nghiệp tại huyện Đức Trọng.

9. Tổng vốn dự kiến: Khoảng 10.000.000 Yên (tương đương 85.462 USD), trong đó:

- Vốn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài từ Tổ chức JICA: 10.000.000 Yên.

- Vốn đối ứng: 0.

Điều 2. Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND huyện Đức Trọng có trách nhiệm phối hợp với Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quốc Việt và Tổ chức Hợp tác giao lưu Hokkaido Hopeland Việt Nam tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của dự án, đảm bảo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngoại vụ, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng; Cơ quan hp tác quốc tế Nhật Bản; Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quốc Việt; Tổ chức Hợp tác giao lưu Hokkaido Hopeland Việt Nam và Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
-
y ban công tác về các TC PCPNN;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VX
1, NV, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 298/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 298/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/02/2017
Ngày hiệu lực 08/02/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 298/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 298/QĐ-UBND phát triển nguồn nhân lực áp dụng kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến Lâm Đồng 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 298/QĐ-UBND phát triển nguồn nhân lực áp dụng kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến Lâm Đồng 2017
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 298/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lâm Đồng
Người ký Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành 08/02/2017
Ngày hiệu lực 08/02/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 298/QĐ-UBND phát triển nguồn nhân lực áp dụng kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến Lâm Đồng 2017

Lịch sử hiệu lực Quyết định 298/QĐ-UBND phát triển nguồn nhân lực áp dụng kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến Lâm Đồng 2017

  • 08/02/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 08/02/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực