Quyết định 2980/QĐ-UBND

Quyết định 2980/QĐ-UBND năm 2012 quy định phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản, quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo khoản 2, Điều 1, Nghị quyết 39/2012/NQ-HĐND

Quyết định 2980/QĐ-UBND năm 2012 quy định phí đấu giá tài sản phí tham gia đã được thay thế bởi Quyết định 4763/QĐ-UBND bãi bỏ 25 loại phí 14 loại lệ phí Quảng Nam 2016 và được áp dụng kể từ ngày 30/12/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 2980/QĐ-UBND năm 2012 quy định phí đấu giá tài sản phí tham gia


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2980/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 17 tháng 9 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH PHÍ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN, PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ TÀI SẢN, PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM THEO KHOẢN 2, ĐIỀU 1, NGHỊ QUYẾT SỐ 39/2012/NQ-HĐND NGÀY 12/7/2012 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 39/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 4 về sửa đổi, bổ sung điều chỉnh một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 438/TTr-STC ngày 29/8/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng Quy định phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 39/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam, Khóa VIII.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Trung tâm Dịch vụ bán đấu gía tỉnh, các đơn vị, cá nhân và thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- TTTU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các TV UBND tỉnh;
- Các VP: TU, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- TT Tin học-Công báo tỉnh;;
- Lưu: VT, TH, KTN, KTTH (Mỹ).
(D:\My\QuyetdinhPQ2005\Quyết định phí đấu giá TS, Phí tham gia đấu giá TS 2012.doc

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Phước Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2980/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2980/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/2012
Ngày hiệu lực17/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2980/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2980/QĐ-UBND năm 2012 quy định phí đấu giá tài sản phí tham gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2980/QĐ-UBND năm 2012 quy định phí đấu giá tài sản phí tham gia
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2980/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
       Người kýLê Phước Thanh
       Ngày ban hành17/09/2012
       Ngày hiệu lực17/09/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2016
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2980/QĐ-UBND năm 2012 quy định phí đấu giá tài sản phí tham gia

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2980/QĐ-UBND năm 2012 quy định phí đấu giá tài sản phí tham gia