Quyết định 2984/QĐ-UBND

Quyết định 2984/QĐ-UBND năm 2015 về Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước trong công tác kiều bào trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Quyết định 2984/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước công tác kiều bào Cần Thơ 2015 đã được thay thế bởi Quyết định 474/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ Quyết định 2191/QĐ-UBND Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 01/03/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 2984/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước công tác kiều bào Cần Thơ 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2984/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 14 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC KIỀU BÀO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BNG-BNV ngày 28 tháng 6 năm 2015 của Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định quản lý, tổ chức, thực hiện các hoạt động đối ngoại;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 1248/TTr-SNgV ngày 09 tháng 10 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước trong công tác kiều bào trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Thủ trưởng cơ quan được tổ chức theo ngành dọc có liên quan đóng trên địa bàn thành phố và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hùng Dũng

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC KIỀU BÀO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2984/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định mục tiêu, nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong quản lý nhà nước về công tác kiều bào.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Công tác phối hợp phải đảm bảo tính thống nhất, kịp thời, đồng bộ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị đã được pháp luật quy định.

2. Sở Ngoại vụ là cơ quan chủ trì, làm đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện quy chế này.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Điều 3. Sở Ngoại vụ

1. Là cơ quan chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và các sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố các nội dung:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện, chương trình, kế hoạch, quản lý nhà nước đối với kiều bào đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố;

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác về tình hình kinh tế - xã hội, các chủ trương, chính sách của thành phố đến kiều bào; vận động, hướng dẫn, hỗ trợ kiều bào trong làm việc, đầu tư kinh doanh, sinh sống, học tập tại thành phố; thông qua kiều bào đẩy mạnh thông tin tuyên truyền và vận động bạn bè quốc tế;

- Định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết; đánh giá và đề xuất, kiến nghị giải quyết các vấn đề liên quan đến kiều bào trên địa bàn thành phố, báo cáo về UBND thành phố.

2. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài thành phố và các cơ quan có liên quan tổ chức buổi gặp mặt giữa lãnh đạo thành phố và bà con kiều bào nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc hàng năm.

Điều 4. Công an thành phố

Là cơ quan tham mưu UBND thành phố các nội dung:

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan xử lý vụ việc xảy ra về an ninh trật tự có liên quan đến kiều bào trên địa bàn thành phố;

2. Chủ động triển khai công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, phương thức, thủ đoạn lợi dụng cá nhân, tổ chức của kiều bào tiến hành hoạt động xâm phạm an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố; tham mưu giải quyết các hoạt động lợi dụng, kích động chống phá theo chức năng, nhiệm vụ;

3. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào thực hiện các thủ tục tạm trú, xuất nhập cảnh, đăng ký sở hữu phương tiện đi lại theo quy định của pháp luật, tham mưu các cơ quan liên quan trong việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính đối với kiều bào; định kỳ vào cuối tháng 12 hàng năm thống kê số lượng kiều bào về thành phố đón Tết cổ truyền dân tộc gửi về Sở Ngoại vụ tổng hợp báo cáo UBND thành phố.

Điều 5. Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài thành phố

1. Đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả các hình thức tập hợp, vận động kiều bào, đặc biệt là thế hệ trẻ; mở rộng vận động, tiếp xúc những cá nhân có uy tín, ảnh hưởng lớn trong cộng đồng; nghiên cứu xây dựng chính sách, hỗ trợ các tổ chức hội đoàn, lực lượng nòng cốt trong cộng đồng; đẩy mạnh công tác khen thưởng kiều bào có công với đất nước và công tác cộng đồng;

2. Phát huy vai trò là kênh thông tin quan trọng, là cầu nối để kêu gọi sự đầu tư, đóng góp của kiều bào vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố;

3. Kiện toàn bộ máy tổ chức, tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng chuyên sâu, làm tốt vai trò tham mưu và cơ chế phối hợp triển khai công tác kiều bào.

Điều 6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Rà soát, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách và pháp luật tạo hành lang pháp lý thuận lợi để kiều bào về đầu tư, sản xuất kinh doanh, góp phần thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ từ các nước vào Việt Nam và thúc đẩy xuất khẩu, hỗ trợ đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài;

2. Đơn giản hóa thủ tục đầu tư, định kỳ vào cuối tháng 6 và tháng 12 hàng năm tổng hợp tình hình đầu tư, đăng ký kinh doanh của kiều bào trên địa bàn thành phố gửi về Sở Ngoại vụ báo cáo UBND thành phố.

Điều 7. Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Nghiên cứu, tổ chức thực hiện, hướng dẫn việc thống nhất quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho kiều bào trên địa bàn thành phố theo quy định tại các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở và các quy định pháp luật có liên quan;

2. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, đồng thời phối hợp với UBND quận, huyện đơn giản hóa thủ tục trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho kiều bào; định kỳ vào cuối tháng 6 và tháng 12 hàng năm tổng hợp tình hình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho kiều bào trên địa bàn thành phố gửi về Sở Ngoại vụ báo cáo UBND thành phố.

Điều 8. Sở Xây dựng

Có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc hướng dẫn, thực hiện các thủ tục hành chính đối với kiều bào trong các lĩnh vực như: mua, tặng, cho, thừa kế, chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với quyền sử dụng đất ở, định kỳ vào cuối tháng 6 và tháng 12 hàng năm gửi về Sở Ngoại vụ tổng hợp báo cáo UBND thành phố.

Điều 9. Sở Tư pháp

Có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc hướng dẫn, thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan đến kiều bào như: thừa kế, hôn nhân gia đình, xác nhận quốc tịch, mất quốc tịch, khôi phục lại quốc tịch, vấn đề hồi hương của người lớn tuổi, giấy xác nhận đăng ký công dân với kiều bào hồi hương nhằm đáp ứng những nhu cầu chính đáng của kiều bào theo tinh thần Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26 tháng 3 năm 2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, khích lệ bà con kiều bào về đóng góp, xây dựng quê hương; định kỳ vào cuối tháng 6 và tháng 12 hàng năm gửi về Sở Ngoại vụ tổng hợp báo cáo UBND thành phố.

Điều 10. Sở Thông tin và Truyền Thông

Có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan, chỉ đạo các cơ quan báo, đài đổi mới, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại bằng nhiều hình thức phù hợp (các kênh phát thanh, truyền hình phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài).

Điều 11. Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố

1. Chủ động trong công tác vận động, mời gọi cá nhân kiều bào hoặc các tổ chức phi chính phủ nước ngoài do kiều bào thành lập trên tinh thần tự nguyện, đóng góp, giúp đỡ cho thành phố dưới hình thức viện trợ nhân đạo trong các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giúp trẻ khuyết tật, giáo dục mầm non, nuôi trẻ mồ côi, dạy nghề cho phụ nữ nghèo;

2. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài thành phố, Sở Ngoại vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố và các cơ quan có liên quan đề xuất Chủ tịch UBND thành phố có quyết định tặng bằng khen và giấy khen cho các tổ chức và cá nhân kiều bào có nhiều đóng góp cho cộng đồng; định kỳ vào cuối tháng 6 và tháng 12 hàng năm gửi về Sở Ngoại vụ tổng hợp báo cáo UBND thành phố.

Điều 12. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh Cần Thơ

Đơn giản hóa thủ tục chuyển, nhận kiều hối; định kỳ hàng năm, vào cuối tháng 01 của năm sau tổng hợp tình hình chi trả kiều hối của năm trước đó gửi về Sở Ngoại vụ báo cáo UBND thành phố.

Điều 13. Ủy ban nhân dân các quận, huyện

1. Tuyên truyền, phổ biến Quy chế này đến các cơ quan, đơn vị trong phạm vi quản lý để phối hợp thực hiện;

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo thẩm quyền của UBND các quận, huyện.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Chế độ sơ, tổng kết

1. Định kỳ 01 (một) năm, Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức họp sơ kết đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo UBND thành phố.

2. Định kỳ 05 (năm) năm, tổng kết rút kinh nghiệm thực hiện Quy chế và đề ra công tác phối hợp cho những năm tiếp theo.

Điều 15. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thực hiện Quy chế này sẽ được Chủ tịch UBND thành phố xét khen thưởng theo quy định.

2. Tập thể, cá nhân vi phạm các quy định của Quy chế này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.

Điều 16. Triển khai, tổ chức thực hiện

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện; các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc có liên quan đóng trên địa bàn thành phố và cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả Quy chế này.

2. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị kịp thời phản ánh về Sở Ngoại vụ để tổng hợp báo cáo UBND thành phố chỉ đạo, giải quyết./.

Lê Hùng Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2984/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2984/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/2015
Ngày hiệu lực14/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/03/2019
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2984/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2984/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước công tác kiều bào Cần Thơ 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2984/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước công tác kiều bào Cần Thơ 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2984/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýLê Hùng Dũng
        Ngày ban hành14/10/2015
        Ngày hiệu lực14/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/03/2019
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2984/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước công tác kiều bào Cần Thơ 2015

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2984/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước công tác kiều bào Cần Thơ 2015