Quyết định 2986/QĐ-UBND

Quyết định 2986/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa; Thể dục – Thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 2986/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Văn hóa Thể thao Sở Văn hóa Hòa Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HOÀ BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2986/QĐ-UBND

Hoà Bình, ngày 21 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ DỤC – THỂ THAO THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH HÒA BÌNH

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 4143/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 11 năm 2018; Quyết định số 4246/QĐ-BVHTTDL ngày 15/11/2018; Quyết định số 4247/QĐ-BVHTTDL ngày 15/11/2018; Quyết định số 4349/QĐ-BVHTTDL ngày 26/11/2018 và Quyết định số 4350/QĐ-BVHTTDL ngày 26/11/2018 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa, Thể dục – Thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1687/TTr-SVHTTDL ngày 06/12/2018 và Tờ trình số 1737/TTr-SVHTTDL ngày 12/12/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới (04 thủ tục), danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung (26 thủ tục cấp tỉnh, 01 thủ tục cấp huyện) trong lĩnh vực Văn hóa; Thể dục – Thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình.

- Bãi bỏ 07 thủ tục hành chính (cấp tỉnh) trong lĩnh vực Thể dục – Thể thao; 04 thủ tục hành chính (cấp tỉnh) lĩnh vực Văn hóa được công bố tại Quyết định số 966/QĐ-UBND ngày 09/6/2017; Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 14/3/2018; Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 25/5/2018; Quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh; 01 thủ tục hành chính (cấp huyện) lĩnh vực Văn hóa được công bố tại Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh; 15 TTHC lĩnh vực Thể dục – Thể thao công bố tại Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của thủ tục hành chính tại Quyết định này được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, chuyên mục “Văn bản/Quyết định” tại địa chỉ: http://vpubnd.hoabinh.gov.vn/index/HOMEPAGE/39/2239/2239/menu

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này được thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện kể từ ngày ký.

- Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở, Ngành liên quan và niêm yết, công khai việc tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên Trang Thông tin điện tử của huyện, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện; thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC- VPCP;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh VP, Phó CVP Bùi Quang Toàn;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm TH&CB tỉnh;
- Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;
- Lưu: VT+ KSTT (Ng.24b)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2986/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2986/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2018
Ngày hiệu lực21/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2986/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2986/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Văn hóa Thể thao Sở Văn hóa Hòa Bình


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 2986/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Văn hóa Thể thao Sở Văn hóa Hòa Bình
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu2986/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
     Người kýNguyễn Văn Quang
     Ngày ban hành21/12/2018
     Ngày hiệu lực21/12/2018
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 2986/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Văn hóa Thể thao Sở Văn hóa Hòa Bình

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2986/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Văn hóa Thể thao Sở Văn hóa Hòa Bình