Quyết định 2989/QĐ-BNN-ĐMDN

Quyết định 2989/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2012 điều chỉnh khoản 5 Điều 2 Quyết định 2222/QĐ-BNN-ĐMDN phê duyệt Phương án tái cơ cấu tài chính để chuyển Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam thành công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2989/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2012 điều chỉnh khoản 5 Điều 2 Quyết định 2222


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2989/QĐ-BNN-ĐMDN

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KHOẢN 5, ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TÁI CƠ CẤU TÀI CHÍNH ĐỂ CHUYỂN TỔNG CÔNG TY DÂU TẰM TƠ VIỆT NAM THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam tại công văn số 141/CV-DTT ngày 12/11/2012 v/v phê duyệt Phương án lao động dôi dư;

Theo đề nghị của Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh khoản 5 Điều 2 Quyết định số 2222/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 14/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Phê duyệt Phương án tái cơ cấu tài chính để chuyển Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam thành công ty cổ phần, như sau:

5. Phương án sắp xếp lao động:

Tổng số lao động của Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam tại thời điểm chuyển đổi là 543 người; số lao động chuyển sang công ty cổ phần là 438 người; số lao động không có nhu cầu sử dụng 105 người, được giải quyết chế độ theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và ĐT, Lao động TB và XH;
- UBND tỉnh Lâm Đồng;
- Cty Mua bán nợ và TSTĐ của DN;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2989/QĐ-BNN-ĐMDN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2989/QĐ-BNN-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/2012
Ngày hiệu lực26/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2989/QĐ-BNN-ĐMDN

Lược đồ Quyết định 2989/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2012 điều chỉnh khoản 5 Điều 2 Quyết định 2222


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2989/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2012 điều chỉnh khoản 5 Điều 2 Quyết định 2222
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2989/QĐ-BNN-ĐMDN
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýDiệp Kỉnh Tần
       Ngày ban hành26/11/2012
       Ngày hiệu lực26/11/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2989/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2012 điều chỉnh khoản 5 Điều 2 Quyết định 2222

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2989/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2012 điều chỉnh khoản 5 Điều 2 Quyết định 2222

           • 26/11/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/11/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực