Quyết định 299/2014/QĐ-UBND

Quyết định 299/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 47/2006/QĐ-UBND về kiện toàn Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 299/2014/QĐ-UBND sửa đổi quy định kiện toàn Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 299/2014/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 47/2006/QĐ-UBND NGÀY 12/5/2006 CỦA UBND TỈNH BẮC NINH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN THANH TRA SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẮC NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/2/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành;

Căn cứ Thông tư số 06/2014/TTLT-BXD-BNV ngày 14/5/2014 của liên Bộ: Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ, hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 97/TTr-SNV ngày 13/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND ngày 12/5/2006 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc kiện toàn Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 1 như sau:

“ 1. Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh (sau đây gọi là Thanh tra Sở) là cơ quan thanh tra nhà nước trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, giúp Giám đốc Sở Xây dựng tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng trong phạm vi nhiệm vụ quản lư nhà nước của Sở Xây dựng theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở Xây dựng; chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Xây dựng.

Thanh tra Sở là tổ chức có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước, được sử dụng con dấu riêng theo quy định của pháp luật.”

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 1 như sau:

“2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 24 của Luật Thanh tra số 56/2010/QH12, Điều 13 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP và Điều 8 Nghị định số 26/2013/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan.

Chánh Thanh tra Sở chỉ đạo, phân công công chức, thanh tra viên của Thanh tra Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị.”

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 1 như sau:

“3. Tổ chức bộ máy, biên chế

Thanh tra Sở có Chánh Thanh tra, không quá 03 Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra viên, công chức giúp Chánh Thanh tra thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

Chánh Thanh tra do Giám đốc Sở Xây dựng bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra tỉnh.

Phó Chánh Thanh tra do Giám đốc Sở Xây dựng bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở. Phó Chánh Thanh tra giúp Chánh Thanh tra thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công của Chánh Thanh tra.

Thanh tra viên, công chức thuộc Thanh tra Sở được tổ chức thành các bộ phận thực hiện chức năng thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, quản lý trật tự xây dựng tại các địa bàn và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Hằng năm, biên chế công chức của Thanh tra Sở do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định, nằm trong tổng số biên chế công chức của Sở Xây dựng theo đề án vị trí việc làm, bảo đảm bố trí đủ biên chế công chức để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Một số vị trí việc làm khác gồm các công việc hỗ trợ, phục vụ được thực hiện theo chế độ hợp đồng lao động.

4. Bổ sung khoản 4, Điều 1 như sau:

“ 4. Cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị

Thanh tra Sở được đầu tư, trang bị các phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng; các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ (b/c);
- Bộ Xây dựng (b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản_Bộ Tư pháp (b/c);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh ;
- Lưu: VT, NC, XDCB, CVP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Nhân Chiến

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 299/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu299/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2014
Ngày hiệu lực10/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 299/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 299/2014/QĐ-UBND sửa đổi quy định kiện toàn Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 299/2014/QĐ-UBND sửa đổi quy định kiện toàn Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu299/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
       Người kýNguyễn Nhân Chiến
       Ngày ban hành30/06/2014
       Ngày hiệu lực10/07/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 299/2014/QĐ-UBND sửa đổi quy định kiện toàn Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 299/2014/QĐ-UBND sửa đổi quy định kiện toàn Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh

          • 30/06/2014

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 10/07/2014

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực