Quyết định 299/QĐ-BNN-TC

Quyết định 299/QĐ-BNN-TC năm 2011 phê duyệt Hội thảo chuyên đề kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ chi qua Văn phòng Bộ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 299/QĐ-BNN-TC phê duyệt Hội thảo chuyên đề kinh phí sự nghiệp


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 299/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHI TIẾT CÁC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ KINH PHÍ SỰ NGHIỆP KHCN NĂM 2011 CHI QUA VĂN PHÒNG BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi điều 3 Nghị định 01/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 530/TT-KHCN ngày 04/8/1994 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) hướng dẫn quản lý tăng cường trang thiết bị cho các cơ sở khoa học, công nghệ và môi trường;
Căn cứ Quyết định số 36/2006/QĐ-BNN ngày 15 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Xét văn bản số 22/VNTT&MT ngày 23/02/2011 của Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường về việc đề nghị Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị phê duyệt dự toán chi tiết 07 Hội thảo chuyên đề chi qua Văn phòng Bộ;
Theo đề nghị của Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán chi tiết các Hội thảo chuyên đề năm 2011 chi qua Văn phòng Bộ.

Tổng kinh phí: 245.700.000 đồng (Hai trăm bốn mươi lăm triệu, bảy trăm nghìn đồng), kèm theo phụ lục.

Điều 2. Căn cứ dự toán chi tiết được phê duyệt, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức thực hiện các nội dung công việc theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đinh Thị Phương

 

CHI TIẾT DỰ TOÁN HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU 2006 – 2010 THEO CÁC LĨNH VỰC: THỦY SẢN, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, TRỒNG TRỌT, CƠ ĐIỆN NN&CNSTH VÀ KINH TẾ CHÍNH SÁCH
(Kèm theo Quyết định số 299/QĐ-BNN-TC ngày 23/3/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

Số buổi

Đơn giá (1.000đ)

Thành tiền (1.000đ)

1.1

Thủy sản

Buổi

1

4

 

 

 

Trang trí Hội trường

Ngày

1

2

700

1.400

 

In tài liệu + VPP cho Hội thảo (300 trang/bộ):

Bộ

60

2

90

10.800

 

Đại biểu tham dự

Người

60

2

140

16.800

 

Nước uống

Người

62

4

5

1.240

 

Chủ trì Hội thảo

Người

1

4

200

800

 

Thư ký Hội thảo

Người

1

4

100

400

 

Bài tham luận

Bài

5

4

500

10.000

 

Cộng

 

 

 

 

41.440

1.2

Lâm nghiệp

Buổi

1

4

 

 

 

Trang trí Hội trường

Ngày

1

2

700

1.400

 

In tài liệu + VPP cho Hội thảo (300 trang/bộ):

Bộ

60

2

90

10.800

 

Đại biểu tham dự

Người

60

2

140

16.800

 

Nước uống

Người

62

4

5

1.240

 

Chủ trì Hội thảo

Người

1

4

200

800

 

Thư ký Hội thảo

Người

1

4

100

400

 

Bài tham luận

Bài

5

4

500

10.000

 

Cộng

 

 

 

 

41.440

1.3

Thủy lợi

Buổi

1

4

 

 

 

Trang trí Hội trường

Ngày

1

2

700

1.400

 

In tài liệu + VPP cho Hội thảo (300 trang/bộ):

Bộ

90

2

90

16.200

 

Đại biểu tham dự

Người

90

2

140

25.200

 

Nước uống

Người

92

4

5

1.840

 

Chủ trì Hội thảo

Người

1

4

200

800

 

Thư ký Hội thảo

Người

1

4

100

400

 

Bài tham luận

Bài

5

4

500

10.000

 

Cộng

 

 

 

 

55.840

1.4

Trồng trọt

Buổi

1

4

 

 

 

Trang trí Hội trường

Ngày

1

3

700

2.100

 

In tài liệu + VPP cho Hội thảo (300 trang/bộ): 

Bộ

70

3

90

18.900

 

Đại biểu tham dự

Người

70

3

140

29.400

 

Nước uống

Người

72

6

5

2.160

 

Chủ trì Hội thảo

Người

1

6

200

1.200

 

Thư ký Hội thảo

Người

1

6

100

600

 

Bài tham luận

Bài

5

6

500

15.000

 

Cộng

 

 

 

 

69.360

1.5

Cơ điện NN & CNSTH

Buổi

1

4

 

 

 

Trang trí Hội trường

Ngày

1

1

700

700

 

In tài liệu + VPP cho Hội thảo (300 trang/bộ):

Bộ

50

1

90

4.500

 

Đại biểu tham dự

Người

50

1

140

7.000

 

Nước uống

Người

52

2

5

520

 

Chủ trì Hội thảo

Người

1

2

200

400

 

Thư ký Hội thảo

Người

1

2

100

200

 

Bài tham luận

Bài

6

2

500

6.000

 

Cộng

 

 

 

 

19.320

1.6

Kinh tế chính sách

Buổi

1

4

 

 

 

Trang trí Hội trường

Ngày

1

1

700

700

 

In tài liệu + VPP cho Hội thảo (300 trang/bộ): 

Bộ

50

1

90

4.500

 

Đại biểu tham dự

Người

50

1

140

7.000

 

Nước uống

Người

50

2

5

500

 

Chủ trì Hội thảo

Người

1

2

200

400

 

Thư ký Hội thảo

Người

1

2

100

200

 

Bài tham luận

Bài

5

2

500

5.000

 

Cộng

 

 

 

 

18.300

 

Tổng cộng (1.1 đến 1.6)

 

 

 

 

245.700

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 299/QĐ-BNN-TC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu299/QĐ-BNN-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2011
Ngày hiệu lực23/03/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 299/QĐ-BNN-TC

Lược đồ Quyết định 299/QĐ-BNN-TC phê duyệt Hội thảo chuyên đề kinh phí sự nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 299/QĐ-BNN-TC phê duyệt Hội thảo chuyên đề kinh phí sự nghiệp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu299/QĐ-BNN-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýĐinh Thị Phương
        Ngày ban hành23/03/2011
        Ngày hiệu lực23/03/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 299/QĐ-BNN-TC phê duyệt Hội thảo chuyên đề kinh phí sự nghiệp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 299/QĐ-BNN-TC phê duyệt Hội thảo chuyên đề kinh phí sự nghiệp

            • 23/03/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/03/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực