Quyết định 299/QĐ-UBND

Quyết định 299/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2014 - 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 299/QĐ-UBND 2014 Chiến lược Ngoại giao văn hóa Tuyên Quang 2014 - 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 299/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 16 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC NGOẠI GIAO VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG GIAI ĐOẠN 2014 - 2020

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 14/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2014 - 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở; Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ: Ngoại giao; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Chuyên viên VX, NgV;
- Lưu: VT (HP).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hải Anh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC NGOẠI GIAO VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG GIAI ĐOẠN 2014 - 2020
(Ban hành theo Quyết định số: 299/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Những năm gần đây, trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, Ngoại giao văn hóa đã góp phần không nhỏ trong quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trên trường quốc tế, thực sự trở thành một trong ba trụ cột vững chắc của nền Ngoại giao Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để triển khai có hiệu quả Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 14/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ 2014 đến 2020 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đẩy mạnh công tác Ngoại giao văn hóa nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh địa phương, con người, những nét văn hóa đặc sắc cũng như tiềm năng, thế mạnh, cơ hội hợp tác và đầu tư của tỉnh Tuyên Quang đến bạn bè quốc tế nhằm mở rộng hợp tác với các địa phương thuộc các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, thu hút đầu tư, thương mại du lịch, qua đó tăng cường phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời góp phần tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm phong phú và sâu sắc thêm những giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh Tuyên Quang.

2. Yêu cầu

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động Ngoại giao văn hóa.

- Lồng ghép các hoạt động Ngoại giao văn hóa với các hoạt động, các sự kiện văn hóa được thực hiện nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của tỉnh cũng như của đất nước.

- Triển khai các hoạt động Ngoại giao văn hóa phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo chủ động, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Ngoại giao văn hóa phải gắn kết chặt chẽ với Ngoại giao kinh tế, Ngoại giao chính trị và đối ngoại nhân dân, góp phần tăng cường đoàn kết, quan hệ hữu nghị, hợp tác với bạn bè quốc tế, đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tăng cường tuyên truyền nâng cao lý luận và nhận thức về Ngoại giao văn hóa

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân về chủ trương, chính sách, các quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Tuyên Quang về Ngoại giao văn hóa nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Ngoại giao văn hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề nâng cao lý luận, nhận thức và chuyên môn về Ngoại giao văn hóa cho lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương và lực lượng liên quan trực tiếp đến công tác Ngoại giao văn hóa.

2. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách về Ngoại giao văn hóa

- Gắn công tác Ngoại giao văn hóa với Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của tỉnh (Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2010 - 2015) và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, phù hợp với Chiến lược phát triển văn hóa, Chiến lược Phát triển du lịch của Việt Nam đến năm 2020, Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 nhằm phát huy tối đa hiệu quả thực hiện các chiến lược, chương trình, kế hoạch trên địa bàn tỉnh.

- Rà soát điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách về Ngoại giao văn hóa cho phù hợp với thực tiễn phát triển của tỉnh và cam kết quốc tế.

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nhất là những cơ quan liên quan trực tiếp đến công tác Ngoại giao văn hóa như: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông. Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị khác trong việc duy trì, phối hợp tổ chức, quản lý các chương trình, hoạt động văn hóa có yếu tố nước ngoài ở trong và ngoài nước.

3. Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác Ngoại giao văn hóa

Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách về công tác Ngoại giao văn hóa đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới; tăng cường các hoạt động bồi dưỡng kiến thức về văn hóa và Ngoại giao văn hóa cho các cán bộ đầu mối làm công tác đối ngoại, cán bộ làm công tác văn hóa tại các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành; hằng năm, phối hợp với Bộ Ngoại giao mở các lớp bồi dưỡng kiến thức đối ngoại, Ngoại giao văn hóa và tập huấn việc tổ chức các sự kiện có yếu tố nước ngoài cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

4. Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa dân tộc của tỉnh thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, các phương tiện thông tin đại chúng, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại

- Tăng cường các hoạt động Ngoại giao văn hóa, kết hợp tổ chức các sự kiện văn hóa như: biểu diễn giao lưu nghệ thuật, triển lãm tranh ảnh, hoạt động du lịch trong nước và quốc tế, tổ chức các hội thảo, hội nghị về các hoạt động văn hóa trên địa bàn tỉnh có sự tham gia của bạn bè quốc tế, đặc biệt là với các địa phương có mối quan hệ truyền thống với tỉnh Tuyên Quang và các đối tác mới thiết lập quan hệ, như: tỉnh Xiêng Khoảng, Lào, thành phố Anseong, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, thành phố Babruisk, tỉnh Mogilov, Belarus… Đồng thời, gắn kết các hoạt động Ngoại giao văn hóa với vận động thu hút đầu tư nước ngoài, thu hút khách du lịch quốc tế, tăng cường trao đổi thương mại, tạo điều kiện mở rộng và đa dạng hóa các mối quan hệ giữa tỉnh Tuyên Quang với các địa phương quốc tế.

- Tiến hành lập hồ sơ di sản văn hóa đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Hát Soọng cô của dân tộc Sán Dìu, Hát Sình ca của dân tộc Cao Lan, Kéo co truyền thống, Lễ rước mẫu, Lễ hội đường phố…); hoàn thiện hồ sơ di sản văn hóa Then (dân tộc Tày) đề nghị UNESCO ghi vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; phục dựng lễ hội truyền thống, các phong tục tập quán độc đáo của các dân tộc: Tày, Dao, Cao Lan. Đầu tư, hỗ trợ xây dựng, bảo tồn làng văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, xây dựng mô hình bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống dệt thổ cẩm, trang phục một số dân tộc thiểu số nhằm phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, phù hợp với Quy hoạch phát triển văn hóa của tỉnh đến năm 2020 được quy định tại Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 31/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tạo cơ sở cho sự phát triển về Ngoại giao văn hóa.

- Tăng cường quảng bá giới thiệu văn hóa, con người tỉnh Tuyên Quang trên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, cổng thông tin điện tử của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương…; trên các kênh truyền hình trung ương nhất là kênh VTV4 (Đài Truyền hình Việt Nam), VTC10 (Đài truyền hình VTC), Báo Thế giới và Việt Nam… phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài tuyên truyền, quảng bá về Tuyên Quang, đồng thời nâng cao chất lượng các ấn phẩm, sách báo giới thiệu về văn hóa của tỉnh Tuyên Quang bằng nhiều ngôn ngữ để quảng bá, giới thiệu với bạn bè quốc tế.

- Hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn phóng viên nước ngoài được cấp phép tác nghiệp tại tỉnh theo quy định, thông qua đó giới thiệu đến các nước trên thế giới về văn hóa đặc trưng của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

- Tham gia các hoạt động văn hóa, lễ hội của các địa phương trên thế giới, nhất là các địa phương có mối quan hệ truyền thống với tỉnh, qua đó giới thiệu đến bạn bè quốc tế về hình ảnh, con người và văn hóa đặc trưng của tỉnh Tuyên Quang; tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa, tri thức, kinh nghiệm hay, khoa học tiên tiến của các địa phương trên thế giới để hoàn thiện và phong phú hơn văn hóa của tỉnh.

5. Gắn kết Ngoại giao văn hóa với Ngoại giao chính trị và Ngoại giao kinh tế

- Triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh trên cơ sở gắn kết chặt chẽ các hoạt động văn hóa đối ngoại với chính trị đối ngoại và kinh tế đối ngoại phục vụ mục tiêu phát triển và hội nhập; tiếp tục tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam nói chung, Tuyên Quang nói riêng đến bạn bè quốc tế.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch và nội dung xúc tiến quảng bá du lịch phù hợp với kế hoạch xúc tiến du lịch Việt Nam, với những dấu ấn riêng, độc đáo của tỉnh; tập trung cho các thị trường nước ngoài có tiềm năng như thị trường Đông Bắc Á, ASEAN và Tây Âu.

- Tổ chức và tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa đối ngoại nhân dịp lễ, tết và các sự kiện chính trị trọng đại khác của các nước, các địa phương, tổ chức nước ngoài và nhân dịp kỷ niệm các sự kiện trọng đại giữa Việt Nam với các nước.

6. Gắn kết các hoạt động Ngoại giao văn hóa với công tác về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

- Tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác người Việt Nam ở nước ngoài nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cơ quan, ban, ngành và địa phương.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng kiều bào người Tuyên Quang hướng về quê hương; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải các chủ trương, chính sách của trung ương và của tỉnh đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Đồng thời thông qua người Tuyên Quang đang sinh sống, làm việc, học tập ở nước ngoài, quảng bá giới thiệu văn hóa, con người tỉnh Tuyên Quang đến bạn bè quốc tế.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài hàng năm; thực hiện thống kê, theo dõi người Tuyên Quang đang làm việc, sinh sống ở nước ngoài để từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu về người Tuyên Quang ở nước ngoài.

- Tổ chức tiếp xúc, gặp mặt kiều bào nhân các dịp lễ, tết nhằm tăng cường sự thân thiện với kiều bào, kết nối với thân nhân kiều bào để nắm tình hình và tâm tư, nguyện vọng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài để từ đó đề xuất các chính sách cụ thể.

7. Bảo đảm nguồn lực kinh phí cho công tác Ngoại giao văn hóa

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2014 - 2020 được cấp từ ngân sách nhà nước theo phân cấp của Luật Ngân sách và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Hằng năm, căn cứ nội dung Kế hoạch Ngoại giao văn hóa của tỉnh và chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán kinh phí, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách.

- Đẩy mạnh việc xã hội hóa, thu hút các tổ chức, cá nhân tài trợ, đóng góp cho các hoạt động Ngoại giao văn hóa phù hợp với quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Ngoại vụ:

- Là cơ quan đầu mối, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa của tỉnh đến năm 2020.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai Kế hoạch triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2014 - 2020; tham mưu xây dựng quy chế phối hợp trong công tác Ngoại giao văn hóa; Kế hoạch Ngoại giao văn hóa hàng năm; đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện xuất bản các ấn phẩm, tác phẩm báo chí, chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ hoạt động Ngoại giao văn hóa của tỉnh; hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn phóng viên báo chí nước ngoài đến tác nghiệp tại tỉnh; tranh thủ sự quan tâm của giới báo chí nước ngoài về những nét văn hóa đặc trưng của tỉnh để quảng bá các danh lam, thắng cảnh, cơ sở làng nghề truyền thống và các điểm du lịch nhằm kêu gọi vận động đầu tư cho tỉnh.

- Phát hành Bản tin Đối ngoại, trong đó đăng tải các nội dung triển khai Kế hoạch Ngoại giao văn hóa của tỉnh.

- Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh gửi thư, thiệp chúc mừng tới các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan đại diện nước ngoài ở Việt Nam, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, các địa phương của nước ngoài có quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh nhân dịp ngày Quốc khánh, ngày thiết lập quan hệ ngoại giao; lễ, tết của các nước.

- Chủ trì, phối hợp với Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, Vụ Văn hóa đối ngoại và UNESCO - Bộ Ngoại giao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện các hoạt động Ngoại giao văn hóa khi có kế hoạch cụ thể của Bộ Ngoại giao và tùy theo điều kiện thực tế của địa phương đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ thực hiện các hoạt động văn hóa có yếu tố nước ngoài, các chương trình đón các đoàn văn hóa, nghệ thuật của nước ngoài và giới thiệu các di sản, danh lam thắng cảnh, truyền thống văn hóa của tỉnh Tuyên Quang với bạn bè quốc tế.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan báo chí xây dựng chương trình văn hóa, nghệ thuật, lễ hội, chọn lọc đưa nội dung tuyên truyền qua các tác phẩm báo chí, chương trình phát thanh, truyền hình địa phương và quốc gia nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá danh lam thắng cảnh, lịch sử, văn hóa và con người Tuyên Quang đến với bạn bè quốc tế để bạn bè quốc tế có cơ hội tiếp cận, hiểu hơn về bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang.

- Xây dựng các ấn phẩm văn hóa, các chương trình nghệ thuật, văn nghệ dân gian truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc; trưng bày, triển lãm giới thiệu văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn tỉnh; lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

- Đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các dân tộc; các di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; rà soát, phân loại các hạng mục văn hóa trên địa bàn tỉnh, tạo cơ sở đề nghị cấp các danh hiệu cấp quốc gia.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức và cử các đoàn cán bộ, diễn viên, vận động viên, nghệ nhân tham gia các hoạt động biểu diễn, giao lưu về văn hóa, thể thao và du lịch với các tổ chức, địa phương nước ngoài mà tỉnh đã thiết lập quan hệ hữu nghị hoặc do Bộ, ngành Trung ương tổ chức.

- Xây dựng nội dung xúc tiến, quảng bá du lịch tỉnh phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của từng địa bàn quốc tế. Tổ chức các đợt xúc tiến, quảng bá du lịch Tuyên Quang ở nước ngoài.

3. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương tổ chức tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất và người Tuyên Quang, những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, nét văn hoá đặc sắc của các dân tộc, thế mạnh, tiềm năng hợp tác và phát triển của tỉnh Tuyên Quang, những thành tựu phát triển toàn diện trên các lĩnh vực của tỉnh Tuyên Quang ra thế giới trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang thông tin điện tử. Đồng thời thường xuyên theo dõi, cập nhật để đưa tin, bài, hình ảnh trên các phương tiện thông tin đại chúng để quảng bá các hoạt động Ngoại giao văn hóa của tỉnh.

- Chỉ đạo Cổng thông tin điện tử tỉnh cập nhật cơ sở dữ liệu, thông tin cơ bản về tỉnh Tuyên Quang; xây dựng chuyên trang, chuyên mục về Ngoại giao văn hóa của tỉnh, trong đó thường xuyên đổi mới nội dung và cập nhật tin bài về lĩnh vực văn hóa, du lịch của tỉnh.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Công Thương:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, chủ trì, phối hợp với các cơ quan xây dựng Chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư và các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư khác, tham gia Hội chợ, triển lãm có lồng ghép các chương trình thông tin quảng bá về tiềm năng và cơ hội đầu tư, giao lưu văn hóa trong nước và quốc tế.

5. Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, hằng năm tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện Kế hoạch Ngoại giao văn hóa của tỉnh theo quy định của Luật ngân sách, các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương. Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị sử dụng, thanh quyết toán kinh phí đúng theo chế độ quy định hiện hành.

6. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động Ngoại giao văn hóa trên địa bàn theo thẩm quyền; xây dựng và chỉ đạo thực hiện các Kế hoạch Ngoại giao văn hóa hàng năm phù hợp với Kế hoạch triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ 2014 đến 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

7. Đề nghị các tổ chức, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh lồng ghép các hoạt động Ngoại giao văn hóa trong quá trình triển khai các hoạt động Ngoại giao nhân dân.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai các hoạt động Ngoại giao văn hóa đảm bảo tính chủ động, có trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; định kỳ gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Ngoại vụ) trước ngày 15 tháng 11 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Chính phủ và các bộ, ban, ngành Trung ương có liên quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh cần sửa đổi, bổ sung, các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng văn bản về Sở Ngoại vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

LỘ TRÌNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC NGOẠI GIAO VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG GIAI ĐOẠN 2014- 2020

(Kèm theo Quyết định số: 299/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh  về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa của tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2014 - 2020)

STT

Nội dung triển khai

Thời gian thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Ghi chú

I. Xây dựng kế hoạch, đề án

1

Tổ chức các sự kiện văn hóa, biểu diễn giao lưu nghệ thuật, triển lãm tranh ảnh, hoạt động du lịch trong nước và quốc tế, tổ chức các hội thảo, hội nghị về các hoạt động văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Hằng năm

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Ngoại vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; các cơ quan, đơn vị liên quan

 

2

Xây dựng các chương trình, kế hoạch về xúc tiến quảng bá du lịch của địa phương

Hằng năm

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan

 

3

Lập hồ sơ di sản văn hóa đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; đầu tư, hỗ trợ xây dựng, bảo tồn làng văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, xây dựng mô hình bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống.

2013 - 2015

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan

 

4

Xây dựng quy chế phối hợp về thực hiện công tác Ngoại giao văn hóa

2014 - 2015

Sở Ngoại vụ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan, đơn vị liên quan

 

II. Công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn

1

Đầu tư, nâng cấp các báo, đài, trang thông tin điện tử của tỉnh để giới thiệu, quảng bá hình ảnh về tỉnh Tuyên Quang.

Hằng năm

Sở Thông tin Truyền thông; các cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ, Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan

 

2

Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về văn hóa và Ngoại giao văn hóa cho các cán bộ đầu mối làm công tác đối ngoại, cán bộ làm công tác văn hóa tại các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành liên quan.

Hằng năm

Sở Ngoại vụ

Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan, đơn vị liên quan

 

3

Tổ chức tuyên truyền về Ngoại giao văn hóa, quảng bá, giới thiệu về văn hóa đặc sắc của tỉnh Tuyên Quang trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Hằng năm

Sở Thông tin Truyền thông

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan

 

III. Ngân sách thực hiện

1

Bảo đảm các điều kiện về tài chính, vật chất cho công tác Ngoại giao văn hóa.

Hằng năm

Sở Tài Chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ, các cơ quan, đơn vị liên quan

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 299/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu299/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2014
Ngày hiệu lực16/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 299/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 299/QĐ-UBND 2014 Chiến lược Ngoại giao văn hóa Tuyên Quang 2014 - 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 299/QĐ-UBND 2014 Chiến lược Ngoại giao văn hóa Tuyên Quang 2014 - 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu299/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýNguyễn Hải Anh
        Ngày ban hành16/07/2014
        Ngày hiệu lực16/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 299/QĐ-UBND 2014 Chiến lược Ngoại giao văn hóa Tuyên Quang 2014 - 2020

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 299/QĐ-UBND 2014 Chiến lược Ngoại giao văn hóa Tuyên Quang 2014 - 2020

         • 16/07/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 16/07/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực