Quyết định 2990/QĐ-UBND

Quyết định 2990/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bị bãi bỏ lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, dinh dưỡng, y tế dự phòng và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Quyết định 2990/QĐ-UBND thủ tục hành chính vệ sinh an toàn thực phẩm y tế dự phòng sở y tế Long An 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2990/QĐ-UBND

Long An, ngày 19 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM, DINH DƯỠNG, Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH LONG AN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1603/TTr-SYT ngày 14/8/2015 và ý kiến của Sở Tư pháp tại văn bản số 1043/STP-KSTTHC ngày 03/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này 09 thủ tục hành chính mới ban hành, 01 thủ tục hành chính sửa đổi, 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Long An (kèm theo 41 trang phụ lục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Công tác phía Nam-BTP;
- Cục KSTTHC-BTP;
- CT.UBND tỉnh;
- Phòng KSTTHC-STP;
- Phòng NC-NC;
- Lưu: VT. Oanh

CHỦ TỊCH
Đỗ hữu Lâm

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH LONG AN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2990/QĐ-UBND ngày 19/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An)

Phần I:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Long An

STT

Tên thủ tục hành chính

V. Lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng

1

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm là tổ chức

2

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm là cá nhân

3

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống là tổ chức

4

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống là cá nhân

5

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

6

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

7

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

8

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an loàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

9

Cấp lại Giấy Xác nhận nội dung quảng cáo

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi

V. Lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng

1

T-LAN-255130-TT

Cấp Giấy Xác nhận nội dung, quảng cáo

Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015 của Bộ Y tế quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.

3. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính(2)

1

T-LAN-255119-TT

Cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức vệ sinh, an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế Hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 9/4/2014 Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

2

T-LAN-255127-TT

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

3

T-LAN-255129-TT

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

4

T-LAN-255133-TT

Cấp Giấy xác nhận đăng ký tổ chức hội nghị, hội thảo giới thiệu thực phẩm

Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015 của Bộ Y tế quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.

IV. Lĩnh vực y tế dự phòng và môi trường

1

T-LAN-013434-TT

Cho phép bốc mộ

Không có căn cứ pháp lý công bố theo quy định của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2990/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2990/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2015
Ngày hiệu lực19/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2990/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2990/QĐ-UBND thủ tục hành chính vệ sinh an toàn thực phẩm y tế dự phòng sở y tế Long An 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2990/QĐ-UBND thủ tục hành chính vệ sinh an toàn thực phẩm y tế dự phòng sở y tế Long An 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2990/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýĐỗ Hữu Lâm
        Ngày ban hành19/08/2015
        Ngày hiệu lực19/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2990/QĐ-UBND thủ tục hành chính vệ sinh an toàn thực phẩm y tế dự phòng sở y tế Long An 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2990/QĐ-UBND thủ tục hành chính vệ sinh an toàn thực phẩm y tế dự phòng sở y tế Long An 2015

            • 19/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực