Quyết định 2994/QĐ-UBND

Quyết định 2994/QĐ-UBND năm 2017 về bổ sung nội dung Chương trình Sữa học đường tỉnh Bến Tre giai đoạn 2017-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 2994/QĐ-UBND 2017 bổ sung nội dung Chương trình Sữa học đường Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2994/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 12 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH SỮA HỌC ĐƯỜNG TỈNH BẾN TRE GIAI ĐOẠN 2017-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn c Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết, định số 1340/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban bành Chương trình Sữa học đường tỉnh Bến Tre giai đoạn 2017-2020;

Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo Chương trình Sữa học đường tỉnh Bến Tre giai đoạn 2017-2020 tại Tờ trình số 2477/TTr-BCĐSHĐ ngày 07 tháng 12 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung đối tượng áp dụng và mức hỗ trợ kinh phí đối với trẻ em tham gia Chương trình Sữa học đường tỉnh Bến Tre giai đoạn 2017- 2020, cụ thể như sau:

- Về đối tượng: Bổ sung đối tượng áp dụng bao gồm trẻ độ tuổi nhà trẻ (từ 3 tháng tuổi đến 3 tuổi) đang học tại các trường mầm non, nhóm trẻ độc lập trên địa bàn tỉnh (kể cả nhóm trẻ ngoài công lập đã được cấp phép hoạt động). Định mức mỗi trẻ được uống 3 lần/ tuần, mỗi lần uống 110 ml/hộp.

- Về mức hỗ trợ kinh phí: Tất cả trẻ em tham gia Chương trình Sữa học đường tỉnh Bến Tre giai đoạn 2017-2020 được Nhà nước hỗ trợ 10% kinh phí theo giá sữa của đơn vị cung cấp. Thời gian thụ hưởng thực hiện theo Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình Sữa học đường tỉnh Bến Tre giai đoạn 2017-2020.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh rà soát, thống kê số lượng trẻ em được bổ sung, hướng dẫn các cơ sở giáo dục lập dự toán kinh phí và tổ chức thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Bến Tre chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- B
GDĐT (để báo cáo);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (để báo cáo);
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh (phối hợp);
- CT, các PCT-UBND tỉnh;
- Ng/c: KGVX, TH;
- Trung tâm Thông tin điện tử;

- Lưu: VT, V.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Phước

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2994/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2994/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2017
Ngày hiệu lực12/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2994/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2994/QĐ-UBND 2017 bổ sung nội dung Chương trình Sữa học đường Bến Tre


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2994/QĐ-UBND 2017 bổ sung nội dung Chương trình Sữa học đường Bến Tre
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2994/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
       Người kýNguyễn Hữu Đức
       Ngày ban hành12/12/2017
       Ngày hiệu lực12/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2994/QĐ-UBND 2017 bổ sung nội dung Chương trình Sữa học đường Bến Tre

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2994/QĐ-UBND 2017 bổ sung nội dung Chương trình Sữa học đường Bến Tre

           • 12/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực