Quyết định 2998/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 2998/QĐ-BVHTTDL năm 2010 phê duyệt Phương án giải quyết lao động dôi dư khi chuyển Hãng phim Giải phóng thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hãng phim Giải phóng do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2998/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Phương án giải quyết lao động dôi dư


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2998/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT LAO ĐỘNG DÔI DƯ KHI CHUYỂN HÃNG PHIM GIẢI PHÓNG THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HÃNG PHIM GIẢI PHÓNG

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
Căn cứ Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 18/2007/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn trích, lập, quản lý, sử dụng và hạch toán Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm tại doanh nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 2272/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt phương án chuyển đổi Hãng phim Giải phóng thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hãng phim Giải phóng;
Xét đề nghị của Giám đốc Hãng phim Giải phóng tại Công văn số 206/PGP ngày 28 tháng 7 năm 2010 về việc đề nghị phê duyệt phương án giải quyết lao động dôi dư do sắp xếp lại Hãng phim Giải phóng thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hãng phim Giải phóng;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án giải quyết lao động dôi dư khi chuyển Hãng phim Giải phóng thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hãng phim Giải phóng, gồm những điểm chính sau:

1. Số lao động dôi dư: 37 người, trong đó:

- Số lao động nghỉ hưu trước tuổi: 14 người.

- Số hợp đồng lao động không xác định thời hạn bị mất việc làm: 18 người.

- Chấm dứt HĐLD theo Bộ luật Lao động: 05 người.

2. Nguồn kinh phí chi trả lao động dôi dư lấy từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp lao động dôi dư tại Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước và Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm.

a. Kinh phí chi trả cho 32 lao động dôi dư theo Nghị định 110/2007/NĐ-CP là: 1.827.075.743 đồng (một tỷ, tám trăm hai mươi bảy triệu, không trăm bảy mươi nhăm nghìn, bảy trăm bốn mươi ba đồng chẵn). Trong đó:

- Kinh phí chi trả cho 14 người nghỉ hưu trước tuổi với số tiền là: 515.650.743 đồng (năm trăm mười lăm triệu, sáu trăm năm mươi nghìn, bảy trăm bốn mươi ba đồng chẵn).

- Kinh phí chi trả cho 18 người hợp đồng lao động không xác định thời hạn bị mất việc làm với số tiền là: 1.311.425.000 đồng, trong đó:

+ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp lao động tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước chi: 819.962.500 đồng.

+ Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm của doanh nghiệp chi 491.462.500 đồng nhưng hiện tại Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm của Hãng phim Giải phóng không có (vì nhiều năm nay Hãng phim Giải phóng là doanh nghiệp hoạt động công ích nên không có nguồn để trích Quỹ dự phòng trợ cấp việc làm) đề nghị Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước hỗ trợ 491.462.500 đồng.

b. Kinh phí chi trả cho người lao động thuộc diện chấm dứt hợp đồng lao động bằng Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm lại doanh nghiệp: 126.047.775 đồng.

Điều 2. Giám đốc Hãng phim Giải phóng chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của số liệu trong hồ sơ Phương án giải quyết lao động dôi dư và trích lập Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm của doanh nghiệp.

Điều 3. Giám đốc Hãng phim Giải phóng có trách nhiệm chi trả các chế độ cho người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước theo đúng chế độ Nhà nước quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 8 Nghị định 110/2007/NĐ-CP; thực hiện quyết toán và lưu giữ sổ sách, chứng từ, tài liệu có liên quan đến việc sử dụng kinh phí theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Hãng phim Giải phóng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Ban đổi mới và PTDN Bộ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ LĐTBXH;
- Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn NN;
- Lưu: VT, Vụ TCCB, H (15)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2998/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2998/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2010
Ngày hiệu lực27/08/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2998/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 2998/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Phương án giải quyết lao động dôi dư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2998/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Phương án giải quyết lao động dôi dư
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2998/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Huỳnh Vĩnh Ái
        Ngày ban hành27/08/2010
        Ngày hiệu lực27/08/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2998/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Phương án giải quyết lao động dôi dư

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2998/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Phương án giải quyết lao động dôi dư

           • 27/08/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/08/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực