Quyết định 30/2005/QĐ-UBND

Quyết định 30/2005/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 29/2004/QĐ-UB về Quy chế cho vay từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Tiền Giang

Quyết định 30/2005/QĐ-UBND sửa đổi 29/2004/QĐ-UB cho vay từ vốn hỗ trợ hợp tác xã Tiền Giang đã được thay thế bởi Quyết định 39/2007/QĐ-UBND cho vay vốn từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển hợp tác xã Tiền Giang và được áp dụng kể từ ngày 01/11/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 30/2005/QĐ-UBND sửa đổi 29/2004/QĐ-UB cho vay từ vốn hỗ trợ hợp tác xã Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2005/QĐ-UBND

Mỹ Tho, ngày 28 tháng 6 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 29/2004/QĐ-UB NGÀY 15/6/2004 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 29/2004/QĐ.UB ngày 15/6/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế cho vay từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển hợp tác xã;

Xét đề nghị của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh tại công văn số 29/CV.QĐT ngày 31/8/2005 về việc đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định số 29/2004/QĐ.UB ngày 15/6/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 29/2004/QĐ.UB ngày 15/6/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

1. Phần căn cứ Quyết định số 29/2004/QĐ-UB ngày 15/6/2004:

- Căn cứ thứ nhất: Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

- Căn cứ thứ sáu: Căn cứ Thông tư số 03/2003/TT-NHNN ngày 24/02/2003 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về cho vay không phải bảo đảm bằng tài sản theo Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 17/01/2003 của Chính phủ;

2. Điều 7, Chương II Quy chế cho vay từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển hợp tác xã ban hành theo Quyết định số 29/2004/QĐ-UB ngày 15/6/2004 được sửa đổi, bổ sung như sau :

“Mức chi bồi dưỡng họp thẩm định dự án của Tổ thẩm định là 30.000đồng/người/dự án”.

3. Điều 10, Chương III Quy chế cho vay từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển hợp tác xã ban hành theo Quyết định số 29/2004/QĐ-UB ngày 15/6/2004 được sửa đổi, bổ sung như sau :

“ Các dự án được vay vốn phải có tổng mức đầu tư trên 50 triệu đồng và mức cho vay như sau:

- Trên cơ sở phương án tài chính và khả năng trả nợ của dự án đầu tư, mức vốn điều lệ của khách hàng vay và tài sản thế chấp: Mức cho vay đối với 01 dự án không quá 300 triệu đồng.

- Dự án vay vốn lưu động: Mức cho vay tối đa đối với 01 dự án là 200 triệu đồng. Trường hợp vay vốn sản xuất kinh doanh hàng nông sản xuất khẩu, mức cho vay tối đa đối với 01 dự án là 500 triệu đồng.

Tổng dư nợ cho vay của 01 chủ đầu tư không quá 500 triệu đồng”

4. Điều 11, Chương III Quy chế cho vay từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển hợp tác xã ban hành theo Quyết định số 29/2004/QĐ-UB ngày 15/6/2004 được sửa đổi, bổ sung như sau :

“Mức lãi suất cho vay đối với:

- Đầu tư tài sản cố định là 6,6%/năm.

- Vốn lưu động là 0,6%/tháng.

Mức lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn.

Đối với các dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt cho vay từ tháng 06/2005 trở về trước thì tiếp tục thực hiện theo mức lãi suất cho vay tại Quyết định 29/2004/QĐ-UB ngày 15/6/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh”.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Trung

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2005/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu30/2005/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2005
Ngày hiệu lực08/07/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/11/2007
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2005/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 30/2005/QĐ-UBND sửa đổi 29/2004/QĐ-UB cho vay từ vốn hỗ trợ hợp tác xã Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 30/2005/QĐ-UBND sửa đổi 29/2004/QĐ-UB cho vay từ vốn hỗ trợ hợp tác xã Tiền Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu30/2005/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýTrần Thanh Trung
        Ngày ban hành28/06/2005
        Ngày hiệu lực08/07/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/11/2007
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 30/2005/QĐ-UBND sửa đổi 29/2004/QĐ-UB cho vay từ vốn hỗ trợ hợp tác xã Tiền Giang

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/2005/QĐ-UBND sửa đổi 29/2004/QĐ-UB cho vay từ vốn hỗ trợ hợp tác xã Tiền Giang