Quyết định 30/2006/QĐ-BTM

Quyết định 30/2006/QĐ-BTM phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2007 do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Quyết định 30/2006/QĐ-BTM Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 2007 đã được thay thế bởi Quyết định 5572/QĐ-BCT công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật Bộ Công thương chủ trì hoặc liên tịch hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 05/11/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 30/2006/QĐ-BTM Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 2007


BỘ THƯƠNG MẠI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 30 /2006/QĐ - BTM

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA NĂM 2007

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 - 2010;
Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thẩm định chương trình xúc tiến thương mại quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2007 và đơn vị chủ trì thực hiện theo Danh mục ban hành tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Đơn vị chủ trì chương trình có trách nhiệm thực hiện các đề án được phê duyệt theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ, đảm bảo hiệu quả và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đề án được duyệt và huy động phần đóng góp của doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Đơn vị chủ trì chương trình có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo và quyết toán việc thực hiện chương trình theo đúng quy định tại Quy chế xây dựng và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006-2010 ban hành kèm theo Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Các Bộ có liên quan và thủ trưởng đơn vị chủ trì chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006-2010 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-Thủ tướng, các PTT Chính phủ, VPCP (để báo cáo);
-Các Bộ: Tài chính, KHĐT, Công nghiệp, Thủy sản, Y tế;
Nông nghiệp & PTNT, Bưu chính Viễn Thông; Quốc Phòng;
-Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản);
-UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- ăn phòng Trung ương Đảng;
- an Kinh tế Trung ương;
-Các đơn vị chủ trì chương trình
-Bộ Thương mại: Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
Các Vụ: XNK, thị trường NN, TMĐT, Pháp chế;
-Sở Thương mại các tỉnh, thành phố thuộc TW
-Công báo, Website Chính phủ
-Lưu: VT, XTTM (CS&HTQT)

 

BỘ TRƯỞNG
Trương Đình Tuyển


 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2006/QĐ-BTM

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu30/2006/QĐ-BTM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/2006
Ngày hiệu lực31/10/2006
Ngày công báo16/10/2006
Số công báoTừ số 27 đến số 28
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2009
Cập nhậtnăm ngoái

Download Văn bản pháp luật 30/2006/QĐ-BTM

Lược đồ Quyết định 30/2006/QĐ-BTM Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 30/2006/QĐ-BTM Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 2007
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu30/2006/QĐ-BTM
        Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
        Người kýTrương Đình Tuyển
        Ngày ban hành28/09/2006
        Ngày hiệu lực31/10/2006
        Ngày công báo16/10/2006
        Số công báoTừ số 27 đến số 28
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2009
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 30/2006/QĐ-BTM Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 2007

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/2006/QĐ-BTM Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 2007