Quyết định 30/2007/QĐ-BKHCN

Quyết định 30/2007/QĐ-BKHCN về việc công bố phù hợp với tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng chưa được chuyển thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo thời hạn quy định tại Nghị định 127/2007/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 30/2007/QĐ-BKHCN công bố phù hợp tiêu chuẩn bắt buộc chưa chuyển thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo thời hạn Nghị định 127/2007/NĐ-CP


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 30/2007/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN BẮT BUỘC ÁP DỤNG CHƯA ĐƯỢC CHUYỂN THÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA THEO THỜI HẠN QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 127/2007/NĐ-CP

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Việc công bố phù hợp với tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng mà tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng này được ban hành trước ngày Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật có hiệu lực nhưng chưa chuyển thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng theo thời hạn quy định tại Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (sau đây viết tắt là Nghị định số 127/2007/NĐ-CP) được thực hiện như sau:

1. Đối với sản phẩm, hàng hóa đã thực hiện công bố phù hợp với tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng theo Quyết định số 04/2006/QĐ-BKHCN ngày 10/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy định về nội dung, thủ tục công bố sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, pháp quy kỹ thuật” trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thì việc công bố đó tiếp tục có hiệu lực đến thời điểm có hiệu lực của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng được ban hành theo thời hạn quy định tại Nghị định số 127/2007/NĐ-CP.

2. Đối với sản phẩm, hàng hóa công bố phù hợp với tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng sau thời điểm Quyết định này có hiệu lực thì trình tự, thủ tục và đăng ký bản công bố được thực hiện như việc công bố hợp quy theo quy định của Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy.

Việc công bố theo quy định tại khoản này được sử dụng tên là “Bản công bố phù hợp với tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng” và mang dấu CS theo TCVN 5680:2000 cho đến thời điểm có hiệu lực của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng được ban hành theo thời hạn quy định tại Nghị định số 127/2007/NĐ-CP.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng CP (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng CP (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Sở KHCN các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp)
- Công báo;
- Lưu VT, TĐC

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2007/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu30/2007/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2007
Ngày hiệu lực23/01/2008
Ngày công báo08/01/2008
Số công báoTừ số 19 đến số 20
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2007/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 30/2007/QĐ-BKHCN công bố phù hợp tiêu chuẩn bắt buộc chưa chuyển thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo thời hạn Nghị định 127/2007/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 30/2007/QĐ-BKHCN công bố phù hợp tiêu chuẩn bắt buộc chưa chuyển thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo thời hạn Nghị định 127/2007/NĐ-CP
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu30/2007/QĐ-BKHCN
       Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
       Người kýTrần Quốc Thắng
       Ngày ban hành28/12/2007
       Ngày hiệu lực23/01/2008
       Ngày công báo08/01/2008
       Số công báoTừ số 19 đến số 20
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 30/2007/QĐ-BKHCN công bố phù hợp tiêu chuẩn bắt buộc chưa chuyển thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo thời hạn Nghị định 127/2007/NĐ-CP

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/2007/QĐ-BKHCN công bố phù hợp tiêu chuẩn bắt buộc chưa chuyển thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo thời hạn Nghị định 127/2007/NĐ-CP

        • 28/12/2007

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 08/01/2008

         Văn bản được đăng công báo

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 23/01/2008

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực