Quyết định 30/2008/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 30/2008/QĐ-BVHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 30/2008/QĐ-BVHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 30/2008/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TẠP CHÍ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật báo chí ngày 28 tháng 02 năm 1989, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng nghiên cứu, thông tin lý luận về văn hóa, nghệ thuật; tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Bộ trưởng quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn và hàng năm của đơn vị, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức biên tập, xuất bản, phát hành tạp chí và các ấn phẩm khác theo giấy phép hoạt động, quy định pháp luật về báo chí.

3. Thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Bộ trưởng về quản lý và hoạt động sự nghiệp văn hóa, nghệ thuật.

4. Thông tin, tuyên truyền công tác nghiên cứu lý luận, học thuật, thực tiễn của ngành, của đất nước và thế giới.

5. Phản ánh, định hướng dư luận xã hội và phổ biến kiến thức văn hóa, nghệ thuật; thực hiện quyền tự do ngôn luận của nhân dân.

6. Nghiên cứu, giới thiệu, biên soạn, dịch thuật, xuất bản các công trình nghiên cứu, sưu tầm, sưu tập lý luận, phê bình học thuật về văn hóa, nghệ thuật của Việt Nam và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế phù hợp điều kiện của đơn vị, theo quy định của pháp luật.

8. Tổ chức hoạt động dịch vụ về văn hóa nghệ thuật và các hoạt động xã hội khác theo quy định của pháp luật và của Bộ trưởng.

9. Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo chương trình cải cách hành chính của Bộ.

10. Quản lý tổ chức, biên chế, hồ sơ tài liệu; thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, viên chức theo phân cấp quản lý và quy định của pháp luật.

11. Quản lý tài chính, tài sản và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Tổng Biên tập và các Phó Tổng Biên tập.

2. Các ban chuyên môn, nghiệp vụ.

a. Ban Biên tập;

b. Ban Trị sự;

c. Phòng Quảng cáo, phát hành.

3. Các tổ chức trực thuộc:

a. Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh.

b. Văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng.

Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật có trách nhiệm quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban, Phòng, Văn phòng trực thuộc, sắp xếp cán bộ, viên chức theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Tạp chí.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 79/2004/QĐ-BVHTT ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2008/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu30/2008/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2008
Ngày hiệu lực03/05/2008
Ngày công báo18/04/2008
Số công báoTừ số 235 đến số 236
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2008/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 30/2008/QĐ-BVHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 30/2008/QĐ-BVHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu30/2008/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Hoàng Tuấn Anh
        Ngày ban hành04/04/2008
        Ngày hiệu lực03/05/2008
        Ngày công báo18/04/2008
        Số công báoTừ số 235 đến số 236
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 30/2008/QĐ-BVHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/2008/QĐ-BVHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật

            • 04/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/04/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/05/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực