Quyết định 30/2009/QĐ-UBND

Quyết định 30/2009/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 40/2008/QĐ-UBND về một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 30/2009/QĐ-UBND bãi bỏ 40/2008/QĐ-UBND ban hành bản quy định nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình địa bàn Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 30/2009/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 6 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 40/2008/QĐ-UBND NGÀY 31/3/2008 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/12/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng; Nghị định 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ; Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ ;
Căn cứ Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06/6/2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng các công trình đặc thù;
Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;
Căn cứ Thông tư số 12/2009/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình">03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/12/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình thay thế Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 452/TTr-SKHĐT-TH ngày 14/5/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành Bản quy định về một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan quản lý, kiểm soát thanh toán vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Huế

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2009/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 30/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/06/2009
Ngày hiệu lực 22/06/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 30/2009/QĐ-UBND bãi bỏ 40/2008/QĐ-UBND ban hành bản quy định nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình địa bàn Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 30/2009/QĐ-UBND bãi bỏ 40/2008/QĐ-UBND ban hành bản quy định nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình địa bàn Quảng Ngãi
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 30/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Ngãi
Người ký Nguyễn Xuân Huế
Ngày ban hành 12/06/2009
Ngày hiệu lực 22/06/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 30/2009/QĐ-UBND bãi bỏ 40/2008/QĐ-UBND ban hành bản quy định nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình địa bàn Quảng Ngãi

Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/2009/QĐ-UBND bãi bỏ 40/2008/QĐ-UBND ban hành bản quy định nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình địa bàn Quảng Ngãi

  • 12/06/2009

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/06/2009

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực