Quyết định 30/2009/QĐ-UBND

Quyết định 30/2009/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ công chứng hợp đồng, giao dịch cho tổ chức hành nghề công chứng do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 30/2009/QĐ-UBND giao nhiệm vụ công chứng hợp đồng, tổ chức hành nghề công chứng tỉnh Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 30/2009/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 28 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH CHO TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
Căn cứ Thông tư số 79/2007/NĐ-CP">03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 03/TTr-STP ngày 14/5/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay chuyển giao nhiệm vụ công chứng hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận như sau:

1. Đối với thành phố Phan Thiết: chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản (trừ việc chứng thực di chúc và văn bản từ chối nhận di sản thừa kế) thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Phan Thiết, UBND các xã, phường thuộc thành phố Phan Thiết sang cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh thực hiện.

2. Đối với các huyện, thị xã còn lại chưa có tổ chức hành nghề công chứng: người tham gia hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản được lựa chọn công chứng của tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản theo quy định của pháp luật.

3. Các hợp đồng, giao dịch khác được thực hiện theo quy định của pháp luật về công chứng và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành và hủy bỏ Quyết định số 1134/QĐ-UBND ngày 24/4/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các sở, ban, ngành chuyên môn; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2009/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 30/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/05/2009
Ngày hiệu lực 07/06/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 30/2009/QĐ-UBND giao nhiệm vụ công chứng hợp đồng, tổ chức hành nghề công chứng tỉnh Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 30/2009/QĐ-UBND giao nhiệm vụ công chứng hợp đồng, tổ chức hành nghề công chứng tỉnh Bình Thuận
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 30/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Thuận
Người ký Huỳnh Tấn Thành
Ngày ban hành 28/05/2009
Ngày hiệu lực 07/06/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 30/2009/QĐ-UBND giao nhiệm vụ công chứng hợp đồng, tổ chức hành nghề công chứng tỉnh Bình Thuận

Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/2009/QĐ-UBND giao nhiệm vụ công chứng hợp đồng, tổ chức hành nghề công chứng tỉnh Bình Thuận

  • 28/05/2009

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 07/06/2009

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực