Quyết định 30/2012/QĐ-UBND

Quyết định 30/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 07/2010/QĐ-UBND về đăng ký cam kết thực hiện dự án đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Quyết định 30/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 07/2010/QĐ-UBND đăng ký cam kết đã được thay thế bởi Quyết định 35/QĐ-UBND 2017 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Bình Thuận và được áp dụng kể từ ngày 05/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 30/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 07/2010/QĐ-UBND đăng ký cam kết


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2012/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 31 tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2010/QĐ-UBND NGÀY 26/01/2010 CỦA UBND TỈNH VỀ ĐĂNG KÝ CAM KẾT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ NGUỒN VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đầu tư năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 14502/BTC-QLCS ngày 01 tháng 12 năm 2008 về việc đăng ký cam kết đầu tư khi triển khai dự án tại Bình Thuận;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 2916/STC-QLCS ngày 29 tháng 6 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 26/01/2010 của UBND tỉnh về việc đăng ký cam kết thực hiện dự án đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Bình Thuận như sau:

1. Sửa đổi nội dung Khoản 2 Điều 1 về phạm vi và đối tượng điều chỉnh:

“2. Quy định này không áp dụng đối với các dự án sử dụng đất đã thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án, dự án phi lợi nhuận; các dự án đầu tư vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp”.

2. Sửa đổi nội dung Điểm a Khoản 2 Điều 2 về mức phải nộp tiền cam kết đầu tư:

“a) Mức phải nộp:

- Đối với các dự án thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của Chính phủ thì mức phải nộp tính bằng 5% giá trị quyền sử dụng đất;

- Đối với các dự án còn lại thì mức phải nộp tính bằng 10% giá trị quyền sử dụng đất;

- Đối với phần diện tích đất trong phạm vi dự án mà nhà đầu tư tự thỏa thuận bồi thường hoặc tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng của chủ sử dụng đất hoặc ứng vốn bồi thường thì được giảm 50% tương ứng với tỷ lệ nêu trên;

- Đối với các dự án đã nộp đủ tiền sử dụng đất nhưng chưa triển khai đầu tư dự án thì mức phải nộp tính bằng 2% giá trị quyền sử dụng đất;

- Mức phải nộp tiền cam kết đầu tư đối với tất cả các trường hợp tối đa là 30 tỷ đồng dự án.

Giá trị quyền sử dụng đất để xác định mức phải nộp ở trên được tính trên tổng diện tích đất của dự án và giá đất theo mục đích sử dụng được UBND tỉnh Bình Thuận công bố áp dụng từ ngày 01/01 hàng năm theo quy định của Chính phủ”.

3. Sửa đổi nội dung tại gạch đầu dòng thứ hai Điểm c Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND về hoàn trả tiền đăng ký cam kết đầu tư:

“- Thời gian hoàn trả tiền đăng ký cam kết đầu tư:

+ Đối với dự án thực hiện giao đất nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất, tiền cam kết đầu tư được Nhà nước hoàn trả cho chủ đầu tư làm 2 lần:

Hoàn trả lần 1 tại thời điểm chủ đầu tư dự án thực hiện nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào ngân sách Nhà nước theo thông báo của cơ quan Thuế thông qua phương thức trừ vào tiền sử dụng đất: mức hoàn trả là 80% số tiền đăng ký cam kết đầu tư đã nộp và không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp;

Hoàn trả lần 2: hoàn trả toàn bộ số tiền cam kết đầu tư còn lại sau khi chủ đầu tư dự án đã hoàn thành 30% tiến độ đầu tư dự án (không kể giai đoạn thực hiện chuẩn bị đầu tư).

+ Đối với dự án thực hiện thuê đất (kể cả trường hợp đã nộp tiền thuê đất nhưng chưa triển khai dự án và được cho gia hạn), tiền cam kết đầu tư được Nhà nước hoàn trả cho chủ đầu tư làm 2 lần:

Hoàn trả lần 1 tại thời điểm chủ đầu tư dự án có giấy phép xây dựng thông qua phương thức trừ vào tiền thuê đất phải nộp: mức hoàn trả là 50% số tiền đăng ký cam kết đầu tư đã nộp và không vượt quá số tiền thuê đất phải nộp;

Hoàn trả lần 2: hoàn trả toàn bộ số tiền cam kết đầu tư còn lại sau khi chủ đầu tư dự án đã hoàn thành 30% tiến độ đầu tư dự án (không kể giai đoạn thực hiện chuẩn bị đầu tư).

+ Đối với dự án được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho cả thời gian thực hiện dự án, dự án khi đăng ký cam kết đầu tư đã có quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chủ đầu tư dự án đã nộp đủ tiền sử dụng đất vào ngân sách trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiền cam kết đầu tư chỉ được Nhà nước hoàn trả trực tiếp cho chủ đầu tư một lần sau khi chủ đầu tư dự án đã hoàn thành 30% tiến độ đầu tư dự án (không kể giai đoạn thực hiện chuẩn bị đầu tư).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế, thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu30/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2012
Ngày hiệu lực10/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/01/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 30/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 07/2010/QĐ-UBND đăng ký cam kết


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 30/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 07/2010/QĐ-UBND đăng ký cam kết
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu30/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
       Người kýLê Tiến Phương
       Ngày ban hành31/07/2012
       Ngày hiệu lực10/08/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/01/2017
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 30/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 07/2010/QĐ-UBND đăng ký cam kết

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 07/2010/QĐ-UBND đăng ký cam kết