Quyết định 30/2016/QĐ-UBND

Quyết định 30/2016/QĐ-UBND quy định mức thu thủy lợi phí đối với diện tích vụ hè thu ngắn ngày (lúa tái sinh) trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Bình

Quyết định 30/2016/QĐ-UBND mức thu thủy lợi phí diện tích vụ hè thu ngắn ngày Quảng Bình đã được thay thế bởi Quyết định 16/2017/QĐ-UBND quy định giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 19/06/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 30/2016/QĐ-UBND mức thu thủy lợi phí diện tích vụ hè thu ngắn ngày Quảng Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2016/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 06 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC THU THỦY LỢI PHÍ ĐỐI VỚI DIỆN TÍCH VỤ HÈ THU NGẮN NGÀY (LÚA TÁI SINH) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04/4/2001;

Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

Căn cứ Thông tư­ số 67/2012/NĐ-CP">41/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

Căn cứ Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 12/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình quy định mức thu thủy lợi phí, phí dịch vụ lấy nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1997/STC-TCDN ngày 29/7/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu thủy lợi phí đối với diện tích vụ hè thu ngắn ngày (lúa tái sinh) trên địa bàn toàn tỉnh theo diện tích thu hoạch lúa vụ hè thu ngắn ngày (lúa tái sinh) thực tế và bằng 60% mức thu thủy lợi phí đối với đất trồng lúa được quy định tại Điểm a, Mục 1, Điều 1, Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 13/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình quy định mức thu thủy lợi phí, phí dịch vụ lấy nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. UBND các huyện, thị xã, thành phố có sản xuất vụ hè thu ngắn ngày (lúa tái sinh); Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi bố trí trong ngân sách dự toán hàng năm để thực hiện nhiệm vụ lập kế hoạch tưới, tiêu, dự toán, quyết toán thủy lợi phí, theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Ngân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2016/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 30/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/10/2016
Ngày hiệu lực 16/10/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 19/06/2017
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 30/2016/QĐ-UBND mức thu thủy lợi phí diện tích vụ hè thu ngắn ngày Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 30/2016/QĐ-UBND mức thu thủy lợi phí diện tích vụ hè thu ngắn ngày Quảng Bình
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 30/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Bình
Người ký Lê Minh Ngân
Ngày ban hành 06/10/2016
Ngày hiệu lực 16/10/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 19/06/2017
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 30/2016/QĐ-UBND mức thu thủy lợi phí diện tích vụ hè thu ngắn ngày Quảng Bình

Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/2016/QĐ-UBND mức thu thủy lợi phí diện tích vụ hè thu ngắn ngày Quảng Bình