Quyết định 30/2017/QĐ-UBND

Quyết định 30/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định 159/2005/QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 30/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 159/2005/QĐ-UBND Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2017/QĐ-UBND

Đà Nng, ngày 24 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 159/2005/QĐ-UBND NGÀY 03/11/2005 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn c Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn c Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật ngày 22/6/2016;

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15/6/2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm, pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 3724/TTr-SGTVT ngày 21 tháng 7 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 159/2005/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2005 của UBND thành phố Đà Nng ban hành Quy định phân cấp quản lý trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 11 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ GTVT;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND TP Đà N
ng;
- Chủ tịch và các PCT UBND TP Đà Nng;
- Đoàn ĐBQH thành phố;
- Ủy ban MTTQVN thành phố Đà N
ng;
- Các Sở, ban, ngành;
- Công an thành phố;

- UBND các quận, huyện;
- Cổng thông tin điện tử TP Đ
à Nng;
- Lưu: VT.
60

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu30/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/10/2017
Ngày hiệu lực04/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 30/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 159/2005/QĐ-UBND Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 30/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 159/2005/QĐ-UBND Đà Nẵng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu30/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýHuỳnh Đức Thơ
       Ngày ban hành24/10/2017
       Ngày hiệu lực04/11/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 30/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 159/2005/QĐ-UBND Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 159/2005/QĐ-UBND Đà Nẵng

           • 24/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực