Quyết định 30/2017/QĐ-UBND

Quyết định 30/2017/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ cho người lao động tỉnh Bình Định đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2017-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 30/2017/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2017/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 14 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH ĐỊNH ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG, GIAI ĐOẠN 2017-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách ngày 25 tháng 6 năm 2016;

Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

Căn cứ Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009 - 2020;

Căn cứ Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;

Căn cứ Thông tư liên tịch s09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;

Căn cứ Nghị quyết số 75/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách htrợ cho người lao động tỉnh Bình Định đì làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2017-2020;

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chính sách hỗ trợ cho người lao động tỉnh Bình Định đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2017 - 2020.

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này trên địa bàn tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 24/7/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
UBTVQH; Chính phủ (báo cáo);
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Lao động
- TB&XH, Thông tin và TT;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm
tra VBQPPL);
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN t
nh;
- Bộ CHQS tỉnh, Bộ CH BĐBP tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Ngân hàng CSXH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, hội đoàn thể liên quan;
- Lãnh đạo + CV VPUBND tỉnh;
- Trung t
âm Công báo tỉnh;
- L
ưu: VT, K20

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hồ Quốc Dũng

 

QUY ĐỊNH

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH ĐỊNH ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Bên cạnh chính sách hỗ trợ cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng của Trung ương, Quy định này quy định chính sách hỗ trợ cho người lao động của tỉnh Bình Định đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đng.

2. Quy định này quy định trình tự, thủ tục hồ sơ, quy trình giải quyết, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

Điều 2. Đối tượng hỗ trợ

Người lao động có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Định có nhu cầu đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng tại các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và đi du học điều dưỡng tại Nhật Bản, Cộng hòa Liên bang Đức qua các đơn vị có chức năng được cấp phép của cấp có thẩm quyền đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hp đng.

Điều 3. Mục đích

Nhằm hỗ trợ, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động của tỉnh tích cực tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đẩy mạnh hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Điều 4. Điều kiện hỗ trợ

1. Người lao động sau khi hoàn thành khóa học nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết do đơn vị cung ứng lao động đi làm việc ở nước ngoài tại tỉnh Bình Định tổ chức.

2. Có hợp đồng ký kết giữa người lao động với đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép của cấp có thẩm quyền về việc đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng tại các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và đi du học điều dưỡng tại Nhật Bản, Cộng hòa Liên bang Đức.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Chính sách hỗ trợ

1. Hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, đào tạo ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, chi phí làm thủ tục để đi làm việc ở nước ngoài: Người lao động ngoài các đối tượng thuộc chính sách của Trung ương (Người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo; người dân tộc thiểu số; người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp; thân nhân người có công cách mạng) được htrợ 3.500.000 đồng/lao động xuất cảnh.

2. Hỗ trợ vay vốn để đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng (không bao gồm tiền ký quỹ):

a) Đối với các đối tượng thuộc chính sách của Trung ương (Người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo; người dân tộc thiểu số; người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp; thân nhân người có công cách mạng) thì ngoài mức vay tín chấp tối đa 50 triệu đồng theo quy định tại Văn bản số 4289/NHCS-TDNN ngày 25/12/2015 của Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm: Được Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho vay tín chấp bổ sung đủ 100% chi phí hợp pháp ghi trong Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

b) Đối với đối tượng là Bộ đội xuất ngũ, Công an hoàn thành nghĩa vụ xuất ngũ: Được Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho vay tín chấp tối đa là 100% chi phí hợp pháp ghi trong Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

c) Các đối tượng còn lại: Được Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh cho vay tín chấp tối đa không quá 80% chi phí hp pháp ghi trong Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Điều 6. Kinh phí thực hiện

a) Kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề, đào tạo ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, chi phí làm thủ tục cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài: Từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp đảm bảo xã hội được UBND tỉnh giao dự toán hàng năm cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

b) Kinh phí hỗ trợ vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài: Từ nguồn ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh.

Điều 7. Hồ sơ, thủ tục, quy trình thực hiện chính sách hỗ trợ

1. Hỗ trợ các khoản chi phí:

a) Hồ sơ gồm:

- Đơn xin hỗ trợ, có nội dung ủy quyền cho người nhận tiền thay, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Giấy xác nhận đã hoàn thành khóa học nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết do đơn vị cung ứng lao động đi làm việc ở nước ngoài tại tỉnh Bình Định xác nhận.

- Có một trong những loại giấy tờ chứng minh chi phí khám sức khỏe để đi làm việc ở nước ngoài do cơ sở Y tế có thẩm quyền khám như: phiếu thu tiền, hợp đồng khám sức khỏe, xác nhận của bệnh viện danh sách lao động đã khám sức khỏe có ghi chi phí khám (bản sao). Trường hợp không có những chứng từ nêu trên thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập danh sách cấp tiền có chữ ký của người nhận.

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân của người nhận tiền.

- Thông báo lịch xuất cảnh và tổng chi phí tham gia đi làm việc ở nước ngoài do Trung tâm Lao động ngoài nước hoặc đơn vị có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cấp (bản sao).

- Bản sao hợp đồng ký kết giữa người lao động với doanh nghiệp về việc đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng (theo hướng dẫn tại Thông tư s 22/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2013).

Đối với các đối tượng thuộc chính sách của Trung ương (Người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo; người dân tộc thiểu số; người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp; thân nhân người có công cách mạng) thực hiện theo quy trình, thủ tục quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 4 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ; người lao động thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp thực hiện theo quy trình, thủ tục quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 4 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC của BLao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính.

b) Quy trình, thủ tục nhận tiền:

- Đối với các đối tượng thuộc chính sách của Trung ương (Người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo; người dân tộc thiểu số; người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp; thân nhân người có công cách mạng): Người được ủy quyền hp pháp của người tham gia đi làm việc ở nước ngoài mang đầy đủ hồ sơ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Địa chỉ: số 72B Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) để làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ.

- Đối với các đối tượng thuộc chính sách của tỉnh: Người được ủy quyền hp pháp của người tham gia đi làm việc ở nước ngoài mang đầy đủ hồ sơ đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định (Địa chỉ: 215 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) để làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ.

2. Hỗ trợ vay tiền làm chi phí đi làm việc ở nước ngoài

Hồ sơ cho vay, quy trình và thủ tục cho vay, định kỳ hạn trả nợ, thu nợ, thu lãi, xử lý nợ đến hạn thực hiện theo quy định của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam về cho vay người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

1. Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ chỉ tiêu đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài cho các huyện, thị xã, thành phố. Trên cơ sở kết quả slao động đã tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là 01 tiêu chí đ bình xét các hình thức thi đua, khen thưởng người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên toàn tỉnh.

2. SLao động - Thương binh và Xã hội

a) Hàng năm, căn cứ Kế hoạch đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, phối hợp với Sở Tài chính, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh lập dự trù kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

b) Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, chi tiền hỗ trợ học nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, chi phí làm thủ tục để đi làm việc ở nước ngoài cho người lao động thuộc các đối tượng chính sách của Trung ương: hộ nghèo, cận nghèo; Người dân tộc thiểu số; Người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp; Thân nhân người có công cách mạng theo đúng quy định.

c) Hướng dẫn Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, chi tiền hỗ trợ học nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, chi phí làm thủ tục để đi làm việc ở nước ngoài cho người lao động thuộc đối tượng của tỉnh.

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện.

đ) Định kỳ 06 tháng, hàng năm hoặc đột xuất, tổng hợp, báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định

Đẩy mạnh hoạt động truyền thông về chủ trương tăng cường công tác xuất khẩu lao động; thông tin kịp thời về thị trường lao động nước ngoài, chính sách đặc thù của tỉnh khuyến khích hoạt động xuất khẩu lao động bằng các hình thức phù hợp trên Báo Bình Định, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Website của các đơn vị liên quan và các Đài phát thanh cấp huyện, cấp xã.

4. Sở Tài chính

a) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí đủ kinh phí để triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Đồng thời, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

b) Phi hp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ hỗ trợ cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

Phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quân nhân là người Bình Định chuẩn bị xuất ngũ, đã hoàn thành nghĩa vụ xuất ngũ về địa phương chưa có việc làm hoặc việc làm không ổn định tích cực tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

6. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

a) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện chính sách hỗ trợ cho vay người lao động khi tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đng.

b) Chỉ đạo Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ và thực hiện cho vay vốn để đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hp đồng.

c) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, hướng dẫn và giải quyết các vướng mc phát sinh trong quá trình thực hiện cho vay vốn đđi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

7. Các Sở, ngành liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

8. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội

Tham gia tích cực vào hoạt động đưa lao động Bình Định đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền vận động, tạo nguồn cho các doanh nghiệp xuất khẩu lao động để tuyển chọn lao động đi xuất khẩu lao động.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Hàng năm, căn cứ chỉ tiêu phân bổ đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố giao chỉ tiêu cho các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn quản lý để triển khai thực hiện. Trên cơ sở kết quả số lao động đã tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là 01 tiêu chí để bình xét các hình thức thi đua, khen thưởng người đứng đầu của địa phương.

b) Chỉ đạo các phòng, ban liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn quản lý, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để người lao động hoàn thành các thủ tục có liên quan để được hỗ trợ và đi làm việc ở nước ngoài theo hp đng.

c) Phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ, tổng hợp báo cáo định kỳ 06 tháng và hàng năm hoặc đột xuất về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

10. Các đơn vị, cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Nâng cao chất lượng đào tạo và dạy nghề gắn với giải quyết việc làm, tạo nguồn cho xuất khẩu lao động.

11. Các Trung tâm Dịch vụ việc làm

Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn, các hội, đoàn thể tăng cường công tác tư vấn về xuất khẩu lao động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người lao động tích cực tham gia xuất khẩu lao động. Thường xuyên tổ chức và nâng cao hiệu quả các phiên giao dịch việc làm tại sàn và phiên giao dịch việc làm lưu động; chú trọng công tác đào tạo nghề, ngoại ngữ, giáo dục định hướng, để chủ động tạo nguồn cung ứng cho các doanh nghiệp.

12. Các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh

a) Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về tuyển chọn, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đảm bảo chế độ, quyền lợi của người lao động theo hợp đồng đã ký kết.

b) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và xã hội, các tổ chức chính trị-xã hội, các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh trong công tác tuyên truyền, tạo nguồn, tuyển chọn lao động và tổ chức đào tạo giáo dục định hướng cho người lao động.

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2017 - 2020 trên địa ban tỉnh.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cần kịp thời phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu30/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2017
Ngày hiệu lực24/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 30/2017/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 30/2017/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu30/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýHồ Quốc Dũng
        Ngày ban hành14/07/2017
        Ngày hiệu lực24/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 30/2017/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài Bình Định

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/2017/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài Bình Định

         • 14/07/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 24/07/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực