Quyết định 30/2017/QĐ-UBND

Quyết định 30/2017/QĐ-UBND về Bãi bỏ Quyết định 01/2010/QĐ-UBND phê duyệt “Đề án chuyển dịch lao động nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2010-2015, định hướng đến 2020” do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 30/2017/QĐ-UBND Đề án chuyển dịch lao động nông nghiệp nông thôn Bà Rịa Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2017/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 17 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2010/QĐ-UBND NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU PHÊ DUYỆT “ĐỀ ÁN CHUYỂN DỊCH LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2010-2015, ĐỊNH HUỚNG ĐẾN 2020”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điêu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động — Thưong binh và Xã hội tại Tờ trình s 459/TTr-SLĐTBXH ngày 02 tháng 10 năm 2017 về việc bãi bỏ Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2010 của y ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt “Đ án chuyển dịch lao động nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt “Đề án chuyển dịch lao động nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2010-2015, định hướng đến 2020”

Lý do: Đ án chuyển dịch lao động nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020 được lồng ghép vào: Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020; Chưomg trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2017.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thưorng binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Hội nông dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Minh Thông

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu30/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2017
Ngày hiệu lực30/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 30/2017/QĐ-UBND Đề án chuyển dịch lao động nông nghiệp nông thôn Bà Rịa Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 30/2017/QĐ-UBND Đề án chuyển dịch lao động nông nghiệp nông thôn Bà Rịa Vũng Tàu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu30/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
       Người kýĐặng Minh Thông
       Ngày ban hành17/10/2017
       Ngày hiệu lực30/10/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 30/2017/QĐ-UBND Đề án chuyển dịch lao động nông nghiệp nông thôn Bà Rịa Vũng Tàu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/2017/QĐ-UBND Đề án chuyển dịch lao động nông nghiệp nông thôn Bà Rịa Vũng Tàu

           • 17/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực