Quyết định 30/2017/QĐ-UBND

Quyết định 30/2017/QĐ-UBND về quy chế phối hợp quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 30/2017/QĐ-UBND quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2017/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 15 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2017.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Công an;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT/T
nh y; TT/HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
-Trung tâm Tin học t
nh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 30/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, phương thức, trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với:

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cáp huyện).

3. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Điều 3. Mục đích phối hợp

1. Công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự tại địa phương theo hướng:

a) Tăng cường sự phi hợp giữa các cơ quan trong quản lý nhà nước đối với cơ sở kinh doanh;

b) Phân định trách nhiệm giữa các cơ quan trong quản lý nhà nước đối với cơ sở kinh doanh;

c) Tăng cường vai trò giám sát của xã hội đối với cơ sở kinh doanh.

3. Phản ánh kịp thời và chính xác các thông tin về hoạt động kinh doanh của cơ sở kinh doanh; cung cấp thông tin về cơ sở kinh doanh cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

4. Phát hiện và xử lý kịp thời những cơ sở kinh doanh có hành vi vi phạm pháp luật, ngăn chặn và hạn chế những tác động tiêu cực do hoạt động của cơ sở kinh doanh gây ra cho xã hội.

5. Đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách để khuyến khích cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh phát triển phù hợp với quy định của pháp luật.

6. Giải quyết kịp thời hồ sơ cấp phép kinh doanh cho các cơ sở kinh doanh, tránh gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu và hạn chế thời gian đi lại làm các thủ tục hành chính đối với công dân khi có nhu cầu đăng ký hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Điều 4. Nguyên tắc phối hợp

1. Tuân thủ chủ trương, đường li, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

2. Công tác phối hợp quản lý giữa các cơ quan liên quan phải dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định. Các cơ quan chủ động giải quyết những vn đề thuộc trách nhiệm của mình, đng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong công tác qun lý nhà nước đối với cơ sở kinh doanh.

3. Việc trao đổi, cung cấp, công khai thông tin cơ sở kinh doanh phải đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời. Yêu cầu trao đổi, cung cấp thông tin cơ sở kinh doanh phải căn cứ vào nhu cầu quản lý nhà nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan yêu cầu. Việc sử dụng thông tin cơ skinh doanh phi tuân thủ theo quy định của pháp luật.

4. Công tác thanh tra, kiểm tra đối với cơ sở kinh doanh phi được tiến hành công khai, minh bạch, phải xây dựng kế hoạch cụ thể; đảm bảo không chng chéo, trùng lặp về nội dung, không gây khó khăn, phiền hà cho cơ sở kinh doanh; các trường hợp vi phạm pháp luật phải được xử lý đúng, kịp thời theo quy định. Trường hợp đột xuất theo sự chỉ đạo của cấp có thẩm quyền hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm cần kiểm tra phục vụ công tác quản lý nhà nước, cơ quan chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra theo quy định.

5. Không làm phát sinh thủ tục hành chính đối với cơ sở kinh doanh và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động bình thường.

Điều 5. Nội dung phối hợp

1. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

2. Xây dựng văn bản đảm bảo về công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

3. Trao đổi thông tin liên quan đến công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

4. Công tác quản lý cấp phép hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

5. Công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; xử lý vi phạm đối với các hành vi vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định.

6. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và đề xuất, kiến nghị (nếu có).

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Điều 6. Công an tỉnh

1. Chủ trì, phi hợp với các sở, ban, ngành tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thống nhất và triển khai, thực hiện quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với các ngành, nghề đu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Phối hợp với các cơ quan liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng và các tổ chức, đoàn thể triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

3. Thực hiện việc quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và thẩm duyệt thiết kế, nghim thu về phòng cháy chữa cháy đối với công trình khi đưa vào sử dụng có liên quan đến các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014; tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy cha cháy và cứu nạn, cứu hộ và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy cha cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các đi tượng làm việc trong cơ sở kinh doanh; hướng dẫn xây dựng, thực tập phương án chữa cháy đối với các cơ sở và phê duyệt phương án cha cháy theo quy định.

4. Thẩm định hồ sơ trước khi cấp mới, cấp đi, cấp lại; thu hi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với các cơ sở kinh doanh; thực hiện chế độ hậu kiểm đối với người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự và các điều kiện thực tế tại cơ sở kinh doanh.

5. Hướng dẫn và tập hun công tác đảm bo an ninh, trật tự cho các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đu tư kinh doanh có điều kiện van ninh, trật tự.

6. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng ngừa, phát hiện, đu tranh, xử lý vi phạm về an ninh, trật tự đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh theo quy định.

7. Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sơ kết, tổng kết việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác bảo đm an ninh, trật tự đối với các ngành, nghđầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Điều 7. Sở Tư pháp

1. Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện tiến hành rà soát, đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản có liên quan đảm bảo phù hợp với các quy định của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

2. Thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký, ban hành.

3. Tiếp nhận hồ sơ, cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của các cơ sở kinh doanh.

Điều 8. Sở Thông tin và Truyền thông

1. Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển hoạt động in trên địa bàn tỉnh, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm.

2. Phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ trong hoạt động in cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ in trên địa bàn.

3. Thẩm định cấp mới, cấp đổi, cấp lại, thu hồi giấy phép hoạt động in cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ in theo quy định tại Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ về hoạt động in.

4. Phối hợp, tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra hoạt động cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự khi có yêu cầu.

Điều 9. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

1. Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh lập, phê duyệt quy hoạch hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường; quy hoạch tng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị theo từng giai đoạn cho phù hợp với tình hình thực tế địa bàn.

2. Thẩm định cấp mới, cấp đổi, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường theo quy định tại Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.

3. Thẩm định, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch theo quy định tại Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.

4. Phối hợp, tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra hoạt động cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự khi có yêu cầu.

Điều 10. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: việc làm, lao động; tin lương, tin công, bảo hiểm xã hội (bảo him xã hội bt buộc, bảo him xã hội tự nguyện, bảo him xã hội thất nghiệp); an toàn lao động; phòng chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi quản lý của sở liên quan đến các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn.

2. Kiểm tra, giám sát công tác huấn luyện và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho các đối tượng làm việc trong cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

3. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về đăng ký các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

4. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch và giải pháp phòng, chng tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma túy cho đối tượng làm việc trong cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

5. Phi hợp, tham gia các đoàn thanh tra, kim tra hoạt động cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự khi có yêu cầu.

Điều 11. Sở Y tế

1. Thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động (đối với cơ sở thuộc loại hình phải cấp giấy phép hoạt động) đối với cơ sở dịch vụ thẩm m; cơ sở dịch vụ xoa bóp (massage) theo quy định tại Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng ch hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

2. Hướng dẫn việc cấp giấy khám sức khỏe và xác nhận đủ sức khỏe để hành nghề cho nhân viên cơ sở kinh doanh dịch vụ xoa bóp (massage).

3. Phối hợp, tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra hoạt động cơ sở đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự khi có yêu cầu.

Điều 12. Sở Công thương

1. Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh lập quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Quảng Trị trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bao gồm: Cửa hàng chuyên kinh doanh LPG chai, trạm cấp khí, trạm nạp khí vào phương tiện vận ti, trạm nạp LPG vào chai, kho khí với tng dung tích các bồn chứa dưới 5.000 m3 (năm nghìn mét khối) bảo đảm phù hợp với quy hoạch tổng thể chung của cả nước; kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt.

2. Cấp mới, cấp đổi, cấp lại, gia hạn các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí cho cơ sở kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

3. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp mới, cấp đổi, cấp lại, gia hạn Giấy phép sử dụng vật liệu ncông nghiệp, cấp Giấy đăng ký sử dụng vật liệu ncông nghiệp cho các cơ sở kinh doanh có sử dụng vật liệu n công nghiệp và dịch vụ nổ mìn theo quy định tại Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu ncông nghiệp, Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22/6/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009.

4. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, kiểm tra, sát hạch và cấp Giy chứng nhận kthuật an toàn trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp cho các đối tượng liên quan đến hoạt động vật liệu ncông nghiệp theo quy định tại Thông tư số 39/2009/NĐ-CP vật liệu nổ công nghiệp">23/2009/TT-BCT và QCVN 02:2008/BCT.

5. Phối hợp, tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra hoạt động cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự khi có yêu cầu.

Điều 13. Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Giải quyết việc cấp Giy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh liên hiệp hợp tác xã; hướng dẫn cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.

2. Phối hợp với Công an tnh thông báo cho doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã và hộ kinh doanh đăng ký hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự chủ động liên hệ với cơ quan Công an có thẩm quyền lập hồ sơ, đề nghị cp Giy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự trước khi hoạt động kinh doanh.

3. Phối hợp, tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra hoạt động cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự khi có yêu cầu.

Điều 14. Sở Tài chính

1. Phối hợp với Công an tỉnh và các ngành liên quan thực hiện công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh;

2. Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng phí, lệ phí liên quan đến ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự;

3. Căn cứ vào khả năng ngân sách hàng năm, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác quản lý nhà nước vngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự khi phát sinh nhu cầu và quyết toán kinh phí theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 15. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã

Chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Qun lý nhà nước đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan theo thẩm quyền.

2. Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch trực thuộc sau khi đăng ký Hộ kinh doanh, đăng ký Hợp tác xã cho các tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền thì hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự liên hệ với cơ quan Công an cấp huyện để làm hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh.

3. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đóng trên địa bàn đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng địa bàn, cơ quan an toàn về an ninh, trật tự; tuyệt đi không đbọn tội phạm lợi dụng ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện để hoạt động phạm tội trên địa bàn mình quản lý.

4. Phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến hoạt động của các ngành, nghề đu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự tại địa phương.

5. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ hoặc đột xuất và kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật vngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện van ninh, trật tự.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Khen thưởng, xử lý vi phạm

1. Các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc tổ chức thực hiện Quy chế này sẽ được khen thưởng theo quy định.

2. Các tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ trong việc tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất khen thưởng, xử lý vi phạm theo quy định.

Điều 17. Tổ chức thực hiện

1. Công an tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Quy chế này.

Định k6 tháng và 01 năm, chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã tổng hợp, đánh giá những khó khăn, vướng mc, đề xuất hướng giải quyết, các kiến nghị và báo cáo cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã căn cứ nội dung Quy chế này và các quy định có liên quan ban hành Quy chế phối hợp gia các cơ quan chuyên môn của huyện, thành phố, thị xã trong công tác quản lý nhà nước về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

3. Các cơ quan được phân công trách nhiệm trong Quy chế này chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các đơn vị cấp huyện thuộc ngành thực hiện Quy chế phối hợp.

4. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện phản ánh kịp thời về Công an tỉnh để tổng hợp và phối hợp cơ quan liên quan tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2017/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 30/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/11/2017
Ngày hiệu lực 25/11/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 30/2017/QĐ-UBND quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 30/2017/QĐ-UBND quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Quảng Trị
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 30/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Trị
Người ký Nguyễn Đức Chính
Ngày ban hành 15/11/2017
Ngày hiệu lực 25/11/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 30/2017/QĐ-UBND quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Quảng Trị

Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/2017/QĐ-UBND quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Quảng Trị

  • 15/11/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/11/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực