Quyết định 30/2017/QĐ-UBND

Quyết định 30/2017/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Nội dung toàn văn Quyết định 30/2017/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý an toàn vệ sinh lao động Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2017/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 18 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 21/6/2015;

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 121/TTr-LĐTBXH ngày 25/10/2017; Báo cáo thẩm định số 53/BCTĐ-STP ngày 20/10/2017 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018 và thay thế Quyết định số 272/2013/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về phối hợp quản lý công tác An toàn-Vệ sinh lao động-Phòng chống cháy nổ trên địa bàn thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố, các cơ quan liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Cục Kiểm
tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND TP;
- Đoàn ĐBQH TP HP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Các Sở, ban, ngành trên địa bàn TP;
- Báo H
i Phòng; Cổng TTĐT TP; Đài PT&TH HP; Công báo TP;
- Như Điều 3;
- CPVP;
- Các Phòng CV;
- CV: LĐ;
- Lưu: VT
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/201 7 của y ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

Chương I:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này quy định việc phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

2. Đối tượng áp dụng:

Các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức, cá nhân có liên quan trực tiếp đến công tác an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động;

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan để nâng cao trách nhiệm, hiệu quả trong việc thực hiện công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố; bảo đảm tính thống nhất, không chồng chéo, không gây phiền hà cho các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

2. Việc phối hợp được thực hiện theo nguyên tắc nghiệp vụ, chuyên môn, bảo đảm sự phối hợp đạt hiệu quả cao và không làm ảnh hưởng đến hoạt động riêng của từng cơ quan.

3. Bảo đảm tính khách quan trong quá trình phối hợp; những vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp phải được bàn bạc giải quyết theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu nghiệp vụ của các cơ quan liên quan. Đối với những vấn đề chưa thống nhất, cơ quan chủ trì có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Điều 3. Căn cứ và hình thức phối hợp

1. Căn cứ phối hợp:

a) Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;

b) Ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố;

c) Kế hoạch phối hợp giữa các Sở, ngành thành phố;

d) Chức năng, nhiệm vụ của các Sở, ngành, đơn vị liên quan đến nội dung công việc cần có sự phối hợp.

2. Hình thức phối hợp:

Tùy theo tính chất, nội dung của công tác quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động, cơ quan chtrì quyết định việc áp dụng một trong các hình thức phối hợp sau:

a) Ly ý kiến bằng văn bản.

b) Tổ chức họp.

c) Khảo sát, điều tra.

d) Lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành.

e) Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan chủ trì hoặc cơ quan phối hợp.

Chương II:

NỘI DUNG PHỐI HỢP; TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN CHỦ TRÌ, PHỐI HỢP

Điều 4. Nội dung công tác phối hợp

1. Xây dựng chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của thành phố về an toàn, vệ sinh lao động.

2. Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” hàng năm và triển khai Chương trình mục tiêu về lĩnh vực an toàn lao động thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo.

3. Điều tra tai nạn lao động; tai nạn sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vsinh lao động; chính sách, chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

4. Thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với điều kiện cụ thể; quan tâm việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn lao động cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động trên địa bàn thành phố.

5. Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn; xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm.

6. Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất đề nghị Trung ương và thành phố khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.

7. Thống kê, báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì

1. Xây dựng dự thảo kế hoạch phối hợp hàng năm; xác định nhiệm vụ cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp. Lấy ý kiến của các cơ quan liên quan trước khi ban hành kế hoạch hoạt động phối hợp.

2. Tổ chức các hoạt động phối hợp theo kế hoạch đã được ban hành.

3. Xây dựng kế hoạch kinh phí để đảm bảo các hoạt động phối hợp hàng năm, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan phối hợp

1. Tham gia các hoạt động phối hợp; từ chối phối hợp nếu nội dung phối hợp không liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan mình.

2. Cử cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu tham gia công tác phối hợp.

3. Cung cấp và chịu trách nhiệm về sự chính xác của thông tin, số liệu đã cung cấp.

4. Tuân thủ thời hạn góp ý kiến về những vấn đề theo yêu cầu của cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng và tính nhất quán ca các ý kiến trong các hoạt động phối hợp của cơ quan mình.

5. Yêu cầu cơ quan chủ trì cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết phục vụ cho công tác phối hợp.

6. Cđại diện tham gia Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động theo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố.

Chương III:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

a) Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của thành phố về công tác an toàn, vệ sinh lao động trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

b) Xây dựng Kế hoạch, Chương trình công tác của Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động thành phố hàng năm.

c) Xây dựng dự toán kinh phí phục vụ công tác phối hợp của các Sở, ngành, đơn vị; phối hợp với Sở Tài chính thẩm định báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

d) Xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưng ứng “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” hàng năm theo Chỉ đạo của Chính phủ và Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động Quốc gia và triển khai Chương trình mục tiêu về lĩnh vực an toàn lao động thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020 và những giai đoạn tiếp theo.

đ) Tổ chức thanh tra, kiểm tra, việc thực hiện pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại các cơ quan, đơn vị, các cơ sở sản xuất kinh doanh.

e) Điều tra kết luận, xử lý các vụ tai nạn lao động chết người, làm bị thương nặng từ 02 người trở lên hoặc điều tra lại vụ tai nạn lao động đã được Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở đã điều tra khi có khiếu nại, tố cáo hoặc khi xét thấy cần thiết xảy ra trên địa bàn thành phố; kiến nghị với cơ quan Công an điều tra, truy tố nếu có dấu hiệu tội phạm.

f) Thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với điều kiện cụ thể; quan tâm việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn lao động cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động trên địa bàn thành phố.

g) Quản lý công tác huấn luyện, kiểm định an toàn, vệ sinh lao động đối với các đơn vị được cấp phép hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, kiểm định kỹ thuật an toàn.

h) Định kỳ hàng năm, hoặc đột xuất đề nghị Trung ương và thành phố khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.

2. Phối hợp vi cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy trong công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra các vụ cháy, nổ liên quan đến quá trình lao động sản xuất xảy ra trên địa bàn thành phố;

3. Phối hợp với Sở Y tế triển khai tổ chức các hoạt động về y tế lao động; phòng, chống bệnh nghề nghiệp; phòng, chống tai nạn, thương tích và xây dựng cộng đồng an toàn tại địa phương; quản lý các tổ chức hoạt động dịch vụ về quan trắc môi trường lao động trên địa bàn thành phố.

4. Phối hợp với Sở Công Thương: thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác an toàn lao động trong việc quản lý, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, khí đốt hóa lỏng; các quy định an toàn trong khai thác mỏ và chế biến khoáng sản của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

5. Định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình phi hp theo quy định của Quy chế này.

Điều 8. Sở Y tế

1. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và hướng dẫn các cơ sở y tế tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động.

b) Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về nguy cơ và tác hại bệnh nghề nghiệp, cách phòng chống bệnh nghề nghiệp, hướng dẫn về thực hiện vệ sinh lao động.

c) Thực hiện tốt công tác giám sát, đo, kiểm tra môi trường lao động; kiến nghị, tư vấn, đề xuất các giải pháp cải thiện điều kiện làm việc trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, làng nghề.

d) Thanh tra, kiểm tra các đơn vị hoạt động dịch vụ Quan trắc môi trường lao động.

2. Theo dõi giám sát, hướng dẫn khám sức khỏe định kỳ, giám định bệnh nghề nghiệp cho người lao động; đánh giá tác động của môi trưng lao động đối với sức khỏe người lao động.

3. Theo dõi, tổng hợp, cung cấp thông tin về công tác vệ sinh lao động; thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu về bệnh nghề nghiệp; quản lý sức khỏe người lao động tại nơi làm việc.

4. Quản lý về chuyên môn đối với các đơn vị dịch vụ quan trắc môi trường lao động đóng trên địa bàn.

5. Chỉ đạo thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động và điều tra bệnh nghề nghiệp; giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân về việc khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp và phục hồi chức năng lao động theo quy định của pháp luật.

6. Chủ trì điều tra bệnh nghề nghiệp và phối hợp tham gia Đoàn điều tra tai nạn lao động thành phố.

7. Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước tại địa phương đối với máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực quản lý theo quy định.

Điều 9. Sở Công Thương

1. Quản lý, chỉ đạo công tác huấn luyện an toàn lao động đối với các tổ chức, cá nhân thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công gồm:

a) Tổ chức tập huấn và huấn luyện kỹ thuật an toàn trong các lĩnh vực: An toàn điện, máy và thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt thuộc lĩnh vực quản lý, vật liệu nổ công nghiệp, an toàn hóa chất, an toàn trong kinh doanh khí trên địa bàn thành phố.

b) Thẩm định cấp giấy đủ điều kiện: kinh doanh xăng dầu, kinh doanh khí, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp tại các tổ chức, cá nhân kinh doanh (bao gồm: sản xuất, chế biến, tồn chứa, chiết nạp, vận chuyển...).

c) Thẩm định về thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng các công trình chuyên ngành theo Điểm c, Khoản 5, Điều 76, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (công trình hầm mỏ, dầu khí, nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp và các công trình công nghiệp chuyên ngành trừ công trình công nghiệp nhẹ và công trình sản xuất vật liệu xây dựng).

2. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Quản lý, kiểm tra việc sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư, hóa chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi, thẩm quyền được giao.

b) Xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý như: Điện, máy và thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt; vật liệu nổ công nghiệp; hóa chất; kinh doanh khí; kinh doanh xăng dầu; các quy định trong khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn thành phố (trừ công trình sản xuất vật liệu xây dựng).

Điều 10. Sở Thông tin và Truyền thông

1. Chủ trì với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông tuyên truyền sâu rộng về công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn toàn thành phố.

2. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, kiểm tra việc sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động có liên quan đến thiết bị, hệ thống thuộc công trình viễn thông, mạng lưới viễn thông, công nghệ thông tin; thiết bị thu, phát sóng vô tuyến điện; thiết bị ngành in và gia công in.

3. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế quản lý, kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động đối với máy, thiết bị sử dụng trong phát thanh, truyền hình.

Điều 11. Công an thành phố

1. Quản lý an toàn, vệ sinh lao động đối với trang thiết bị kỹ thuật, vũ khí đạn dược, khí tài, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ và các loại sản phẩm khác sử dụng cho lực lượng Công an nhân dân không thuộc đối tượng bí mật quốc gia trên địa bàn thành phố.

2. Phối hợp điều tra tai nạn lao động chết người và tai nạn lao động có dấu hiệu tội phạm.

3. Phối hợp tiến hành điều tra, xử lý các hành vi sử dụng máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động không được kiểm định hoặc kết quả kiểm định không đạt yêu cầu nhưng vẫn sử dụng gây tai nạn lao động hoặc gây hậu quả nghiêm trọng khác.

Điều 12. Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố

1. Phối hợp kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở thực hiện công tác an toàn lao động đối với máy, thiết bị liên quan đến đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

2. Kiểm tra hướng dẫn an toàn phòng cháy, chữa cháy các cơ sở trong diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy và xử lý vi phạm về phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Tham gia đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành về an toàn, vệ sinh lao động khi có yêu cầu.

3. Phối hợp trong việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở trên địa bàn thành phố.

4. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở với tình huống sự cố cháy, nổ có quy mô lớn, huy động nhiều lực lượng tham gia trong thời gian diễn ra Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động.

Điều 13. Sở Xây dựng

1. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra việc thực hiện an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, đặc biệt là các công trình xây dựng có người lao động làm việc trên cao, sử dụng nhiều máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

2. Quản lý an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng, đặc biệt quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong việc lập biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công xây dựng công trình.

Điều 14. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Phối hợp với Hội Nông dân thành phố, Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố tăng cường công tác hướng dẫn, phổ biến các biện pháp phòng, chống nhiễm độc thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, nhiễm khuẩn nghề nghiệp trong chăn nuôi, trồng trọt và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động khi sử dụng máy móc, thiết bị nông nghiệp cho nông dân, các khu sản xuất nông nghiệp tập trung và làng nghề.

2. Quản lý an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động liên quan đến cây trồng, vật nuôi, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, chế phẩm sinh học dùng trong nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, công trình thủy lợi đê điều.

Điều 15. Sở Giao thông vận tải

1. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tuyên truyền, hưng dẫn công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với các loại phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng trong giao thông vận tải (trừ phương tiện phục vụ vào mục đích quốc phòng, an ninh và tàu cá); trang bị, thiết bị kỹ thuật chuyên ngành giao thông vận tải, phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển.

2. Quản lý an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong phương tiện giao thông vận tải, phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công vận tải chuyên dùng, phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển, công trình hạ tầng giao thông.

Điều 16. Sở Khoa học và Công nghệ

1. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tuyên truyền, hướng dẫn công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; đo lường; tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

2. Phối hợp với các Sở, ngành liên quan kiểm tra việc thực hiện Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, Luật Đo lường và Luật Năng lượng nguyên tử.

Điều 17. Sở Tài chính

1. Căn cứ đề xuất kinh phí phục vụ cho công tác an toàn, vệ sinh lao động của các Sở, ngành, quận, huyện, tổng hợp báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, bố trí kinh phí thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với khả năng cân đối ngân sách.

2. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch kinh phí thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động để triển khai Chương trình mục tiêu về Giáo dục nghề nghiệp, Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016- 2020 và những năm tiếp theo, các Chương trình khác (nếu có) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình Ủy ban nhân dân thành phố xét duyệt, bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động của Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động thành phố hàng năm.

4. Hướng dẫn việc thanh quyết toán và sử dụng kinh phí theo quy định.

Điều 18. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên

1. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

2. Tham gia ý kiến, giám sát, phản biện xã hội trong việc xây dựng chế độ chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật;

3. Tham gia cùng các cơ quan quản lý nhà nước đề xuất giải pháp cải thiện điều kiện lao động; phòng, chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; triển khai công tác nghiên cứu khoa học;

4. Vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động;

5. Phát hiện và kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Điều 19. Đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố

1. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và hướng dẫn công đoàn cấp dưới tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động.

2. Chỉ đạo công đoàn ngành và công đoàn các quận, huyện tăng cưng các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

3. Phối hợp với các cơ quan truyền thông để làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền phát động các phong trào thi đua tích cực hưởng ứng, thực hiện tốt công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp.

4. Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động về an toàn, vệ sinh lao động.

5. Tham gia, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tham gia xây dựng, hướng dẫn thực hiện, giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy chế, nội quy và các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cải thiện điều kiện lao động cho người lao động tại nơi làm việc; tham gia điều tra tai nạn lao động theo quy định của pháp luật.

6. Vận động người lao động chấp hành quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.

7. Hướng dẫn, hỗ trợ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở thực hiện quyền đại diện tập thể người lao động khởi kiện khi quyền của tập thể người lao động về an toàn, vệ sinh lao động bị xâm phạm; đại diện cho người lao động khởi kiện khi quyền của người lao động về an toàn, vệ sinh lao động bị xâm phạm và được người lao động ủy quyền.

8. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đào tạo, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; kiến nghị các giải pháp chăm lo cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

9. Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức phong trào thi đua về an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức phong trào quần chúng làm công tác an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức và hướng dẫn hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong công tác khen thưởng về an toàn, vệ sinh lao động của thành phố và trung ương theo quy định.

Điều 20. Đề nghị Hội Nông dân thành phố

1. Phối hợp với các ngành có liên quan, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ để cải thiện môi trường lao động, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp; tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động hàng năm...

2. Tập huấn, tư vấn cho hội viên, bà con nông dân về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động; chú trọng tập huấn theo phương pháp giáo dục hành động, hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bảo đảm vệ sinh lao động trong sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp.

Điều 21. Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố

1. Tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao nhận thức của người lao động và người sử dụng lao động về sự cần thiết của việc thực hiện và nâng cao chất lượng công tác an toàn, vệ sinh lao động trong khu vực hp tác xã; cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả tập huấn, huấn luyện, tư vấn triển khai các biện pháp kỹ thuật về an toàn, vệ sinh lao động tại hợp tác xã và doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

2. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tư vấn hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với đặc thù của các loại hình hợp tác xã trong các lĩnh vực, ngành nghề tại các hợp tác xã, doanh nghiệp thành viên. Tư vấn về cải thiện điều kiện lao động và ứng dụng các trang thiết bị phòng hộ lao động.

Điều 22. Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

1. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, đôn đốc các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong phạm vi quản lý thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

2. Phối hợp tham gia các đoàn kiểm tra, thanh tra an toàn, vệ sinh lao động, Đoàn điều tra tai nạn lao động khi được yêu cầu.

3. Phối hợp đôn đốc các doanh nghiệp, Ban quản lý dự án thực hiện báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động và tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong phm vi quản lý về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp chung.

Điều 23. Bảo hiểm xã hội thành phố

1. Tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hướng dẫn thủ tục thanh toán chi phí hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh, đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và phục hồi chức năng lao động.

2. Thực hiện việc chi trả chi phí hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh, đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và phục hồi chức năng lao động, điều tra lại tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

3. Chủ động đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế điều tra lại các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 56 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Điều 24. Ủy ban nhân dân các quận, huyện

1. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường thông tin, tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động, người lao động.

2. Phối hợp với các Sở, ngành trong việc kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với các ngành, nghề có nguy cơ cao về an toàn, vệ sinh lao động. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đóng trên địa bàn.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về công tác thống kê, báo cáo định kỳ tình hình tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng liên quan đến người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu30/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2017
Ngày hiệu lực01/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 30/2017/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý an toàn vệ sinh lao động Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 30/2017/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý an toàn vệ sinh lao động Hải Phòng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu30/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
       Người kýNguyễn Văn Tùng
       Ngày ban hành18/12/2017
       Ngày hiệu lực01/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 30/2017/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý an toàn vệ sinh lao động Hải Phòng

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/2017/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý an toàn vệ sinh lao động Hải Phòng

        • 18/12/2017

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 01/01/2018

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực