Quyết định 30/2018/QĐ-UBND

Quyết định 30/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 24/2013/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 30/2018/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Đài Phát thanh Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2018/-UBND

Hải Dương, ngày 05 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/2013/QĐ-UBND NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA UBND TỈNH HẢI DƯƠNG VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HẢI DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương như sau:

1. Sửa cụm từ “Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 645/TTr-SNV ngày 13 tháng 11 năm 2013” thành “Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ”.

2. Sửa cụm từ “Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký” thành “Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2013”.

3. Sửa đổi một số nội dung tại điểm 2 khoản III Điều 1 của Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương như sau:

“2. Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc gồm:

- Phòng Tổ chức và Hành chính;

- Phòng Kế hoạch - Tài vụ;

- Phòng Thời sự;

- Phòng Biên tập;

- Phòng Thông tin điện tử;

- Phòng Văn nghệ và Giải trí;

- Phòng Kỹ thuật và Công nghệ;

- Phòng Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng;

- Phòng Chuyên đề;

- Phòng Phát thanh;

- Phòng Dịch vụ và Quảng cáo.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Trung tâm CNTT, VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.Th(65b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu30/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2018
Ngày hiệu lực20/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 tháng trước
(20/12/2018)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 30/2018/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Đài Phát thanh Hải Dương


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 30/2018/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Đài Phát thanh Hải Dương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu30/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
       Người kýNguyễn Dương Thái
       Ngày ban hành05/12/2018
       Ngày hiệu lực20/12/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 tháng trước
       (20/12/2018)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 30/2018/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Đài Phát thanh Hải Dương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/2018/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Đài Phát thanh Hải Dương

           • 05/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực