Quyết định 30/2018/QĐ-UBND

Quyết định 30/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 26/2015/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Quyết định 30/2018/QĐ-UBND sửa đổi 26/2015/QĐ-UBND cơ cấu Sở Tài nguyên Môi trường Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2018/QĐ-UBND

Long An, ngày 31 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/2015/QĐ-UBND NGÀY 16/6/2015 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy Long An về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 329/TTr-STNMT ngày 27/4/2018 và ý kiến đề xuất của Giám đốc Sở Nội vụ tại văn bản số 358/SNV-CCVC ngày 16/5/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Điểm k, Khoản 8, Điều 2:

8. Về môi trường:

k) Tổ chức thực hiện việc chi trả dịch vụ môi trường liên quan đến đa dạng sinh học, thu phí và lệ phí bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.”

2. Sửa đổi Khoản 2, Khoản 3, Điều 3:

2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở:

a) Văn phòng Sở;

b) Thanh tra Sở;

c) Phòng Khoáng sản, tài nguyên nước và khí tượng thuỷ văn;

d) Phòng Quản lý môi trường;

đ) Phòng Quản lý đất đai.

3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

a) Văn phòng Đăng ký đất đai;

b) Trung tâm Phát triển quỹ đất;

c) Trung tâm Dịch vụ tài nguyên và môi trường.”

3. Bãi bỏ Khoản 4, Điều 3.

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 của UBND tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/6/2018 và bãi bỏ Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục KTVBQPPL Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
-
Phòng THKSTTHC
- Lưu: VT, SoNV, S.
STN_SĐ 26-2015

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu30/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2018
Ngày hiệu lực11/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 30/2018/QĐ-UBND sửa đổi 26/2015/QĐ-UBND cơ cấu Sở Tài nguyên Môi trường Long An


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 30/2018/QĐ-UBND sửa đổi 26/2015/QĐ-UBND cơ cấu Sở Tài nguyên Môi trường Long An
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu30/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
       Người ký***
       Ngày ban hành31/05/2018
       Ngày hiệu lực11/06/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 30/2018/QĐ-UBND sửa đổi 26/2015/QĐ-UBND cơ cấu Sở Tài nguyên Môi trường Long An

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/2018/QĐ-UBND sửa đổi 26/2015/QĐ-UBND cơ cấu Sở Tài nguyên Môi trường Long An

           • 31/05/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/06/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực