Quyết định 30/2019/QĐ-UBND

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND bãi bỏ một số Điều của quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Nam Định kèm theo Quyết định 22/2018/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 30/2019/QĐ-UBND bãi bỏ một số Điều Quy định dạy thêm học thêm tỉnh Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2019/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 10 tháng 09 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2018/QĐ-UBND NGÀY 14/9/2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư ngày 22 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

Căn cứ Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 981/TTr- SGDĐT ngày 13/8/2019 về việc bãi bỏ một số điều của quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Nam Định và Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 153/BC-STP ngày 16/8/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số Điều của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định như sau:

1. Bãi bỏ Điều 5.

2. Bãi bỏ khoản 2, khoản 3 Điều 6.

3. Bãi bỏ khoản 2, điểm a khoản 4 Điều 7.

4. Bãi bỏ khoản 1, khoản 2 Điều 8.

5. Bãi bỏ nội dung “hồ sơ cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm” tại khoản 3 Điều 10.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2019

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Hiệu trưởng các trường, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Tư pháp (Cục KTrVBQPPL);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Như Điều 3;
- Công báo tỉnh, Website tỉnh;
- Lưu VP1, VP6, VP7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Lê Đoài

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu30/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2019
Ngày hiệu lực20/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tuần trước
(27/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 30/2019/QĐ-UBND bãi bỏ một số Điều Quy định dạy thêm học thêm tỉnh Nam Định


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 30/2019/QĐ-UBND bãi bỏ một số Điều Quy định dạy thêm học thêm tỉnh Nam Định
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu30/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
       Người kýTrần Lê Đoài
       Ngày ban hành10/09/2019
       Ngày hiệu lực20/09/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 tuần trước
       (27/09/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 30/2019/QĐ-UBND bãi bỏ một số Điều Quy định dạy thêm học thêm tỉnh Nam Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/2019/QĐ-UBND bãi bỏ một số Điều Quy định dạy thêm học thêm tỉnh Nam Định

           • 10/09/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/09/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực