Quyết định 30/2019/QĐ-UBND

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2011/QĐ-UBND quy định về mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Nội dung toàn văn Quyết định 30/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định mức quà tặng mừng thọ người cao tuổi tỉnh Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2019/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 27 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/2011/QĐ-UBND NGÀY 23 THÁNG 9 NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC QUÀ TẶNG CHÚC THỌ, MỪNG THỌ NGƯỜI CAO TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị ca Giám đốc Sở Tài chính tại T trình s: 362/TTr-STC ngày 19/9/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định s24/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định mức quà tặng chúc thọ, mng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 10 năm 2019.

Điều 3. Tổ chức thc hiện

1. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh thực hiện việc đăng Công báo tỉnh và đăng trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tnh đối với Quyết định này.

2. Giao STư pháp tổng hợp vào danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thuộc trách nhiệm rà soát của Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Chtịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố theo quy định pháp luật.

3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; giám đc Sở Tài chính; giám đc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phvà thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT T
nh ủy;
- TT HĐND t
nh;
- Đ/c Ch
tịch, các PCT UBND tnh;
- Cục KTVBQPPL- Bộ T
ư pháp;
- Đoàn đại biểu Quc hội tnh;
- Các PCVP UBND t
nh;
- Lưu: VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu30/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/09/2019
Ngày hiệu lực07/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(19/10/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 30/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định mức quà tặng mừng thọ người cao tuổi tỉnh Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 30/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định mức quà tặng mừng thọ người cao tuổi tỉnh Gia Lai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu30/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
       Người kýVõ Ngọc Thành
       Ngày ban hành27/09/2019
       Ngày hiệu lực07/10/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 tháng trước
       (19/10/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 30/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định mức quà tặng mừng thọ người cao tuổi tỉnh Gia Lai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định mức quà tặng mừng thọ người cao tuổi tỉnh Gia Lai

           • 27/09/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực