Quyết định 30/2019/QĐ-UBND

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ áp dụng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Quyết định 30/2019/QĐ-UBND quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà tỉnh Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2019/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 24 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI NHÀ VÀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM CHẤT LƯỢNG CÒN LẠI CỦA NHÀ CHỊU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 05 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 376/TTr-STC ngày 27/6/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

a) Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ áp dụng trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

b) Quy định về tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng cong lại của các loại tài sản khác (không bao gồm nhà) và các nội dung khác quy định về lệ phí trước bạ không quy định tại Quyết định này thực hiện theo quy định tại Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ và các hướng dẫn sửa đổi, bổ sung khác (nếu có).

2. Đối tượng áp dụng:

a) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động mua bán, chuyển nhượng tài sản là nhà thuộc đối tượng phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định;

b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thu lệ phí trước bạ đối với nhà theo quy định tại Quyết định này.

Điều 2. Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà

(Chi tiết có Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà kèm theo)

Điều 3. Tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ

1. Tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà được tính theo công thức sau:

Tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà

=

(Bằng)

Chất lượng nhà mới đưa vào sử dụng (100%)

_

(Trừ)

Thời gian đã sử dụng

x

(Nhân)

Tỷ lệ hao mòn

2. Thời gian đã sử dụng của nhà được tính từ thời điểm (năm) xây dựng hoàn thành bàn giao nhà (hoặc đưa vào sử dụng) đến năm kê khai, nộp lệ phí trước bạ nhà đó. Trường hợp hồ sơ không đủ căn cứ xác định được năm xây dựng nhà thì theo năm mua nhà hoặc nhận nhà.

c) Tỷ lệ hao mòn của từng cấp nhà

Stt

Cấp nhà

Tỷ lệ tính hao mòn

(%/năm)

1

Biệt thự, công trình xây dựng cấp đặc biệt

1,25

2

Cấp I

1,25

3

Cấp II

2

4

Cấp III

4

5

Cấp IV

6,67

4. Đối với các cấp nhà đã hết thời gian khấu hao theo quy định nhưng vẫn đang sử dụng được đến thời điểm kê khai nộp lệ phí trước bạ thì tỷ lệ chất lượng còn lại của các cấp nhà đề nghị áp dụng chung một mức là 5% của nguyên giá tài sản để cơ quan Thuế căn cứ xác định lệ phí trước bạ.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2019 và thay thế Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 28/5/2009 của UBND tỉnh Lào Cai về ban hành mức giá tối thiểu để tính thu lệ phí trước bạ đối với tài sản là nhà trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 09/5/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của các loại tài sản đã qua sử dụng để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải – Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Lào Cai và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như Khoản 3 Điều 4 Quyết định;
- Sở Tài chính, Sở Tư pháp;
- Công báo tỉnh; Cổng TTĐT tỉnh;
- Báo Lào Cai; Đài PT-TH tỉnh;
- LĐ Văn phòng;
 - Lưu: VT, NC3, QLDDT1, TH2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đặng Xuân Phong

 

BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI NHÀ

(Kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh Lào Cai)

1. Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà có tỷ lệ mới 100% (Nhà bao gồm: Nhà ở, nhà làm việc, nhà xưởng, nhà kho, cửa hàng, cửa hiệu và các công trình kiến trúc khác) cụ thể như sau:

Số TT

Tên loại công trình

Đơn vị tính

Đơn giá nhà xây dựng mới

I

Nhà cấp II

 

 

1

Số tầng từ 8 ÷10 tầng. Kết cấu khung chịu lực BTCT, sàn, mái đổ BTCT

đồng/m² sàn

8.300.000

2

Số tầng từ 11 ÷15 tầng. Kết cấu khung chịu lực BTCT, sàn, mái đổ BTCT

đồng/m² sàn

8.690.000

II

Nhà cấp III

 

 

1

Số tầng từ 6 ÷7 tầng. Kết cấu khung chịu lực BTCT, sàn, mái đổ BTCT, tường bao xây gạch chỉ 110, 220 (Đơn giá tầng 1 bao gồm cả móng)

 

 

a

Tường bao xây gạch chỉ 220m

 

 

 

 - Tầng 1

đồng/ m² XD

6.859.200

 

 - Tầng 2 đến tầng 7

đồng/ m² sàn

3.382.000

b

Tường bao xây gạch chỉ 110m

 

 

 

 - Tầng 1

đồng/m² XD

6.692.200

 

 - Tầng 2 và tầng 7

đồng/ m² sàn

3.270.000

2

 Số tầng từ 4 ÷ 5 tầng. Kết cấu khung chịu lực BTCT, sàn, mái đổ BTCT tại chỗ, tường bao xây gạch 110, 220

 

 

a

Tường bao xây gạch chỉ 220m

 

 

 

 - Tầng 1

đồng/m² XD

5.836.800

 

 - Tầng 2 đến tầng 4

đồng/ m² sàn

3.382.000

b

Tường bao xây gạch chỉ 110m

 

 

 

 - Tầng 1

đồng/m² XD

5.657.800

 

 - Tầng 2 và tầng 4

đồng/ m² sàn

3.269.000

c

Tường bao xây bằng gạch không nung đốt 110mm

 

 

 

 - Tầng 1

đồng/m² XD

5.645.800

 

 - Tầng 2 đến tầng 5

đồng/ m² sàn

3.259.000

3

 Số tầng từ 2 ÷ 3 tầng. Kết cấu khung chịu lực BTCT, sàn, mái đổ BTCT tại chỗ, tường bao xây gạch.

 

 

a

Kết cấu tường chịu lực 220mm

 

 

 

 - Tầng 1

đồng/m² XD

4.160.460

 

 - Tầng 2 đến tầng 3

đồng/ m² sàn

2.806.000

b

Kết cấu khung chịu lực, xây tường bao 220mm bằng gạch chỉ

 

 

 

 - Tầng 1

đồng/m² XD

4.515.360

 

 - Tầng 2 đến tầng 3

đồng/ m² sàn

3.082.000

c

Kết cấu khung chịu lực, xây tường bao 110mm bằng gạch chỉ

 

 

 

 - Tầng 1

đồng/m² XD

4.355.360

 

 - Tầng 2 đến tầng 3

đồng/ m² sàn

2.923.000

d

Kết cấu khung chịu lực, xây tường bao 220mm bằng gạch không nung đốt

 

 

 

 - Tầng 1

đồng/m² XD

4.500.360

 

 - Tầng 2 đến tầng 3

đồng/ m² sàn

3.061.000

e

Kết cấu khung chịu lực, xây tường bao 110mm bằng gạch không nung đốt

 

 

 

 - Tầng 1

đồng/m² XD

4.335.360

 

 - Tầng 2 đến tầng 3

đồng/ m² sàn

3.010.000

4

Nhà kiểu biệt thự, Số tầng 1÷3 tầng; kết cấu khung chịu lực BTCT, tường bao xây gạch; sàn, mái đổ BTCT.

 

 

 

 - Tầng 1

đồng/m² XD

5.600.000

 

 - Tầng 2 trở lên

đồng/m² sàn

3.200.000

III

Nhà cấp IV

 

 

1

Nhà cao 1 tầng, mái bằng đổ bê tông cốt thép

 

 

a

 Kết cấu xây tường gạch chịu lực

 

 

 

 - Tường xây gạch chỉ 220 mm

đồng/m² XD

3.394.700

 

 - Tường xây gạch chỉ dày 110 mm, bổ trụ 220 mm

đồng/m² XD

3.297.700

 

 - Tường xây gạch không nung đốt 220 mm

đồng/m² XD

3.311.700

 

 - Tường xây gạch không nung đốt 110 mm, bổ trụ 220 mm

đồng/m² XD

3.232.700

b

 Kết cấu khung chịu lực

 

 

 

 - Tường bao xây gạch chỉ 220 mm

đồng/m² XD

3.542.700

 

 - Tường bao xây gạch chỉ 110 mm

đồng/m² XD

3.465.700

 

 - Tường bao xây gạch không nung đốt 220mm

đồng/m² XD

3.532.700

 

 - Tường bao xây gạch không nung đốt 110mm

đồng/m² XD

3.357.700

2

Nhà xây 01 tầng, kết cấu xây tường gạch, mái lợp ngói, phi bro xi măng (bao gồm cả trần), kết cấu xây tường gạch

 

 

 

 Kết cấu xây tường gạch chỉ 110mm, bổ trụ 220mm,

đồng/m² XD

2.903.700

 

Kết cấu xây tường gạch chỉ 220

đồng/m² XD

3.036.700

 

Kết cấu khung cột bê tông cốt thép, xây tường gạch chỉ 110mm,

đồng/m² XD

3.032.700

 

Kết cấu xây tường 220mm, gạch không nung đốt

đồng/m² XD

2.940.700

 

Kết cấu xây tường 110mm, bổ trụ 220 gạch không nung đốt

đồng/m² XD

2.827.700

3

Nhà xây 01 tầng, kết cấu xây tường gạch, mái lợp tôn (bao gồm cả trần), kết cấu xây tường gạch

 

 

 

 Kết cấu xây tường gạch chỉ 110mm, bổ trụ 220mm,

đồng/m² XD

2.994.700

 

Kết cấu xây tường gạch chỉ 220

đồng/m² XD

3.166.700

 

Kết cấu khung cột bê tông cốt thép, xây tường gạch chỉ 110mm,

đồng/m² XD

3.110.700

 

Kết cấu xây tường 220mm, gạch không nung đốt

đồng/m² XD

3.064.700

 

Kết cấu xây tường 110mm, bổ trụ 220 gạch không nung đốt

đồng/m² XD

2.918.700

IV

Nhà Xưởng

 

 

1

Nhà 1 tầng, khẩu độ 12m, cao ≤6m, không có cầu trục

 

 

a

Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn

đồng/m² XD

2.650.000

b

Cột kèo bê tông, tường gạch, mái tôn

đồng/m² XD

2.850.000

c

Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn

đồng/m² XD

2.410.000

2

 Nhà 1 tầng, khẩu độ 15m, cao ≤9m, không có cầu trục

 

 

a

Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn, ...

đồng/m² XD

4.200.000

b

Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn, …

đồng/m² XD

3.890.000

c

Cột bê tông, kèo thép, tường bao che bằng tôn, mái tôn,

đồng/m² XD

3.920.000

3

Nhà 1 tầng, khẩu độ 18m, cao ≤9m, có cầu trục 5 tấn;

 

 

a

Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn, …

đồng/m² XD

5.330.000

b

Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn, …

đồng/m² XD

4.490.000

c

Cột kèo thép liền nhịp, tường bao che bằng tôn, mái tôn, …

đồng/m² XD

4.340.000

4

Nhà 1 tầng, khẩu độ 24m, cao ≤9m, có cầu trục 10 tấn

 

 

a

Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn, …

đồng/m² XD

7.270.000

b

Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn, …

đồng/m² XD

7.560.000

V

Nhà kho

 

 

1

Kho chứa <500 tấn; Khung thép, sàn gỗ hay bê tông, mái tôn

đồng/m² XD

2.850.000

2

Kho chứa ≥500 tấn

 

 

a

Kho chứa 500 tấn

đồng/m² XD

2.690.000

b

Kho chứa đến 1.500 tấn

đồng/m² XD

2.900.000

c

Kho chứa đến 10.000 tấn

đồng/m² XD

3.560.000

2. Phân cấp công trình xây dựng: Theo quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

3. Công trình, hạng mục kết cấu, cấu kiện công trình khác:

Đối với một số công trình, hạng mục kết cấu, cấu kiện công trình khác không thuộc các mục nêu trên nhưng có quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật tương tự trong Quyết định của Bộ Xây dựng công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tại thời điểm thu lệ phí trước bạ thì vận dụng giá trong Quyết định đó hoặc đơn giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành để tính thu lệ phí trước bạ đối với nhà.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu30/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/2019
Ngày hiệu lực05/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 30/2019/QĐ-UBND quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà tỉnh Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 30/2019/QĐ-UBND quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà tỉnh Lào Cai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu30/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýĐặng Xuân Phong
       Ngày ban hành24/07/2019
       Ngày hiệu lực05/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 30/2019/QĐ-UBND quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà tỉnh Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/2019/QĐ-UBND quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà tỉnh Lào Cai

           • 24/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực