Quyết định 30/2019/QĐ-UBND

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND sửa đổi khoản 2 Điều 3 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 63/2015/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 30/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về chức năng nhiệm vụ Sở Giáo dục tỉnh Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2019/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 29 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2 ĐIỀU 3 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH TÂY NINH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 63/2015/QĐ-UBND NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29 thng 5 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc y ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Để thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Kha XII) “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Kha XII) “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”;

Theo đề nghị của Gim đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1533/TTr-SGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo số Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của y ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

“2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở: 08 phòng và tương đương

a) Văn phòng Sở;

b) Thanh tra Sở;

c) Phòng Tổ chức cán bộ;

d) Phòng Kế hoạch - Tài chính,

đ) Phòng Giáo dục Mầm non;

e) Phòng Giáo dục Tiểu học;

g) Phòng Giáo dục Trung học - Chuyên nghiệp;

h) Phòng Khảo thí - Công nghệ thông tin.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng thuộc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý công chức của y ban nhân dân tỉnh.

3. Các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở:

a) Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh;

b) Các trường trung học phổ thông;

c) Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Tây Ninh;

d) Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh;

đ) Trường Khuyết tật tỉnh Tây Ninh”.

Điều 2. Bãi bỏ khoản 10 Điều 2 và Điều 5 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo số Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của y ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Vụ pháp chế Bộ Nội vụ;
- Cục kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Vụ pháp chế Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, VP.ĐĐBQH, HĐND&UBND tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Tân

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu30/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/07/2019
Ngày hiệu lực08/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(12/08/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 30/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về chức năng nhiệm vụ Sở Giáo dục tỉnh Tây Ninh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 30/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về chức năng nhiệm vụ Sở Giáo dục tỉnh Tây Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu30/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
       Người kýPhạm Văn Tân
       Ngày ban hành29/07/2019
       Ngày hiệu lực08/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtTháng trước
       (12/08/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 30/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về chức năng nhiệm vụ Sở Giáo dục tỉnh Tây Ninh

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về chức năng nhiệm vụ Sở Giáo dục tỉnh Tây Ninh

        • 29/07/2019

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 08/08/2019

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực