Quyết định 30/2020/QĐ-UBND

Quyết định 30/2020/QĐ-UBND bãi bỏ điểm 11 tại phụ lục kèm theo Quyết định 09/2003/QĐ-UBND về công nhận danh hiệu làng nghề Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 30/2020/QĐ-UBND bãi bỏ điểm 11 phụ lục kèm Quyết định 09/2003/QĐ-UBND Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 30/2020/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 04 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ ĐIỂM 11 TẠI PHỤ LỤC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2003/QĐ-UBND NGÀY 28 THÁNG 02 NĂM 2003 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN DANH HIỆU LÀNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP – TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 145/TTr-SNN ngày 10 tháng 9 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ điểm 11 tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 09/2003/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận danh hiệu làng nghề Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp.

Lý do: Làng nghề mía đường xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân (trước đây là Làng nghề mía đường xã Tân Minh, huyện Hàm Tân) được công nhận nhưng 07 năm liền ngừng hoạt động, không đạt tiêu chí theo quy định tại Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Bình Thuận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Phúc và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm thông tin;
- Lưu: VT, KT, Vân.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu30/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2020
Ngày hiệu lực15/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 30/2020/QĐ-UBND bãi bỏ điểm 11 phụ lục kèm Quyết định 09/2003/QĐ-UBND Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 30/2020/QĐ-UBND bãi bỏ điểm 11 phụ lục kèm Quyết định 09/2003/QĐ-UBND Ninh Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu30/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýNguyễn Ngọc Hai
        Ngày ban hành04/11/2020
        Ngày hiệu lực15/11/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 30/2020/QĐ-UBND bãi bỏ điểm 11 phụ lục kèm Quyết định 09/2003/QĐ-UBND Ninh Thuận

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/2020/QĐ-UBND bãi bỏ điểm 11 phụ lục kèm Quyết định 09/2003/QĐ-UBND Ninh Thuận

              • 04/11/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/11/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực