Quyết định 30/2023/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 30/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 38/2015/QĐ-UBND cấp nước sạch nông thôn Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2023/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 18 tháng 10 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/2015/QĐ-UBND NGÀY 17/11/2015 CỦA UBND TỈNH QUẢNG BÌNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 2690/TTr-SNN ngày 28/9/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo vệ công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo vệ công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo Quảng Bình, Đài PT-TH QB;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Ngọc Lâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2023/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu30/2023/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/10/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(27/10/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2023/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 30/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 38/2015/QĐ-UBND cấp nước sạch nông thôn Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 30/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 38/2015/QĐ-UBND cấp nước sạch nông thôn Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu30/2023/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýĐoàn Ngọc Lâm
        Ngày ban hành18/10/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (27/10/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 30/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 38/2015/QĐ-UBND cấp nước sạch nông thôn Quảng Bình

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 38/2015/QĐ-UBND cấp nước sạch nông thôn Quảng Bình

              • 18/10/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực