Quyết định 30-HĐBT

Quyết định 30-HĐBT năm 1981 điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Gia Lai - Kon Tum do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 30-HĐBT điều chỉnh địa giới xã, thị trấn tỉnh Gia Lai Kon Tum


HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 30-HĐBT

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 1981

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 30 - HĐBT NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 1981 ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ VÀ THỊ TRẤN THUỘC TỈNH GIA LAI - KON TUM

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4/7/1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai - Kon Tum.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê chuẩn việc điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn của các huyện Sa Thầy, Kon Plông, Măng Yang, An Khê, Krông Pa, Chư Prông, Chư Pah và các thị xã Kon Tum, Plêi-ku thuộc tỉnh Gia Lai - Kon Tum như sau:

1. Thị xã Kon Tum:

a. Chia xã Đoàn Kết thành 2 xã lấy tên là xã Đoàn Kết và xã Chư Hreng.

Địa giới của xã Đoàn Kết: phía bắc giáp sông Đắk Bla, phía nam giáp xã Hoà Bình, phía đông giáp xã Chư Hreng, phía tây giáp xã IA Chim.

Địa giới của xã Chư Hreng: phía bắc giáp sông Đắk Bla, phía nam giáp xã Hoà Bình, phía đông giáp huyện Măng Yang, phía tây giáp xã Đoàn Kết.

b. Chia xã Đắk Kấm thành 2 xã lấy tên là xã Đắk Kấm và xã Ngọk Réo.

Địa giới của xã Đắk Kấm: phía bắc giáp xã Ngọk Réo, phía nam giáp phường Quyết Thắng và xã Đắk Bla, phía đông giáp huyện Kon Plông, phía tây giáp xã Đắk Ui.

Địa giới của xã Ngọk Réo: phía bắc giáp huyện Đắk Tô, phía nam giáp xã Đắk Kấm, phía đông giáp huyện Kon Plông, phía tây giáp xã Đắk Ui.

2. Huyện Sa Thầy:

a. Chia xã Rờ Kơi thành hai xã lấy tên là xã Rờ Kơi và xã Sa Lon.

Địa giới của xã Rờ Kơi: phía bắc giáp xã Bờ Y, phía nam giáp xã Sa Nhơn, phía đông giáp xã Pô Kô của huyện Đắk Tô, phía tây giáp xã Sa Lon.

Địa giới của xã Sa Lon: phía bắc giáp xã Bờ Y, phía nam giáp xã Mô Rai, phía đông giáp xã Rờ Kơi, phía tây giáp biên giới Cam - Pu - Chia.

b. Chia xã Ya Ly thành hai xã lấy tên là xã Ya Ly và xã Ya Xiêr.

Địa giới của xã Ya Ly: phía bắc giáp xã Ya Xiêr, phía nam giáp và phía đông giáp sông Ya Krông Blah, phía tây giáp suối IA Tri và suối IA Na. Địa giới xã Ya Xiêr: phía bắc giáp xã Sa Sơn và xã Sa Bình, phía nam giáp xã Ya Ly, phía đông giáp xã Sa Bình và núi Chư Lo Ruê, phía tây giáp núi Chư Tăng An và núi Cư Pu.

c. Thành lập một xã mới lấy tên là xã Sa Nhơn.

Địa giới của xã Sa Nhơn: phía bắc giáp xã Rờ Kơi, phía nam giáp xã Sa Sơn, phía đông giáp núi Chư Côr-tông và núi Chư - tờ - sang, phía tây giáp núi Chư - mom - ray.

3. Thị xã Plêi - ku:

a. Thành lập một xã mới lấy tên là xã Trà Đa.

Địa giới của xã Trà Đa: phía bắc giáp xã Biển Hồ, phía nam giáp xã Chư Á, phía đông giáp xã An Phú và huyện Măng Yang, phía tây giáp sân bay Plêi - Ku.

b. Thành lập một xã mới lấy tên là xã Diên Phú.

Địa giới xã Diên Phú: phía bắc giáp phường Diên Hồng và phường Hội Phú, phía nam giáp suối IA Kraih và xã Trà Bá, phía đông giáp phường Hội Phú và xã Trà Bá, phía tây giáp huyện Chư Pah.

4. Huyện Chư Prông:

Thành lập thị trấn của huyện Chư Prông lấy tên là thị trấn Chư Prông.

Thị trấn Chư Prông bao gồm đất đai của 5 làng: làng Phìn, làng Ó, làng La, làng Bò và làng Kinh Tế mới của xã IA Phìn.

Địa giới của thị trấn Chư Prông: phía bắc giáp nông trường cao su Chư Prông, phía nam giáp xã IA Me, phía đông giáp xã IA Phìn, phía tây giáp cao điểm 492 và 493.

5. Huyện Kon Plông:

Chia xã Đắk Ruồng thành 2 xã lấy tên là xã Đắk Ruồng và xã Đắk-tờ-re.

Địa giới của xã Đắk Ruồng: phía bắc giáp xã Đắc-tờ-re, phía nam giáp huyện Măng Yang, phía đông giáp xã Tân Lập và xã Đắk - Pne, phía tây giáp thị xã Kon Tum.

Địa giới của xã Đắk - tờ - re: phía bắc giáp xã Đắk Kôi, phía nam giáp xã Đắk Ruồng, phía đông giáp xã Tân Lập, phía tây giáp thị xã Kon Tum.

6. Huyện An Khê:

Chia xã An Trung thành 2 xã lấy tên là xã An Trung và xã Sơ Krey.

Địa giới của xã An Trung: phía bắc giáp xã Hà Tam, phía nam giáp xã Yang Trung, phía đông giáp xã Ya Ma và xã Yang Bắc, phía tây giáp xã Sơ Krey.

Địa giới của xã Sơ Krey: phía bắc giáp xã Hà Tam, phía nam giáp xã Yang Trung, phía đông giáp xã An Trung, phía tây giáp huyện Măng Yang.

7. Huyện Măng Yang:

Chia xã Lơ Pang thành 2 xã lấy tên là xã Lơ Pang và xã Kon Thụp.

Địa giới của xã Lơ Pang: phía bắc giáp nông trường chè A Yun, phía nam giáp xã Kon Thụp, phía đông giáp xã Hờ Ra, phía tây giáp xã Trang.

Địa giới của xã Kon Thụp: phía bắc giáp xã Lơ Pang, phía nam giáp xã Kắk Trôi và xã Kon Chiêng, phía đông giáp xã Hờ Ra, phía tây giáp xã Trang.

8. Huyện Krông Pa:

a. Chia xã IA Rmọk thành 2 xã lấy tên là xã IA Rmọk và xã Phú Cần.

Địa giới của xã IA Rmọk: phía bắc giáp xã Chư Drăng và xã Phú Cần, phía nam giáp xã Krông Năng, phía đông giáp xã Phú Cần và xã IA Dreh, phía tây giáp xã Chư Drăng và tỉnh Đắc Lắc.

Địa giới của xã Phú Cần: phía bắc giáp xã IA Rsai, phía nam giáp xã IA Dreh và xã IA Rmọk, phía đông giáp xã Đất Bằng và xã IA Dreh, phía tây giáp xã Chư Drăng và xã IA Rsai.

b. Chia xã Đất Bằng thành 2 xã lấy tên là xã Đất Bằng và xã IA Mlah.

Địa giới của xã Đất Bằng: phía bắc giáp xã IA Rsai, phía nam giáp xã IA Dreh, phía đông giáp tỉnh Phú Khánh, phía tây giáp xã IA Mlah và xã IA Rsai.

Địa giới củaxã IA Mlah: phía bắc giáp xã IA Rsai, phía nam giáp xã IA Dreh và xã Phú Cần, phía đông giáp xã Đất Bằng, phía tây giáp xã IA Rsai và xã Phú Cần.

c. Chia xã Chư Drăng thành 2 xã lây tên là xã Chư Drăng và xã Chư Gu.

Địa giới của xã Chư Drăng: phía bắc giáp xã IA Siơm, phía nam giáp xã Ia Rmọk, phía đông giáp xã Chư Gu và xã IA Rmọk, phía tây giáp xã IA Rsai và tỉnh Đắk Lắc.

Địa giới của xã Chư Gu: phía bắc giáp xã IA Rsai, phía nam giáp xã Chư Drăng, phía đông giáp xã Phú Cần và xã IA Rsai, phía tây giáp xã Chư Drăng và xã Ia Rsai.

d. Chi xã Ia Rsai thành 2 xã lấy tên là xã IA Rsai và xã IA Siơm.

Địa giới của xã Ia Rsai: phía bắc giáp huyện A yun Pa, phía nam giáp xã Chư Gu, xã Phú Cần và xã IA Siơm, phía đông giáp xã Đất Bằng và tỉnh Phú Khánh, phía tây giáp huyện A Yun Pa.

Địa giới của xã IA Siơm: phía bắc giáp xã Ia Rsai và huyện A Yun Pa, phía nam giáp xã Chư Drăng, phía đông giáp xã Chư Gu và xã IA Rsai, phía tây giáp huyện A Yun Pa.

9. Thị xã Plêi - ku, huyện Măng Yang và huyện Chư Pah:

a. Tách xã Tân Bình của thị xã Plêi-ku để sáp nhập vào huyện Măng Yang.

b. Tách xã Hoà Phú của thị xã Plêi - ku để sáp nhập vào huyện Chư Pah.

c. Tách xã Chư Á và xã Chư Jôr của huyện Măng Yang để sáp nhập vào thị xã Plêi-ku.

Điều 2: Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai - Kon Tum chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Đặng Thi

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30-HĐBT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu30-HĐBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/08/1981
Ngày hiệu lực01/09/1981
Ngày công báo31/08/1981
Số công báoSố 15
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 30-HĐBT điều chỉnh địa giới xã, thị trấn tỉnh Gia Lai Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 30-HĐBT điều chỉnh địa giới xã, thị trấn tỉnh Gia Lai Kon Tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu30-HĐBT
        Cơ quan ban hànhHội đồng Bộ trưởng
        Người kýĐặng Thi
        Ngày ban hành17/08/1981
        Ngày hiệu lực01/09/1981
        Ngày công báo31/08/1981
        Số công báoSố 15
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 30-HĐBT điều chỉnh địa giới xã, thị trấn tỉnh Gia Lai Kon Tum

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 30-HĐBT điều chỉnh địa giới xã, thị trấn tỉnh Gia Lai Kon Tum

            • 17/08/1981

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/08/1981

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/09/1981

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực