Quyết định 30/QĐ-UBND

Quyết định 30/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu

Quyết định 30/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực thể dục thể thao thẩm quyền Sở Văn hóa Bạc Liêu 2017 đã được thay thế bởi Quyết định 1327/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục lĩnh vực Văn hóa thuộc Sở Văn hóa Bạc Liêu và được áp dụng kể từ ngày 30/07/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 30/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực thể dục thể thao thẩm quyền Sở Văn hóa Bạc Liêu 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 10 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 2 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết qu thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3574/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

Xét đề nghị của Giám đốc S Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này là 02 (hai) thủ tục hành chính lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu.

Điều 2. Giao SVăn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện theo thẩm quyền; thông báo các thủ tục hành chính mới ban hành đến tổ chức, cá nhân có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Cục KSTTHC - Bộ Tư pháp (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND tnh;
- Các PCVP UBND t
nh;
- Như Điều 3;
- Cổng TT điện tử t
nh;
- Lưu: VT, NC (T-0
3).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Phương Nam

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tc hành chính

LĨNH VỰC TH DỤC TH THAO

1

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận

2

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận

Trình t thc hin:

Bước 1: Doanh nghiệp hoạt động thể thao chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của SVăn hóa, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu.

Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định, công chức viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, trao cho người nộp.

Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Thể dục thể thao thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để kiểm tra, thẩm định.

Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

Bước 4: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình, Ủy ban nhân dân tỉnh cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động ththao. Trường hợp không cấp lại giấy phép, phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Bước 5: Đến ngày hẹn ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trkết quả, doanh nghiệp (hoặc cử đại diện) đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của S Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký nhận kết quả thủ tục hành chính và nộp lại Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

* Địa chỉ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 16, đường Võ Thị Sáu, phường 3, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết qu TTHC: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (buổi sáng t 7 giờ đến 11 giờ; Buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ). Ngày thứ Bảy, Ch nhật và ngày lễ ngh.

Cách thức thc hin: Nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu điện, qua mạng điện tử đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- 01 Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (Mu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao);

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện đã được cấp;

- Tài liệu chứng minh sự thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hn giải quyết: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tc hành chính: Doanh nghiệp.

Cơ quan thc hin thủ tc hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Phòng Quản lý Thể dục thể thao).

Kết quả thực hiện thủ tc hành chính: Giấy chứng nhận.

L phí: Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (Mẫu s 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao).

Yêu cầu, điều kin thực hiện thủ tc hành chính: Không

Căn cứ pháp lý của thủ tc hành chính:

- Luật Thể dục thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

- Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

- Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ cho Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch Bạc Liêu trực tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh.

 

Mu số 04

Đơn đề ngh cấp li giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao
(Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định s 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp lại Giy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động th thao

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.../Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở Văn hóa và Thể thao) tỉnh, thành phố... (trong trường hợp được ủy quyền)

 

1. Tên doanh nghiệp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in hoa): .........

.............................................................................................................................................

Tên giao dịch (nếu có): .......................................................................................................

Tên viết tắt (nếu có): ...........................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................................

Điện thoại: ………………………………. Fax: ......................................................................

Website: …………………………………..Email: ..................................................................

3. Họ tên người đại diện theo pháp luật: .............................................................................

Giới tính: …………………………… Chức danh:..................................................................

Sinh ngày: ……/ …../ …….Dân tộc: ………….. Quốc tịch: .................................................

Số thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu: ……………….. Ngày cấp: ….//….. Nơi cấp: ……………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .........................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ......................................................................................................................

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ………do: …………cấp ngày.... tháng ….năm …., đăng ký thay đổi lần thứ …….ngày ….tháng.... năm….

5. Lý do đề nghị cấp lại: .......................................................................................................

6. Căn cứ vào các quy định hiện hành, đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho doanh nghiệp ……. đ kinh doanh hoạt động thể thao ………. (ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh) theo quy định tại Nghị định số…../2016/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động th thao.

7. Cam kết:

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động thể thao;

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao./.

 

 

…….., ngày ….. tháng.. năm ……
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
DOANH NGHIỆP ĐNGHỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

2. Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

Trình t thc hin:

Bước 1: Doanh nghiệp hoạt động thể thao chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu.

Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định, công chức viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, trao cho người nộp.

Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Thể dục thể thao thuộc S Văn hóa, Thể thao và Du lịch để kiểm tra, thẩm định.

Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, SVăn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

Bước 4: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do S Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình, Ủy ban nhân dân tỉnh cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao. Trường hợp không cấp lại giấy phép, phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Bước 5: Đến ngày hẹn ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, doanh nghiệp (hoặc cử đại diện) đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch ký nhận kết quả thủ tục hành chính và nộp lại Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

* Địa ch tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Bộ phận tiếp nhận và trkết quả giải quyết th tục hành chính của S Văn hóa, Thể thao và Du lịch (s 16, đường Võ Thị Sáu, phường 3, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; Buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ). Ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ nghỉ.

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu điện, qua mạng điện tử đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- 01 Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hot đng thể thao (Mu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao);

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện bị hư hỏng đối với trường hợp bị trường hợp bị hư hỏng;

* Slượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hn giải quyết: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hin thủ tc hành chính: Doanh nghiệp.

Cơ quan thực hiện thủ tc hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Phòng Quản lý Thể dục thể thao).

Kết quả thc hin thủ tc hành chính: Giấy chứng nhận.

Lệ phí: Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (Mu s 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao).

Yêu cầu, điều kin thực hiện thủ tc hành chính: Không.

Căn cứ pháp lý của thủ tc hành chính:

- Luật thể dục, thể thao s 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

- Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

- Quyết định s93/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ cho SVăn hóa, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu trực tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh.

 

Mu số 04

Đơn đề ngh cấp li giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao
(Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định s 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp lại Giy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động th thao

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.../Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở Văn hóa và Thể thao) tỉnh, thành phố... (trong trường hợp được ủy quyền)

 

1. Tên doanh nghiệp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện (viết bằng chữ in hoa): .........

..............................................................................................................................................

Tên giao dịch (nếu có): ........................................................................................................

Tên viết tắt (nếu có): ............................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: .........................................................................................................

Điện thoại: ………………………………. Fax: ........................................................................

Website: …………………………………..Email: ....................................................................

3. Họ tên người đại diện theo pháp luật: ..............................................................................

Giới tính: …………………………… Chức danh:...................................................................

Sinh ngày: ……/ …../ …….Dân tộc: ………….. Quốc tịch: ..................................................

Số thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu: ……………….. Ngày cấp: ….//….. Nơi cấp: ……………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ....................................................................................................................

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ………do: …………cấp ngày.... tháng ….năm …., đăng ký thay đổi lần thứ …….ngày ….tháng.... năm….

5. Lý do đề nghị cấp lại: .....................................................................................................

6. Căn cứ vào các quy định hiện hành, đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho doanh nghiệp ……. đ kinh doanh hoạt động thể thao ………. (ghi cụ thể hoạt động thể thao kinh doanh) theo quy định tại Nghị định số…../2016/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động th thao.

7. Cam kết:

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động thể thao;

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao./.

 

 

…….., ngày ….. tháng.. năm ……
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
DOANH NGHIỆP ĐNGHỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu30/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/01/2017
Ngày hiệu lực10/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/07/2018
Cập nhật2 tuần trước
(09/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 30/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực thể dục thể thao thẩm quyền Sở Văn hóa Bạc Liêu 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 30/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực thể dục thể thao thẩm quyền Sở Văn hóa Bạc Liêu 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu30/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýVương Phương Nam
        Ngày ban hành10/01/2017
        Ngày hiệu lực10/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/07/2018
        Cập nhật2 tuần trước
        (09/01/2020)

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 30/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực thể dục thể thao thẩm quyền Sở Văn hóa Bạc Liêu 2017

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực thể dục thể thao thẩm quyền Sở Văn hóa Bạc Liêu 2017