Quyết định 3002/QĐ-UBND

Quyết định 3002/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch hành động về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Nội dung toàn văn Quyết định 3002/QĐ-UBND Kế hoạch hành động cấp bách bảo vệ môi trường Hải Phòng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3002/QĐ-UBND

Hi Phòng, ngày 01 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm ngày 23/6/2014;

Căn cứ Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 591/TTr-STNMT ngày 04/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phHải Phòng.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ch tịch;
- PCT Lê Thanh Sơn;
- Như Điều 3;
- CVP, các PCVP;
- Phòng NNTNMT;
- CV: MT;
- Lưu: V
T.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Sơn

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
(Kèm theo Quyết định
số 3002/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Tăng cường công tác bảo vệ môi trường thông qua kiểm soát nguồn phát sinh khí thải, nước thải và chất thải rắn và giám sát chất lượng môi trường nhm cải thiện chất lượng môi trường và bảo đảm môi trường sống của cộng đồng.

2. Mục tiêu cụ thể

- Tập trung xử lý triệt để, di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ra khỏi khu dân cư, chuyển vào các khu công nghiệp.

- Yêu cầu tất cả các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung.

- Buộc đối tượng có quy mô xả lớn lắp đặt ngay các thiết bị kiểm soát, giám sát hoạt động xả thải theo quy định của pháp luật và truyền số liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, tăng cường năng lực quản lý môi trường; tăng cường đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường.

 - Phê duyệt, rà soát phê duyệt lại theo thẩm quyền quy hoạch quản lý chất thải rắn.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc chủ dự án, nhà đầu tư tuân thủ các yêu cu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ vận hành dự án.

II. QUAN ĐIM CHỈ ĐẠO

1. Bảo vệ môi trường là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng, doanh nghiệp và nhân dân.

2. Thu hút đầu tư phải bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường; không cho phép đầu tư vào các loại hình sản xuất, sử dụng công nghệ sản xuất lạc hậu có nguy cơ cao gây ô nhim.

3. Các Sở, ngành, địa phương phối hợp đồng bộ, chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ bo vệ môi trường từ khâu xét duyệt, thẩm định đến triển khai thực hiện và vận hành dự án. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm toàn diện về các vấn đề môi trường trên địa bàn. Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện pháp luật về bo vệ môi trường.

III. CÁC HÀNH ĐỘNG ƯU TIÊN

Danh mục các hành động ưu tiên ban hành kèm theo tại Phụ lục của Quyết định này.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các quận/huyện tổ chức thực hiện Kế hoạch này; Tập trung xử lý triệt để, di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ra khỏi khu dân cư, chuyển vào các khu công nghiệp; Có kế hoạch xử lý các khu vực ô nhiễm tồn lưu, điều tra, đánh giá phân loại các nguồn thải, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về nguồn thải trên địa bàn thành phố.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra các đối tượng có lượng xả thải lớn và trung bình; Rà soát, chấn chỉnh công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, hoàn thành trong năm 2017. Xây dựng hệ thống quan trc, cảnh báo về môi trường tại các khu vực tập trung nhiều nguồn thải, khu vực nhạy cm về môi trường trước năm 2018. Yêu cu các đi tượng có quy mô xthải lớn lắp đặt ngay các thiết bị kiểm soát, giám sát hoạt động xả thải theo quy định của pháp luật và truyền số liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các cấp rà soát phê duyệt lại theo thẩm quyền quy hoạch quản lý chất thải rn trong năm 2017;

3. Công an thành phố tăng cường hoạt động của lực lượng cảnh sát môi trưng theo hướng tập trung vào đu tranh, phòng chng ti phạm v môi trường; xử lý các vụ việc vi phạm nghiêm trọng theo quy định của Bộ luật Hình sự.

4. Sở Công Thương rà soát và tổ chức kiểm tra việc tuân thủ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công đối với các dự án thuộc đi tượng phải xin ý kiến về thiết kế cơ sở hoặc thẩm định thiết kế bản vẽ thi công có nguy cơ tác động xu đến môi trường, hoàn thành trong năm 2017.

5. Sở Nội vụ xem xét bố trí theo hướng tăng nhân lực làm công tác quản lý nhàc về bảo vệ môi trường từ thành phố xuống đến cấp xã/phường.

6. Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng yêu cầu tất ccác khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung; buộc đối tượng trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy mô xthải lớn lắp đặt ngay các thiết bị kiểm soát, giám sát hoạt động xả thải theo quy định của pháp luật và truyền số liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương, hoàn thành trong năm 2017.

7. Ủy ban nhân dân cấp huyện tăng cường kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp, chủ dự án tuân thủ các yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ vận hành dự án. Rà soát kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo thẩm quyền. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, phân loại rác tại nguồn và thu gom rác thải; tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phối hợp, phản biện, giám sát hoạt động bảo vệ môi trường; chủ động cung cấp thông tin, phát huy vai trò của báo chí trong công tác bảo vệ môi trường.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cân đối bố trí ngân sách, căn cứ tổng hợp dự toán kinh phí của các Sở, ngành, địa phương, đơn vị tham gia trình Ủy ban nhân dân thành phố bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này hàng năm.

9. Các sở, ngành, địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện Kế hoạch, định kỳ hàng năm lập dự toán kinh phí thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, đề án được giao chủ trì, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.

 

CÁC HÀNH ĐỘNG ƯU TIÊN THỰC HIỆN

(Kèm theo Quyết định số 3002/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hin

Hành động 1:

Tập trung xử lý triệt để, di dời cơ s gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ra khỏi khu dân cư, chuyển vào các khu công nghiệp

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các sở ngành có liên quan

Năm 2016­ - 2017

Hành động 2:

Tất cả các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao xây dựng hệ thống xử lý nước thi tập trung

Ban quản lý Khu kinh tế

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, UBND quận, huyện

Năm 2017

Hành động 3:

Đầu tư thiết bị quan trắc nước thải tự động liên tục và hệ thống truyền dẫn, công khai dữ liệu

Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý Khu kinh tế, Sở Công thương, UBND quận, huyện

Đến năm 2017

Hành động 4:

Rà soát phê duyệt lại theo thẩm quyền quy hoạch quản lý chất thải rắn trong năm 2017

Sở Xây dựng

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND quận, huyện

Năm 2017

Hành động 5:

Đầu tư thiết bị quan trắc khí thải tự động liên tục, thiết bị quan trắc không khí và hệ thống truyền dẫn dữ liệu về khí thải công nghiệp

Cơ sở sản xuất có lưu lượng xả thải lớn

Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý Khu kinh tế, Sở Công thương, UBND quận, huyện

Đến năm 2017

Hành động 6:

Đầu tư trang thiết bị thu gom, ký Hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải nguy hại

Tất cả các bệnh viện, kể ctuyến qun/huyện

Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận, huyện

Đến năm 2017

Hành động 7:

Đầu tư trang thiết bị thu gom, ký Hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải nguy hại

Tất cả các đơn vị hoạt động cung cấp, phân phối thuốc bảo vệ thực vật, kể cả các hợp tác xã nông nghiệp

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận, huyện

Đến năm 2017

Hành động 8:

Đầu tư trang thiết bị thu gom, ký Hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải nguy hại

Tất cả các đơn vị hoạt động sửa chữa, bo dưỡng, bảo trì phương tiện giao thông

Sở Giao thông vận ti, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận, huyện

Đến năm 2017

Hành động 9:

Tăng cường hoạt động phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về môi trường; xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm nghiêm trọng theo quy định của B Lut Hình s

Công an thành phố

Các sở ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện

Đến năm 2017

Hành động 10:

Công khai thông tin về chất lượng môi trường trên các phương tin thông tin đại chúng

Sở Tài nguyên và Môi trường, SThông tin và truyền thông

Các sở ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện

Đến năm 2018

Hành động 11:

Đầu tư trang thiết bị thu gom, xử lý nước thải đạt quy chuẩn Việt Nam

Tất cả các bệnh viện, kể cả tuyến qun/huyện

Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận, huyện

Đến năm 2018

Hành động 12:

Hoàn thiện, hiện đại hóa hệ thống quan trắc môi trường tự động

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, Sở Tài chính.

Đến năm 2020

Hành động 13:

Tt cả các cụm công nghiệp, làng nghề xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung

UBND quận, huyện

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương

Đến năm 2020

Hành động 14:

Nghiên cứu, đánh giá sức chịu ti của môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, khu dân cư tập trung và các trọng điểm ô nhiễm môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các trường đại học, Viện nghiên cứu

Đến năm 2020

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3002/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3002/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/12/2016
Ngày hiệu lực01/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3002/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3002/QĐ-UBND Kế hoạch hành động cấp bách bảo vệ môi trường Hải Phòng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3002/QĐ-UBND Kế hoạch hành động cấp bách bảo vệ môi trường Hải Phòng 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3002/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýLê Thanh Sơn
        Ngày ban hành01/12/2016
        Ngày hiệu lực01/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3002/QĐ-UBND Kế hoạch hành động cấp bách bảo vệ môi trường Hải Phòng 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3002/QĐ-UBND Kế hoạch hành động cấp bách bảo vệ môi trường Hải Phòng 2016

           • 01/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/12/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực