Quyết định 3006/QĐ-UBND

Quyết định 3006/QĐ-UBND năm 2008 cho phép tiến hành lập dự án Quy hoạch tổng thể bố trí dân cư tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng đến năm 2015

Nội dung toàn văn Quyết định 3006/QĐ-UBND 2008 Quy hoạch bố trí dân cư Khánh Hòa 2008 2010 định hướng 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3006/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 9 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP TIẾN HÀNH LẬP DỰ ÁN QUY HOẠCH TỔNG THỂ BỐ TRÍ DÂN CƯ TỈNH KHÁNH HOÀ GIAI ĐOẠN 2008 - 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội dông nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng giai đoạn 2006- 2010 và định hướng đến năm 2015";

Căn cứ Quyết định số 78/2008/QĐ-TTg ngày 10/6/2008 cửa Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 21/2007/TT-BNN ngày 27/3/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nghề thôn hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2015";

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 1245/SNN-CCPTNT ngày 05/11/2008 về việc cho phép lập dự án Quy hoạch tổng thể bố trí dân cư tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng đến năm 2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đâu tư tại văn bản số 2151/SKHĐT-TH ngày 02/12/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép tiến hành lập dự án:

1. Tên dự án: Quy hoạch tổng thể bố trí dân cư tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng đến năm 2015.

2. Đìa điểm: Tỉnh Khánh Hoà.

3. Hình thức lập quy hoạch: Xây dựng mới.

Điều 2. Chủ dự án tổ chức lập dự án Quy hoạch theo các quy định tại Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình bố trí dân cư, quyết định số 78/2008/QĐ-TTg ngày 10/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006, Thông tư số 21/2007/TT-BNN ngày 27/3/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006, Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt .

Điều 3. Phân công nhiệm vụ:

1. Chủ dự án: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

3. Thời gian thực hiện: Năm 2008 - 2009.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động Thương binh và Xã hội; Trưởng Ban Dân tộc; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT/PH.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2008
Ngày hiệu lực09/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3006/QĐ-UBND 2008 Quy hoạch bố trí dân cư Khánh Hòa 2008 2010 định hướng 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3006/QĐ-UBND 2008 Quy hoạch bố trí dân cư Khánh Hòa 2008 2010 định hướng 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Chiến Thắng
        Ngày ban hành09/12/2008
        Ngày hiệu lực09/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3006/QĐ-UBND 2008 Quy hoạch bố trí dân cư Khánh Hòa 2008 2010 định hướng 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3006/QĐ-UBND 2008 Quy hoạch bố trí dân cư Khánh Hòa 2008 2010 định hướng 2015

            • 09/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực