Quyết định 3011/QĐ-UBND

Quyết định 3011/QĐ-UBND năm 2019 về sửa đổi thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 3011/QĐ-UBND 2019 sửa đổi thời hạn giải quyết thủ tục hành chính Sở Lao động Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3011/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 28 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI THỜI HẠN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2827/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2019 của y ban nhân dân tỉnh Thái Bình thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của y ban nhân dân tỉnh Thái Bình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 191/TTr-SLĐTBXH ngày 10 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi thời hạn giải quyết 01 (một) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của y ban nhân dân tỉnh (c Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính ph;
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- LĐVP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh; (file điện tử)
- Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;
- Lưu: VT, NCKSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Khắc Thận

 

PHỤ LỤC

01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 3153/QĐ-UBND NGÀY 03/12/2018 CỦA UBND TỈNH THÁI BÌNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI THỜI GIAN THỰC HIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3011/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của y ban nhân dân tỉnh Thái Bình)

LĨNH VỰC VIỆC LÀM VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Thủ tục: Hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh nghề nghiệp; chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Thi hạn giải quyết quy định tại Quyết định số 3153/QĐ-UBND tỉnh ngày 03/12/2018 của y ban nhân dân tỉnh là: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Thời hạn sửa đổi là: Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/2019
Ngày hiệu lực28/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3011/QĐ-UBND 2019 sửa đổi thời hạn giải quyết thủ tục hành chính Sở Lao động Thái Bình


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3011/QĐ-UBND 2019 sửa đổi thời hạn giải quyết thủ tục hành chính Sở Lao động Thái Bình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3011/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
       Người kýNguyễn Khắc Thận
       Ngày ban hành28/10/2019
       Ngày hiệu lực28/10/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3011/QĐ-UBND 2019 sửa đổi thời hạn giải quyết thủ tục hành chính Sở Lao động Thái Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3011/QĐ-UBND 2019 sửa đổi thời hạn giải quyết thủ tục hành chính Sở Lao động Thái Bình

           • 28/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực