Quyết định 3015/QĐ-UBND

Quyết định 3015/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 3015/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thẩm quyền ngành Nội vụ Bình Phước 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3015/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 23 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH NỘI VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định số liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1052/QĐ-BNV ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 580/QĐ-BNV ngày 15/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 579/QĐ-BNV ngày 15/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 631/QĐ-BNV ngày 28/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 667/QĐ-BNV ngày 03/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 689/QĐ-BNV ngày 07/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 744/QĐ-BNV ngày 11/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-BNV ngày 17/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 08/11/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc cập nhật, công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2237/TTr-SNV ngày 02/11/2016 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 345/STP-KSTTHC ngày 01/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế:

1. Quyết định số 2066/QĐ-UBND ngày 09/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước.

2. Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 22/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bãi bỏ, bổ sung một số thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước.

3. Mục III, Lĩnh vực nội vụ thuộc Phần 1, danh mục thủ tục hành chính từ số 01-36 (trang 3- trang 5); Mục III, Lĩnh vực nội vụ thuộc phần 2, nội dung cụ thể của TTHC (từ trang 146 - 256) được ban hành kèm theo Quyết định số 1301/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 ca Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính áp dụng chung tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

4. Mục V, Lĩnh vực Tôn giáo thuộc Phần 1, danh mục thủ tục hành chính từ số 01-08 (trang 4); Mục V, Lĩnh vực nội vụ thuộc phần 2, nội dung cụ thể của TTHC (từ trang 197-229) được ban hành kèm theo Quyết định số 1195/QĐ-UBND ngày 06/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính áp dụng chung tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- CT, PCT;
- Như Điều 3;
- Trung tâm TH-CB;
- LĐVP;
- Lưu: VT, P.NC-NgV. DN67

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2016
Ngày hiệu lực23/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/10/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3015/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thẩm quyền ngành Nội vụ Bình Phước 2016


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 3015/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thẩm quyền ngành Nội vụ Bình Phước 2016
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu3015/QĐ-UBND
    Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
    Người kýNguyễn Văn Trăm
    Ngày ban hành23/11/2016
    Ngày hiệu lực23/11/2016
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/10/2018
    Cập nhật4 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 3015/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thẩm quyền ngành Nội vụ Bình Phước 2016

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 3015/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính thẩm quyền ngành Nội vụ Bình Phước 2016