Quyết định 3018/QĐ-UBND

Quyết định 3018/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch giao thông vận tải huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010 - 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 3018/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch giao thông vận tải Vĩnh Cửu Đồng Nai 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3018/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 05 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH GIAO THÔNG VẬN TẢI HUYỆN VĨNH CỬU GIAI ĐOẠN 2010 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 11/2010/NĐ-CP">39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xác định định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Quyết định số 3698/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch huyện Vĩnh Cửu giai đoạn 2010 - 2020;

Xét Tờ trình số 5400/TTr-SGTVT ngày 22/9/2015 của Sở Giao thông Vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch giao thông vận tải huyện Vĩnh Cửu giai đoạn 2010 - 2020, như sau:

1. Bổ sung đường ven hồ Trị An vào quy hoạch giao thông vận tải huyện Vĩnh Cửu giai đoạn 2010 - 2020 như sau:

a) Điểm đầu: Giao với đường ĐT 761 tại Km 0+300.

b) Điểm cuối: Giao với đường ĐT 761 tại Km 26+500.

c) Chiều dài khoảng 30 km.

d) Quy mô mặt đường rộng 06m, nền đường rộng 10m. Lộ giới 32m.

đ) Hoàn thành giai đoạn 2016 - 2020.

2. Giao UBND huyện Vĩnh Cửu quản lý tuyến đường ven hồ Trị An sau khi đã được đầu tư xây dựng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 3698/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3018/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/10/2015
Ngày hiệu lực 05/10/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3018/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch giao thông vận tải Vĩnh Cửu Đồng Nai 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 3018/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch giao thông vận tải Vĩnh Cửu Đồng Nai 2015
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Đồng Nai
Người ký Trần Văn Vĩnh
Ngày ban hành 05/10/2015
Ngày hiệu lực 05/10/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 3018/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch giao thông vận tải Vĩnh Cửu Đồng Nai 2015

Lịch sử hiệu lực Quyết định 3018/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch giao thông vận tải Vĩnh Cửu Đồng Nai 2015

  • 05/10/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 05/10/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực