Quyết định 3020/QĐ-UBND

Quyết định 3020/QĐ-UBND năm 2008 về việc duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) phường 11, quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3020/QĐ-UBND duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) phường 11, quận Bình Thạnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3020/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2006 - 2010) PHƯỜNG 11, QUẬN BÌNH THẠNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh tại Tờ trình số 2961/TTr-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2007 và đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 5006/TTr-TNMT-KH ngày 24 tháng 6 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của phường 11, quận Bình Thạnh với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010.

a) Diện tích, cơ cấu các loại đất:

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

CHỈ TIÊU

HT năm 2005

QH đến năm 2010

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Diện tích
(ha)

Cơ cấu
(%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

 

77,40

100,00

77,40

100,00

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

NNP

 

 

 

 

2

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

PNN

77,40

100,00

77,40

100,00

2.1

* Đất ở

OTC

54,04

69,82

46,96

60,67

2.1.2

- Đất ở tại đô thị

ODT

54,04

100,00

46,96

100,00

2.2

* Đất chuyên dùng

CDG

20,07

25,93

27,20

35,14

2.2.1

- Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

CTS

0,44

2,19

0,15

0,55

2.2.2

- Đất quốc phòng, an ninh

CQA

0,86

4,29

0,86

3,16

2.2.3

- Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

CSK

3,62

18,04

3,41

12,54

2.2.3.1

+ Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

 

 

2.2.3.2

+ Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

SKC

3,62

100,00

3,41

100,00

2.2.4

- Đất có mục đích công cộng

CCC

15,15

75,49

22,78

83,75

2.2.4.1

+ Đất giao thông

DGT

13,10

86,47

19,71

86,52

2.2.4.2

+ Đất thủy lợi

DTL

 

 

0,75

3,29

2.2.4.3

+ Đất chuyền tải năng lượng, truyền thông

DNT

0,02

0,13

0,02

0,09

2.2.4.4

+ Đất cơ sở văn hóa

DVH

0,07

0,46

0,22

0,97

2.2.4.5

+ Đất cơ sở y tế

DYT

0,05

0,33

0,35

1,54

2.2.4.6

+ Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

1,47

9,70

1,29

5,66

2.2.4.7

+ Đất cơ sở thể dục - thể thao

DTT

 

 

 

 

2.2.4.8

+ Đất chợ

DCH

0,25

1,65

0,25

1,10

2.2.4.9

+ Đất di tích, danh thắng

LDT

 

 

 

 

2.2.4.10

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải

RAC

0,19

1,25

0,19

0,83

2.3

Đất tôn giáo, tín ng­ưỡng

TTN

1,85

2,39

1,80

2,33

2.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

NTD

0,66

0,85

0,66

0,85

2.5

Đất sông rạch và mặt nước chuyên dùng

SMN

0,78

1,01

0,78

1,01

3

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

CSD

 

 

 

 

 

b) Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

CHỈ TIÊU

Diện tích

1

2

3

4

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP

NNP/PNN

 

2

CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

 

 

3

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở

PN0(a)/PN1(a)

0,30

3.1

Đất trụ sở cơ quan

TS0/PN1(a)

0,30

4

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở

PKT(a)/OTC

0,22

4.1

Đất chuyên dùng

CDG/OTC

0,22

4.1.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

CTS/OTC

0,03

4.1.2

Đất quốc phòng, an ninh

CQA/OTC

 

4.1.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

CSK/OTC

0,19

4.2

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

TTN/OTC

 

4.3

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

NTD/OTC

 

 

c) Diện tích đất phải thu hồi:

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Loại đất phải thu hồi

Diện tích

(1)

(2)

(3)

(4)

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

NNP

 

2

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

NKN

8,07

2.1

Đất ở

OTC

7,30

2.1.1

Đất ở tại nông thôn

ONT

 

2.1.2

Đất ở tại đô thị

ODT

7,30

2.2

Đất chuyên dùng

CDG

0,72

2.2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

CTS

0,33

2.2.2

Đất quốc phòng, an ninh

CQA

 

2.2.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

CSK

0,21

2.2.4

Đất có mục đích công cộng

CCC

0,18

2.3

Đất tôn giáo, tín ngư­ỡng

TTN

0,05

2.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

NTD

 

2.5

Đất sông rạch và mặt nước chuyên dùng

SMN

 

2.6

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

 

 

2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng, các khu vực đất phải thu hồi được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 (tỷ lệ 1/2.000) và báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của phường 11 do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh lập ngày 24 tháng 12 năm 2007.

Điều 2. Duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 11, quận Bình Thạnh với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch:

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

CHỈ TIÊU

Diện tích năm 2005

Phân theo từng năm

Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

1

2

3

4

7

8

9

10

11

 

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN

 

77,40

77,40

77,40

77,40

77,40

77,40

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

NNP

 

 

 

 

 

 

2

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

PNN

77,40

77,40

77,40

77,40

77,40

77,40

2.1

* Đất ở

OTC

54,04

53,85

53,55

52,28

51,66

46,96

2.1.1

- Đất ở tại nông thôn

ONT

 

 

 

 

 

 

2.1.2

- Đất ở tại đô thị

ODT

54,04

53,85

53,55

52,28

51,66

46,96

2.2

* Đất chuyên dùng

CDG

20,07

20,26

20,56

21,88

22,50

27,20

2.2.1

- Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

CTS

0,44

0,30

0,30

0,30

0,30

0,15

2.2.2

- Đất quốc phòng, an ninh

CQA

0,86

0,86

0,86

0,86

0,86

0,86

2.2.3

- Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

CSK

3,62

3,62

3,62

3,61

3,42

3,41

2.2.3.1

+ Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

 

 

 

 

2.2.3.2

+ Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

SKC

3,62

3,62

3,62

3,61

3,42

3,41

2.2.4

- Đất có mục đích công cộng

CCC

15,15

15,48

15,78

17,11

17,92

22,78

2.2.4.1

+ Đất giao thông

DGT

13,10

13,28

13,59

14,19

15,00

19,71

2.2.4.2

+ Đất thủy lợi

DTL

 

 

 

0,75

0,75

0,75

2.2.4.3

+ Đất tải năng lượng, truyền thông

DNT

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

2.2.4.4

+ Đất cơ sở văn hóa

DVH

0,07

0,16

0,19

0,22

0,22

0,22

2.2.4.5

+ Đất cơ sở y tế

DYT

0,05

0,20

0,20

0,20

0,20

0,35

2.2.4.6

+ Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

1,47

1,38

1,34

1,29

1,29

1,29

2.2.4.7

+ Đất cơ sở thể dục - thể thao

DTT

 

 

 

 

 

 

2.2.4.8

+ Đất chợ

DCH

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

2.2.4.9

+ Đất di tích, danh lam thắng cảnh

LDT

 

 

 

 

 

 

2.2.4.10

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải

RAC

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

2.3

Đất tôn giáo, tín ng­ưỡng

TTN

1,85

1,85

1,85

1,80

1,80

1,80

2.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

NTD

0,66

0,66

0,66

0,66

0,66

0,66

2.5

Đất sông rạch và mặt nước chuyên dùng

SMN

0,78

0,78

0,78

0,78

0,78

0,78

3

ĐẤT CHƯ­A SỬ DỤNG

CSD

 

 

 

 

 

 

 

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

Chỉ tiêu

Diện tích

Phân theo từng năm

Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP

NNP/PNN

 

 

 

 

 

 

2

CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

 

3

ĐẤT PNN KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN SANG ĐẤT PNN CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở

PN0(a)/PN1(a)

0,30

0,15

 

 

 

0,15

3.1

Đất trụ sở cơ quan

TS0/PN1(a)

0,30

0,15

 

 

 

0,15

3.2

Đất quốc phòng, an ninh

CQA/PN1(a)

 

 

 

 

 

 

4

ĐẤT PNN KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở

PKT(a)/OTC

0,22

0,03

 

 

0,19

 

4.1

Đất chuyên dùng

CDG/OTC

0,22

0,03

 

 

0,19

 

4.1.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

CTS/OTC

0,03

0,03

 

 

 

 

4.1.2

Đất quốc phòng, an ninh

CQA/OTC

 

 

 

 

 

 

4.1.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

CSK/OTC

0,19

 

 

 

0,19

 

4.1.4

Đất có mục đích công cộng

CCC/OTC

 

 

 

 

 

 

4.2

Đất tôn giáo, tín ngư­ỡng

TTN/OTC

 

 

 

 

 

 

4.3

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

NTD/OTC

 

 

 

 

 

 

 

3. Kế hoạch thu hồi đất:

Đơn vị tính: ha

Thứ tự

LOẠI ĐẤT
PHẢI THU HỒI

Diện tích cần thu hồi trong kỳ kế hoạch

Phân theo từng năm

Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

2

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

8,07

0,49

0,34

1,38

1,00

4,86

2.1

Đất ở

7,30

0,22

0,30

1,27

0,81

4,70

2.1.1

Đất ở tại nông thôn

 

 

 

 

 

 

2.1.2

Đất ở tại đô thị

7,30

0,22

0,30

1,27

0,81

4,70

2.2

Đất chuyên dùng

0,72

0,27

0,04

0,06

0,19

0,16

2.2.1

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

0,33

0,18

 

 

 

0,15

2.2.2

Đất quốc phòng, an ninh

 

 

 

 

 

 

2.2.3

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

0,21

 

 

0,01

0,19

0,01

2.2.4

Đất có mục đích công cộng

0,18

0,09

0,04

0,05

 

 

2.3

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

0,05

 

 

0,05

 

 

2.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

 

 

 

 

 

 

 

Điều 3. Căn cứ các chỉ tiêu được duyệt tại Quyết định này, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh có trách nhiệm:

1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 11 quận Bình Thạnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2008
Ngày hiệu lực15/07/2008
Ngày công báo01/08/2008
Số công báoSố 57
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3020/QĐ-UBND duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) phường 11, quận Bình Thạnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3020/QĐ-UBND duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) phường 11, quận Bình Thạnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thành Tài
        Ngày ban hành15/07/2008
        Ngày hiệu lực15/07/2008
        Ngày công báo01/08/2008
        Số công báoSố 57
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3020/QĐ-UBND duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) phường 11, quận Bình Thạnh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3020/QĐ-UBND duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) phường 11, quận Bình Thạnh

            • 15/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/07/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực