Quyết định 3022/QĐ-BGTVT

Quyết định 3022/QĐ-BGTVT năm 2015 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3022/QĐ-BGTVT 2015 hoạt động Ban Chỉ đạo dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3022/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI DỰ ÁN CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị quyết số 94/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành;

Căn cứ Quyết định số 2719/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành;

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên Ban Chỉ đạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 của Quyết định số 2719/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2015, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND tỉnh Đồng Nai
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, KHĐT (05).

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT
Đinh La Thăng

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI DỰ ÁN CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3022/QĐ-BGTVT ngày 21/08/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về hoạt động của Ban Chỉ đạo triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành được thành lập theo Quyết định số 2719/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

2. Quy chế này áp dụng đối với các thành viên của Ban Chỉ đạo.

Điều 2. Phạm vi hoạt động

Các thành viên Ban Chỉ đạo tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉ đạo, thực hiện và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động

1. Ban Chỉ đạo hoạt động theo nguyên tắc tập trung, thống nhất; quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền thông qua các cuộc họp định kỳ, đột xuất hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Ban Chỉ đạo hoạt động trên cơ sở phân công nhiệm vụ cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi thành viên.

3. Ban Chỉ đạo thảo luận tập thể các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ chung trên cơ sở đề xuất của đơn vị chủ trì tham mưu.

4. Thành viên Ban Chỉ đạo chủ động nghiên cứu đề xuất các biện pháp cụ thể thuộc lĩnh vực do cơ quan mình phụ trách có liên quan đến quá trình triển khai thực hiện dự án.

5. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Bộ Giao thông vận tải trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Chương II

NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 4. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

1. Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và thực hiện Kế hoạch triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo Nghị quyết số 94/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Thường xuyên kiểm điểm, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc trong triển khai thực hiện Dự án để đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có giải pháp xử lý thích hợp; nhằm đảm bảo tiến độ Dự án theo đúng chỉ đạo của Quốc hội tại Nghị quyết số 94/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015.

Điều 5. Trách nhiệm của Trưởng Ban chỉ đạo

1. Điều hành, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; chủ trì các phiên họp định kỳ và đột xuất của Ban Chỉ đạo, thông qua kế hoạch công tác; ủy quyền cho Phó Trưởng ban hoặc thành viên Ban Chỉ đạo các công việc cụ thể khi cần thiết.

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo; chỉ đạo và kiểm tra, đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao;

3. Ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; bổ sung, thay thế thành viên khi cần thiết.

Điều 6. Trách nhiệm của các Thành viên Ban Chỉ đạo

1. Nhiệm vụ chung

a) Tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo các vấn đề liên quan tới lĩnh vực phụ trách của cơ quan, đơn vị mình.

b) Tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về những nhiệm vụ được phân công.

c) Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo theo phạm vi chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị mình; triển khai nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về kết quả hoạt động được phân công.

d) Chủ động đề xuất nội dung, cách thức triển khai các nội dung của Ban Chỉ đạo, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định,

đ) Phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo và các đơn vị có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ.

e) Báo cáo về việc tổ chức triển khai nhiệm vụ được phân công theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Ông Nguyễn Nhật - Thứ trưởng Bộ GTVT, Phó Trưởng ban:

- Thay mặt Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo khi được ủy quyền.

- Chỉ đạo chuẩn bị chương trình, kế hoạch công tác, nội dung họp của Ban Chỉ đạo trình Trưởng Ban chỉ đạo duyệt.

- Tổng hợp, tham mưu trực tiếp cho Trưởng Ban chỉ đạo toàn bộ các nội dung và đề xuất các giải pháp xử lý thuộc phạm vi, thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải.

2.2. Ông Trần Văn Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Phó Trưởng ban:

- Chủ trì xử lý các vướng mắc, các công việc liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của địa phương, kịp thời báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo trong trường hợp những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trong suốt quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

2.3. Ông Nguyễn Nguyên Hùng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo:

- Chỉ đạo chuẩn bị và triển khai dự án theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ đầu tư.

- Định kỳ hàng tháng báo cáo Ban Chỉ đạo (qua Vụ Kế hoạch - Đầu tư) tình hình thực hiện, trong đó nêu rõ kết quả thực hiện, khó khăn, tồn tại, các vấn đề phát sinh, kiến nghị, đề xuất,..

2.4. Ông Lại Xuân Thanh - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, thành viên Ban chỉ đạo:

Theo dõi, giải quyết các vấn đề liên quan trong suốt quá trình chuẩn bị và  triển khai dự án theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Hàng không Việt Nam.

Tổ chức thực hiện chức năng cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành lĩnh vực hàng không theo quy định trong suốt quá trình chuẩn bị và triển khai dự án theo quy định; kiến nghị, giải quyết những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

2.5. Ông Nguyễn Hoằng - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư, thành viên Ban chỉ đạo:

Theo dõi và tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan đến lập, phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh, thiết kế cơ sở dự án phần vốn NSNN theo thẩm quyền; các vấn đề liên quan đến nguồn vốn NSNN khi thực hiện dự án và các nhiệm vụ khác trong suốt quá trình chuẩn bị và triển khai dự án theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Kế hoạch - Đầu tư.

2.6. Ông Vũ Anh Minh - Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, thành viên Ban chỉ đạo:

Theo dõi và tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan trong suốt quá trình chuẩn bị và triển khai dự án theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Quản lý doanh nghiệp.

2.7. Ông Nguyễn Danh Huy - Vụ trưởng - Trưởng Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư, thành viên Ban chỉ đạo:

Theo dõi và tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan trong suốt quá trình chuẩn bị và triển khai dự án theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư.

2.8. Ông Đỗ Văn Quốc - Vụ trưởng Vụ Tài chính, thành viên Ban chỉ đạo:

Theo dõi và tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan trong suốt quá trình chuẩn bị và triển khai dự án theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Tài chính.

Điều 7. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo

1. Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập thể; các thành viên có trách nhiệm đóng góp ý kiến đồng thời chủ động đề xuất những nội dung phải làm để đảm bảo tiến độ, chất lượng triển khai thực hiện dự án theo quy định.

2. Ban Chỉ đạo họp thường kỳ (hàng tháng) để kiểm điểm và chỉ đạo công tác thực hiện dự án trừ trường hợp có chỉ đạo đột xuất,

3. Vụ Kế hoạch - Đầu tư có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện công tác của Ban Chỉ đạo.

4. Các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động báo cáo, đề xuất kiến nghị Ban Chỉ đạo hoặc báo cáo theo yêu cầu của Trưởng ban Chỉ đạo các vấn đề liên quan đến lĩnh vực được giao quản lý.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự động giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ,

2. Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và các Thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy chế hoạt động.

Điều 9. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này, các thành viên Ban Chỉ đạo kịp thời báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét quyết định.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3022/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3022/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2015
Ngày hiệu lực21/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3022/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 3022/QĐ-BGTVT 2015 hoạt động Ban Chỉ đạo dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3022/QĐ-BGTVT 2015 hoạt động Ban Chỉ đạo dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3022/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýĐinh La Thăng
        Ngày ban hành21/08/2015
        Ngày hiệu lực21/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3022/QĐ-BGTVT 2015 hoạt động Ban Chỉ đạo dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3022/QĐ-BGTVT 2015 hoạt động Ban Chỉ đạo dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

            • 21/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực